<

Reglament General de Protecció de Dades

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu, comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

En aquest espai, s'ofereix informació sobre els aspectes més rellevants del reglament:

- Registre d'activitats de tractament: es tracta del llistat de les bases de dades amb les dades de persones de què disposa l'Ajuntament de Mataró.

- Delegat de protecció de dades: és la persona encarregada de garantir el compliment de la normativa de protecció de dades en l'organització. Aquesta nova figura pot formar part de la plantilla de l'Ajuntament o bé actuar en el marc d'un contracte de serveis.

- Drets dels ciutadans: són els drets qué té la ciutadania en relació a la protecció de les seves dades.

 

Registre d'activitats de tractament

L'apartat conté el llistat de les bases de dades amb les dades de persones de què disposa l'Ajuntament de Mataró.

Veure

Delegat de protecció de dades

Aquest apartat explica qui és el delegat de protecció de dades, les seves funcions i com s'hi pot contactar.

Veure

Drets dels ciutadans

 
L'apartat explica els drets de les persones en matèria de protecció de dades.
 

Veure

Política de privacitat web


L'apartat explica La informació bàsica sobre protecció de dades.
 
 

Veure