Planejament vigent


El pla general és l'instrument d'ordenació urbanística de tot el territori municipal, defineix el model d'implantació de la ciutat i estableix les determinacions normatives que han de regir per al seu desenvolupament.

El pla general 1996 de Mataró va ser aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i obres públiques el 12 de desembre de 1996 (Text refós del Pla General d’Ordenació de Mataró el 3 d’abril de 1997, publicat al DOGC el 24 d’abril de 1997).

El pla general 1996 ha evolucionat en el temps amb un conjunt de documents urbanístics de modificació o desenvolupament derivat, que són els que conformen actualment el planejament vigent.

Dins del Planejament Vigent podeu veure·
Planejament General Refós Vigent

Conté el Desenvolupament del Planejament, Ordenació i Grau de Desenvolupament, des de l’aprovació del Pla General del 1996, fins a la data d’actualització.
Actualitzat amb data de maig de 2018


·
Relació de planejament vigent  

Conté la relació del planejament, la referència municipal, el nom del document i les dates d’aprovació, així com l’enllaç per poder-lo visualitzar. 
Actualitzat a 17 de juliol de 2018

· Plànols d'Ordenació

Conté els plànols normatius del pla general 1996, amb indicació dels àmbits on s’han produït modificacions o desenvolupaments de planejament.
Actualitzat amb data octubre 2010

 
Conté l’articulat de les normes urbanístiques del pla general.
Cal tenir present que, posteriorment, hi ha hagut modificacions d’aquestes normes: veure la relació de planejament vigent, i en especial les assenyalades en blau, que es corresponen amb les modificacions de caràcter general i que són MPG-45, MPG-58, MPG-65, MPG-67, MPG-71, MPG-79, MPG-87, MPG-89.

 
Amb posterioritat a l’any 2005 alguns d’aquests annexes han estat modificats. Veure relació de planejament vigent.

 

 

Enllaços d'interès


També podeu consultar els documents urbanístics que conformen el planejament, a la web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.