Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Presentació

L’objectiu d’aquest web és donar la informació necessària sobre quins són els principals impostos que es paguen a l’Ajuntament i, sobretot, donar a conèixer aquelles bonificacions i/o exempcions de les que es poden beneficiar.

Aquests incentius fiscals vénen marcats per les polítiques que l’Ajuntament ha adoptat.

En aquest web també es troben les principals normes de gestió i tràmits a realitzar en cas d’altes, baixes o modificacions en els tributs.


01.png
Taxa_residus_habitatges.png
03.png


04.png
05.png
06.png


CONCEPTE

Inici pagament voluntari no domiciliat
Fi pagament voluntari no domiciliat
Rebuts domiciliats
Impost s/béns immobles naturalesa rústica

02/09/2024
04/11/2024
04/11/2024
Impost s/béns immobles naturalesa urbana NO DOM

02/05/2024
05/07/2024

Impost s/béns immobles naturalesa urbana 1ª FRACCIÓ02/05/2024
Impost s/béns immobles naturalesa urbana 2ª FRACCIÓ01/07/2024
Impost s/béns immobles naturalesa urbana 3ª FRACCIÓ01/10/2024
Impost s/béns immobles naturalesa urbana 4ª FRACCIÓ02/12/2024
Impost s/vehicles de tracció mecànica

02/04/2024
03/06/2024
03/06/2024
Impost s/activitats econòmiques

01/10/2024
02/12/2024
02/12/2024
Taxa per entrada de vehicles

02/09/2024
04/11/2024
04/11/2024
Taxa prestació servei de llotges, mercats i cambra frig. 1r Semestre frig.1T
02/05/2024
05/07/2024
01/07/2024
Taxa prestació servei de llotges, mercats i cambra frig. 2n Semestre

01/10/2024
02/12/2024
02/12/2024
Taxa ocupació via pública

01/10/2024
02/12/2024
02/12/2024
Taxa per ús horts urbans

02/09/2024
04/11/2024
04/11/2024
Taxa cens animals domèstics

02/09/2024
04/11/2024
04/11/2024
IBI Recàrrec per desocupació permanent

02/09/2024
04/11/2024
04/11/2024
Taxa residus llars i altres immobles

02/12/2024
03/02/2025
03/02/2025

Formes de pagament i modalitat d'ingrés

La modalitat d'ingrés serà la prevista a l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament, podeu fer l'ingrés en les següents modalitats:

  • Dirigir-se a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores juntament amb el document d'ingrés.
  • Pagament a través de caixers automàtics en aquells documents que contenen codis de barres.
  • Per domiciliació bancària.
  • A través d'Internet mitjançant targeta bancària o banca electrònica si es disposa dels documents cobratoris o firma electrònica accedint a l'adreça: http://orgt.diba.cat
  • Telefònicament mitjancant targeta bancària.


Anunci d'exposició al públic de cada padró

Aquest tràmit d’informació pública es farà públic mitjançant anunci publicat al BOP i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament i de l'ORGT. La consulta es podrà realitzar així mateix, de forma presencial a les oficines de l’ORGT i de l’Ajuntament de Mataró.

Durant aquest període d’informació pública dels padrons qualsevol persona podrà consultar l’expedient en les oficines municipals i, pel que fa al padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i Impost sobre Activitats Econòmiques a les oficines de l’ORGT, també a través de les respectives seus electròniques.

Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós-administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització dels termini d’exposició pública dels corresponents padrons.