Pressupost Ajuntament, Societats, EPE's, Fundacions i Consorcis 2017

pressupostos_slide