Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Presentació

L’objectiu d’aquest web és donar la informació necessària sobre quins són els principals impostos que es paguen a l’Ajuntament i, sobretot, donar a conèixer aquelles bonificacions i/o exempcions de les que es poden beneficiar.

Aquests incentius fiscals vénen marcats per les polítiques que l’Ajuntament ha adoptat.

En aquest web també es troben les principals normes de gestió i tràmits a realitzar en cas d’altes, baixes o modificacions en els tributs.


01.png
02.png
03.png


04.png
05.png
06.png


CONCEPTE

Inici pagament no domiciliat
Fi pagament no domiciliat
Rebuts domiciliats
Impost béns immobles naturalesa rústica

01/09/2023
03/11/2023
02/11/2023
Imposts béns immobles naturalesa urbana NO DOMICILIATS

02/05/2023
05/07/2023

Imposts béns immobles naturalesa urbana 1a FRACCIÓ02/05/2023
Imposts béns immobles naturalesa urbana 2a FRACCIÓ03/07/2023
Imposts béns immobles naturalesa urbana 3a FRACCIÓ02/10/2023
Imposts béns immobles naturalesa urbana 4a FRACCIÓ01/12/2023
Imposts vehicles de tracció mecànica

03/04/2023
06/06/2023
01/06/2023
Preu Públic manteniment franges protecció contra incendis

15/05/2023
17/07/2023
03/07/2023
Imposts/activitats econòmiques

02/10/2023
05/12/2023
01/12/2023
Taxa per entrada de vehicles

01/09/2023
03/11/2023
02/11/2023
Taxa prestació servei de llotges, mercats i cambra frig. 1r SEMESTRE

02/05/2023
05/07/2023
03/07/2023
Taxa prestació servei de llotges, mercats i cambra frig. 2n SEMESTRE

02/10/2023
05/12/2023
01/12/2023
Taxa ocupació via pública

02/10/2023
05/12/2023
01/12/2023
Taxa per ús horts urbans

01/09/2023
03/11/2023
02/11/2023
Taxa cens animals domèstics

01/09/2023
03/11/2023
02/11/2023
Taxa per gestió residus municipals

01/09/2023
03/11/2023
02/11/2023
Taxa de cementiris

01/09/2023
03/11/2023
02/11/2023
Preu públic brossa comercial

02/10/2023
05/12/2023
01/12/2023


* Més informació

Formes de pagament i modalitat d'ingrés

La modalitat d'ingrés serà la prevista a l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament, podeu fer l'ingrés en les següents modalitats:

  • Dirigir-se a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores juntament amb el document d'ingrés.
  • Pagament a través de caixers automàtics en aquells documents que contenen codis de barres.
  • Per domiciliació bancària.
  • A través d'Internet mitjançant targeta bancària o banca electrònica si es disposa dels documents cobratoris o firma electrònica accedint a l'adreça: http://orgt.diba.cat
  • Telefònicament mitjancant targeta bancària.


Anunci d'exposició al públic de cada padró

Aquest tràmit d’informació pública es farà públic mitjançant anunci publicat al BOP i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament i de l'ORGT. La consulta es podrà realitzar així mateix, de forma presencial a les oficines de l’ORGT i de l’Ajuntament de Mataró.

Durant aquest període d’informació pública dels padrons qualsevol persona podrà consultar l’expedient en les oficines municipals i, pel que fa al padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i Taxa de Cementiris a les oficines de l’ORGT, també a través de les respectives seus electròniques.

Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós-administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització dels termini d’exposició pública dels corresponents padrons.

Exposició pública de la matrícula de l’IAE

La matrícula de l’IAE es trobarà a disposició de les persones interessades al Servei d’ingressos de l’Ajuntament ( El Carreró, 13 primer pis) on els subjectes passius la podran consultar en la part que els afecta entre els dies 1 i 15 de juliol, adreçant la seva petició al correu electrònic: serveimunicipalingressos@ajmataro.cat. Durant la segona quinzena de juny s’anunciarà a un dels diaris de major difusió de la província.