Perfil del contractant

AVÍS referent a l’expedient 01/2018 (servei de tractament dels residus de les deixalleries de Mataró)

En data 23/01/2018 ha sortit publicat al BOPB l’inici de la licitació del servei de tractament dels residus de les deixalleries de Mataró però per un problema amb la plataforma Vortal i amb el perfil del contractant no podem penjar els documents de la licitació.
Per la qual cosa per obtenir els plecs preguem contacteu amb avilaru@ajmataro.cat

Esperem poder resoldre la incidència el més aviat possible.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.


A la Plataforma de Contractació Pública podeu consultar i obtenir els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica dels procediments de licitació convocats.

També hi trobareu altra documentació com els plecs de clàusules administratives generals, contractes menors formalitzats, mesa de contractació, guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació pública de l’Ajuntament, DEUC, així com informació relativa a la factura electrònica. 
 

01 Mesa de contractació
   
Contractes menors Facturació
   
Plècs generals Guia pràctica per a la inclusió de clàusules socials
   
DEUC Principis ètics per a licitadors i contractistes 
   
DEUC  

 

Esmenes

ESMENA dels anuncis de licitació i adjudicació del Contracte Exp. 245/2014 Realització d’un pla de senyalització per la informació i accessibilitat comercial de Mataró
 
A través d’aquest anunci, es rectifica d’ofici l’anunci publicat en el perfil del contractant de data 14/01/2015, relatiu a la licitació del Pla de senyalització per a la informació i accessibilitat comercial, així com l’adjudicació publicada en data 08/04/2015, en el sentit de fer constar que l’esmentat contracte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 
 
ESMENA dels anuncis de licitació i adjudicació del Contracte Exp. 246/2014 Realització d’una campanya de promoció del comerç de Mataró
 
A través d’aquest anunci, es rectifica d’ofici l’anunci publicat en el perfil del contractant de data 13/01/2015, relatiu a la licitació del servei per la realització d’una campanya de promoció del comerç de la ciutat, així com l’adjudicació publicada en data 08/04/2015, en el sentit de fer constar que l’esmentat contracte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).