Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament reurbanitzarà el carrer de la Concepció que quedarà a un sol nivell

Escoltar

L'Ajuntament reurbanitzarà el carrer de la Concepció que quedarà a un sol nivell

El Ple del passat mes d'octubre va fer l'aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer de la Concepció.

Els treballs del carrer de la Concepció, situat entre els carrers d'Altafulla i de Sant Benet, consistiran en la pavimentació del vial a un sol nivell i l'adequació i renovació dels serveis i de les infrastructures urbanes.

El carrer té una llargària de 160 m i una amplada variable entre 4,50 i 6,00 m.

Abans no comencin els treballs, que està previst que tinguin una durada aproximada de 3 mesos, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa constructora.

El pressupost està establert en 118.775,97 €,

Calçada i paviment

La calçada i les voreres es diferenciaran pel material de la pavimentació. La calçada serà de 2,70 m i es realitzarà amb un paviment de llamborda de formigó colorejat i les voreres, d'entre 0,80 a 1,50 m, es realitzaran amb peces de pedra artificial, de color i granellades. El paviment del carrer serà a un únic nivell amb un pendent de 2% cap al centre.

Les voreres que connectin amb els carrers d'Altafulla i de Sant Benet es pavimentaran amb panot de morter de ciment, de les mateixes característiques que els respectius carrers.

El nom del carrer es formarà a les cruïlles amb els carrers de Sant Benet i d'Altafulla amb la col.locació de lletres al paviment del carrer amb planxa de fosa dúctil pintada amb oxiron negre. Les lletres seran amb relleu del tipus Century Gothic.

A l'entrada i sortida del carrer de la Concepció es construirà un gual per al pas de vehicles amb peces prefabricades de formigó de 60 cm d'amplada.

Clavegueram, aigua potable i enllumenat

Pel que fa al clavegueram, es construiran nous embornals sifònics per a la recollida de l'aigua superficial del carrer, pel centre de la calçada, que es connectaran als pous de registre del col.lector ja existent.

També està previst realitzar 3 nous pous de registre i anul.lar-ne alguns dels ja existents i substituir la quarentena de claveguerons d'aigües fecals.

La renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable, que serà executada per l'empresa municipal Aigües de Mataró, SA, serà completa.

Quant a la xarxa de baixa tensió, se soterraran els encreuaments de les línies aèries existents. Es col.locaran 10 punts de llum engrapats a la paret sobre suport de braç amb làmpades de 100 W que s'alimentaran del quadre elèctric d'El Torrent.

La xarxa de telefonia també quedarà soterrada i només estaran presents a les façanes dels edificis.

Al vial s'hi col.locaran papereres trabucades de fundició i la senyalització vertical corresponent suportada al terra o a les façanes.