Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament confecciona un plànol de protecció d'incendis forestals a les urbanitzacions

Escoltar

L'Ajuntament confecciona un plànol de protecció d'incendis forestals a les urbanitzacions

L'Ajuntament ha confeccionat el plànol que delimita la franja de protecció d'incendis forestals de les urbanitzacions. El plànol s'ha dissenyat com a conseqüència de la Llei del Parlament de la Generalitat que dicta les mesures de protecció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

El plànol, que es portarà a aprovació en el Ple de demà, ha estat confeccionat per la Secció de Planificació del Servei d'Urbanisme. Una vegada quedi aprovat s'ha de trametre al Departament de Medi Ambient.

El límit queda situat en 25 m d'amplada al voltant de les urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que es troben a menys de 500 m de terrenys forestals. També es tenen en compte les edificacions i les instal.lacions aïllades situades en terrenys forestals.

La franja delimitada per l'Ajuntament és la que les urbanitzacions, les edificacions i les instal.lacions aïllades tenen l'obligació de mantenir lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.

Les urbanitzacions i edificacions que s'han incorporat en la delimitació de franges de protecció són les següents: La Cornisa, Can Marquès, La Fornenca, Touring Club, Can Vilardell, Les Sureres, Can Gener i Can Quirze.

Ban sobre les mesures de prevenció d'incendis forestals

L'Ajuntament ha fet públic el ban on s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals:

1.Està prohibit, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, a tots esl terrenys forestals del terme municipal, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i la franja de 500 m que els envolta:

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:

. Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

. Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel.les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.

. Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

b) Llençar objectes encesos.

c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

d) Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.

e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

2. Les sol.licituds d'autorització per encendre foc s'hauran de demanar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

3. Les urbanitzacions situades en zones forestals o a menys de 500 m hauran de mantenir nets de vegetació les parcel.les no edificades i assegurar una franja exterior de 25 m d'amplada lliure de vegetació seca i massa arbòria aclarida.

4. Els titular de les línies aèries de conducció d'energia elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació les zones de protecció dels conductors.

5. Els organismes responsables de carreteres i vies públiques hauran de mantenir netes de vegetació les zones de seguretat i protecció.

6. Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar i triturar i ser esteses a ran de sòl. No es podrà deixar en els camins.

7. Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada tant els interns com els d'accés i voreres.

8. A les zones que han estat declarades "d'alt risc d'incendis forestals" no s'autoritzaran treballs que generin restes vegetals i quedaran en suspens les autoritzacions atorgades per encendre foc en aquestes zones.

9. L'Ajuntament pot establir normes addicionals.

10. Qui no compleixi aquestes normes serà objecte de denúncia.