Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una ordenança per regular la prestació de serveis funeraris

Escoltar

El Ple aprova una ordenança per regular la prestació de serveis funeraris

El ple de l'Ajuntament de dimecres 29 d'octubre va fer l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació dels serveis funeraris. Aquesta ordenança completa el conjunt normatiu per donar aquest tipus de servei a la ciutat a partir que un decret llei del 1996 en liberalitza la seva prestació.

L'Ajuntament a través d'aquesta normativa vetlla per un servei essencial d'interès general, per la seva correcta prestació i en defineix els requisits que ha de tenir una empresa per tal d'obtenir la llicència de l'activitat.

Ordenança reguladora de la prestació de serveis funeraris

Les activitats funeràries que contempla aquesta ordenança tindran la condició de servei essencial d'interès general, sotmès als principis d'universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets dels usuaris.

L'ordenança entén que els serveis funeraris comprenen les següents funcions i que les empreses estaran obligades a prestar:

. Proporcionar la informació i l'assessorament pertinent sobre els aspectes jurídics i tècnics del servei a les persones que sol·licitin la prestació d'alguna o d'algunes de les funcions que integren l'activitat dels serveis funeraris.

. Subministrar el fèretre. Aquest ha de tenir les característiques establertes a la normativa sobre policia sanitària mortuòria.

. Subministrar urnes de cendres i de restes cadavèriques, si s'escau, quan el supòsit que concorre exigeix disposar d'aquestes.

. Fer les pràctiques higièniques en el cadàver que siguin necessàries, d'acord amb el que preveu la normativa sobre policia sanitària mortuòria.

. Col·locar el cadàver en el fèretre i transportar-lo des del lloc de la defunció fins al domicili mortuori, si escau, i fins al lloc de destinació final mitjançant un vehicle de transport funerari autoritzat de conformitat amb la normativa aplicable.

. Gestionar els tràmits administratius preceptius per a tot el procés fins a l'enterrament o la incineració, segons el cas, de conformitat amb el que estableix la normativa sobre policia sanitària mortuòria i la resta de normativa aplicable.

. Gestionar els tràmits administratius preceptius per a la inscripció de la defunció en el Registre Civil.

. Fer en el cadàver les pràctiques sanitàries exigibles d'acord amb la normativa sobre policia sanitària mortuòria.

. Prestar els serveis de tanatori en condicions físiques adequades per a la vetlla del cadàver.

. Altres activitats complementàries.

Les tarifes dels serveis prestats per empreses privades seran fixades lliurement per les pròpies empreses.

Antecedents de la legislació

Tradicionalment els serveis funeraris s'havien configurat com un servei públic de titularitat municipal compatible amb el sector privat.

El Decret 2263/1974 disposava que tota població de més de 10.000 habitants hauria de tenir com un servei obligatori una empresa funerària privada o municipal.

El Reial Decret-Llei 7/1996 disposa la liberalització de la prestació dels serveis funeraris recollint les recomanacions del Tribunal de Defensa de la Competència, que avalaven que les tarifes serien de lliure fixació.

L'article 22 d'aquest Decret-Llei estableix la possibilitat que els ajuntaments sotmetin a autorització la prestació d'aquests serveis. Aquesta autorització ha de tenir caràcter reglat i les ordenances municipals han de precisar els requisits per tal d'obtenir-la.

El règim jurídic a Catalunya es complementa amb la Llei 2/1997 que fixa l'abast de les competències i potestats dels ens locals en aquesta matèria i alhora determina les condicions mínimes que han de tenir les entitats que prestin els serveis funeraris.