Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple reclama un nou sistema de finançament per als ajuntaments

Escoltar

El Ple reclama un nou sistema de finançament per als ajuntaments

El Ple d'aquest mes de novembre ha aprovat per unanimitat la proposta de resolució conjunta presentada pels grups municipals del PSC, CiU, PP, ICV-EiA i ERC sobre un nou sistema de finançament per als ajuntaments.

El text de la proposta és:

"Durant 25 anys d'ajuntaments democràtics s'han treballat i portat a terme polítiques que han constituït un avenç important per a la societat.

Actualment vivim una situació de canvi que provoca l'aparició de noves necessitats i noves demandes dels serveis locals. Cal que aquesta situació de canvi, els ens locals la puguin afrontar amb competències i recursos suficients, per tal de donar resposta a les noves peticions dels ciutadans i ciutadanes en termes de serveis públics. Per aconseguir-ho cal que el pes financer de les entitats locals augmenti, és a dir calen més recursos econòmics, i també és necessari un augment de les competències per als ens locals.

Tal com hem demanat els ajuntaments i les entitats municipalistes, els governs locals haurien de veure notablement incrementada la participació en la despesa pública global fins a arribar al 30% en lloc del 13% actual per garantir uns recursos suficients i estables i unes competències adients per satisfer les demandes de serveis que la societat actual precisa (educació, habitatge, polítiques d'ocupació, nova ciutadania...) justament en l'Administració més propera al ciutadà, basant-nos en el principi de la subsidiarietat.

D'acord amb la resolució del Parlament de Catalunya que constata les mancances i limitacions de les hisendes locals, creiem que és necessari reformar el sistema de finançament de totes les administracions públiques catalanes, així com establir nous marcs competencials entre l'Estat, la Generalitat i els governs locals.

En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Impulsar en el procés de revisió del marc estatutari iniciat pel Parlament de Catalunya en el si de la ponència conjunta, la reforma dels sistema de finançament actual de les institucions públiques catalanes, tant les del Govern de la Generalitat com les dels ens locals.

Segon.- Demanar al Govern de l'Estat la reforma del sistema de finançament local en el marc de les seves competències, per tal que els governs locals tinguin uns recursos suficients, en la perspectiva demanada des de fa tants anys d'arribar a un 30% administracions locals, 40% Generalitat de Catalunya i 30% Estat, en la gestió de la despesa pública total, garantint que aquesta implantació del nou sistema beneficiarà el conjunt dels ajuntaments catalans i repercutirà positivament en el seu finançament.

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat, com a corresponsable de garantir la suficiència financera dels governs locals a Catalunya, una major dotació progressiva dels recursos que destina als ajuntaments i a la resta d'entitats locals catalanes.

Quart.- En aquest sentit, i més enllà d'una major dotació, els governs locals catalans reclamen al Govern de la Generalitat l'increment dels recursos incondicionats, bàsicament del Fons de Cooperació Local de Catalunya, i la progressiva reconducció de les transferències condicionades o finalistes cap a aquest Fons. D'aquesta manera podrem assegurar que es reforça l'autonomia local i el principi de subsidiarietat, i dotem als governs locals d'instruments per abordar la prestació de serveis públics de qualitat.

Cinquè.- Instar la Generalitat a impulsar les modificacions legislatives necessàries per al traspàs de competències i el seu corresponent finançament als municipis en les matèries que el mateix Acord del Tinell ja preveu, i per superar, per la via de la cooperació, la duplicitat de serveis que ofereixen les diverses administracions públiques que concorren en un mateix territori."

Sisè.- Comunicar aquests acords al ministre d'Administracions Públiques del Govern de l'Estat, al conseller de Governació i al Conseller d'Economia i Finances dels Govern de la Generalitat, a tots els grups parlamentaris del Parlament i de les Corts Generals i a les entitats municipalistes de Catalunya".