Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pressupost 2004 de l'Ajuntament i els seus organismes i empreses és de 151,7 milions d'euros

Escoltar

El pressupost 2004 de l'Ajuntament i els seus organismes i empreses és de 151,7 milions d'euros

El Ple va aprovar ahir inicialment el Pressupost (Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals) i el Programa d'Actuació Municipal per al 2004, que són fonamentals perquè determinen les actuacions i serveis que l'Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania en els àmbits de la promoció de l'economia i l'ocupació, la millora dels carrers i places, i les iniciatives en matèria de circulació i atenció a les persones.

A partir de l'aprovació en el ple d'aquest dos documents, juntament amb les ordenances fiscals, s'obre el període de participació ciutadana, durant el qual és possible informar-se i presentar suggeriments i al·legacions per diferents vies: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i als centres cívics, a través del web municipal (www.mataro.org) i en l'Audiència Pública, que tindrà lloc el pròxim 20 de novembre, a les 20 h, a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.

Per a la seva elaboració, el govern municipal ha tingut en compte el marc econòmic general, caracteritzat per un creixement entorn al 2% del Producte Interior Brut (PIB), un índex d'inflació interanual del 3%, i per la incertesa del model de finançament municipal arran de la pèrdua d'ingressos municipal a causa de la supressió de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). A nivell local, s'ha de tenir en compte també el 2,7% de creixement de la població, l'alentiment del consum (les matriculacions de vehicles baixen un 6,1% i un 4,9% les llicències d'obertura), i el repunt en la promoció d'habitatges.

El Programa d'Actuació Municipal 2004

El nou Programa d'Actuació Municipal és fruit de l'acord de govern signat al juliol per PSC, ICV-EUiA i ERC, que es basa en 4 eixos i es resumeix en 19 prioritats:

-Eix 1. La transparència i la participació.

 • Revisar i debatre el reglament de participació ciutadana per implementar noves eines i processos de participació: pressupost participatiu, consells territorials.
 • Fer realitat la finestreta única i la descentralització virtual.

-Eix 2. La sostenibilitat (la gestió de l'espai públic i la planificació)

 • Desenvolupar els plans intregrals territorials: Rocafonda-El Palau, Cerdanyola i el Centre.
 • Elaboració del Pla de Seguretat de Mataró
 • Pla d'aparcaments: posar en funcionament la segona fase de l'aparcament de Can Xammar (148 places), executar en un 80% l'aparcament de la plaça Gatassa (82 places), i iniciar la construcció de la segona fase de l'aparcament del carrer de Solís (37 places).
 • Impulsar el Pla del civisme i aprovar i impulsar el compliment de l'ordenança de civisme.
 • Desenvolupar els programes de rehabilitació d'habitatges, amb especial atenció a Rocafonda-El Palau, Cerdanyola i el Centre.
 • Redactar un nou Programa d'Actuació Urbanística del Municipi (PAUM)
 • Aprovar provisionalment les modificacions del Pla General i del Pla Especial de les Cinc Sènies, programant les actuacions a fer en l'arranjament de diversos camins.
 • Desenvolupar urbanísticament els sectors de la ronda Barceló, Iveco i Renfe.

-Eix 3. La cohesió social.

 • Establir els elements necessaris per a la posada en funcionament del Centre cívic del Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies.
 • Implementar el Pla d'Habitatges: projecte d'habitatges tutelats per a la gent gran, posar a disposició els 26 habitatges del carrer València, i creació de la borsa d'habitatges per a joves.
 • Actualitzar el mapa escolar de Mataró i redactar el projecte d'una nova escola bressol a la Via Europa.
 • Inici de les obres del Poliesportiu de Cirera
 • Impulsar el Pla de normalització i qualitat lingüística

-Eix 4. El progrés econòmic i social.

 • Nou Pacte local per a l'Ocupació (2004-2006), que inclogui el suport als sectors productius i a la transformació del tèxtil.
 • Consolidar la ciutat digital a través de TecnoCampusMataró.
 • Seguiment del Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) i creació de l'Àgora com a instrument de participació.
 • Elaborar el Pla d'actuació per a la promoció de la ciutat.

El pressupost consolidat 2004

L'objectiu del pressupost municipal per al 2004 és dotar de recursos municipals per al compliment dels objectius polítics compromesos en el Programa d'Actuació Municipal, mantenint l'equilibri econòmic-financer.

En la seva elaboració s'ha tingut especialment en compte el creixement de Mataró tant pel que fa a població com a la ciutat. És a dir, per una banda, l'augment de la població es traduirà en un augment de demanda de serveis i, per l'altra, la ciutat ha augmentat en 2,4 km de vies públiques, 4,12 Ha de zones enjardinades i 430 punts de llums que ara cal mantenir.

EL PRESSUPOST CONSOLIDAT

Pressupost 03 Pressupost 04 Variació

Ajuntament* 77.651.183,82 84.306.612,76 8,57%

Patronat Municipal Cultura 3.717.491,49 3.753.423,69 0,97%

Patronat Municipal Esports 2.396.626,94 2.511.184,78 4,78%

Institut Municipal Educació 8.047.499,99 8.739.724,25 8,60%

Escola Universitària Politècnica 3.039.095,05 3.056.669,52 0,58%

Institut Municipal Promoció Eco. 2.651.005,07 2.817.794,69 6,29%

PUMSA 34.025.945,37 45.462.198,81 33,61%

GINTRA 1.835.618,86

PROHABITATGE 330.488,83

Aigües de Mataró 8.354.312,00 11.165.902,00 6,81%

Total Pressupost Consolidat 129.654.795,22 151.786.307,70 17,07%

*DETALL DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

Pressupost 2004 Pressupost 2003 Variació

Operacions corrents 72.030.260,13 68.289.090,40 5,48%

Operacions de capital 2.294.840,66 824.416,00 178,36%

Operacions financeres 9.981.511,97 8.537.677,42 16,91%

TOTAL INGRESSOS 84.306.612,76 77.651.183,82 8,57%

Operacions corrents 63.160.048,02 59.650.477,30 5,88%

Operacions de capital 11.907.092,74 9.773.445,10 21,83%

Operacions financeres 9.239.472,00 8.227.261,42 12,30%

TOTAL DESPESES 84.306.612,76 77.651.183,82 8,57%

 

Les ordenances fiscals 2004

L'Ajuntament preveu que l'any que ve ingressarà per impostos directes, impostos indirectes i per les taxes municipals 42.350.362,82 euros, un 1,5% menys que en l'anterior exercici. El principal motiu de la disminució és la pèrdua d'ingressos provocats per la supressió d'aplicació de la nova Llei d'Hisendes Locals -valorats en 1,5 milions d'euros-, que obliga l'administració local a intentar treure el màxim rendiment d'altres tributs per compensar i mantenir la quantitat i qualitat dels serveis adreçats als ciutadans.

En aquest sentit, els criteris que l'Ajuntament ha aplicat a les ordenances del 2004 són:

 1. AUTONOMIA FINANCERA. Complir el principi d'autonomia financera dels ens locals, situant els tipus impositius als nivells necessaris per cobrir els serveis destinats als ciutadans. Per això, el promig d'increment que s'aplicarà a un contribuent particular mitjà (amb un vehicle de 12 cavalls fiscals i un pis mitjà) se situarà lleugerament per sobre de l'IPC interanual (3%).
 2. RECUPERACIÓ DELS INGRESSOS PERDUTS PER L'IAE I REDISTRIBUCIÓ DEL GRAVÀMEN DE L'IBI.
 3. -Increment mitjà d'un 4,1% de l'IBI per a immobles residencials i aplicar el màxim de gravamen al 10 % d'aquells immobles comercials o industrials que tenen un major valor cadastral.

  -Canvis a les plusvàlues per evitar l'especulació: increments mitjans del 6% per les transmissions realitzades en els primers 10 anys i del 3,5% per a les realitzades entre 10 i 20 anys.

  -Increment d'un 13% de l'impost d'obres, construccions i instal·lacions.

  -Ajustar les taxes d'ocupació de sòl i subsòl municipal als rendiments potencials (terrasses, quioscos).

 4. AFAVORIR POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ.
 5. -Bonificació de fins al 25% e l'IAE a les empreses que acreditin un increment de la plantilla, com a política d'ocupació.

 6. AFAVORIR LA SOSTENIBILITAT. Impulsar la gestió sostenible: l'ús d'energies renovables i la mobilitat sostenible.
 7. -Bonificació de fins al 50% a l'IAE per a les empreses que usin o produeixin energies renovables.

  -Increment de la bonificació de fins a un 30% de la llicència d'obres que fomenti l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables.

  -Bonificació de fins al 50% de l'IAE per les empreses que tinguin plans de transport col·lectiu.

  -Increment de la taxa de la grua en un 10% per avançar en el cobriment del cost del servei. En termes absoluts, el cost de la retirada del vehicle serà de 97,4euros.

 8. COFINANÇAMENT DE SERVEIS PÚBLICS. Avançar en el cofinançament de serveis públics demanats i/o utilitzats pels ciutadans per a que els ciutadans tinguin consciència del valor dels mateixos.
 9. -Increment d'un 7% de la taxa de recollida de la brossa per avançar en el cobriment del cost del servei. En números absoluts, equival a una puja de 5 euros a l'any.

 10. NOVES TARIFES PER NOUS SERVEIS O ACTIVITATS. Aplicar una nova tarifa per ocupació del sòl i subsòl municipal als operadors de telefonia mòbil i crear nous preus públics per serveis que desenvolupa el Departament de Manteniment.
 11. FINANÇAMENT DE LA POLÍTICA D'APARCAMENT. Avançar en la convergència o equilibri de les tarifes de zona blava i aparcament en subterrani com a eina de finançament de la política d'aparcament.

-Increment mitjà dels preus de la zona blava en un 6,9%.