Transparència i Retiment de comptes

 

Retre comptes de manera transparent, més enllà d'un deure de l'Administració Pública, esdevé un actiu d'importància cabdal, en el benentès que una ciutadania informada contribueix a la millora contínua dels serveis que aquesta administració presta.

En aquest Portal podeu trobar, ordenats per àmbits temàtics, tots aquells documents destinats a informar, atenent a criteris d'eficàcia i eficiència, sobre les activitats desenvolupades des de l'Ajuntament de Mataró. Entre d’altres, podeu consultar, endreçats per anys, els Programes d'Actuació Municipal (PAM), les memòries globals de l'Ajuntament amb l'inventari de serveis i projectes desenvolupats, el pressupost, les relacions de lloc de treball i les plantilles de personal, els contractes formalitzats, les subvencions atorgades, etc.

Així mateix, podreu també consultar el nivell d’acompliment dels requeriments de la legislació vigent en matèria de transparència, així com altres indicadors utilitzats des de diferents organismes amb el propòsit d’avaluar la transparència en les administracions.

Sol·licitud de dades i informació pública. Llei de Transparència

En aquest enllaç podreu fer la vostra sol·licitud d'informació.

Fer la sol·licitud