Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament modifica el tipus impositiu de l'IBI del 2006 per esmorteir l'impacte de la revisió cadastral en els contribuents

Escoltar

L'Ajuntament modifica el tipus impositiu de l'IBI del 2006 per esmorteir l'impacte de la revisió cadastral en els contribuents

La regidora de Serveis Centrals i Planificació, Pilar Gonzàlez, ha presentat aquest matí en comissió informativa els tipus impositius de l'Impost de Béns Immobles (IBI) que l'Ajuntament ha previst per al 2006.

La proposta, que es portarà a l'aprovació del Ple extraordinari del 30 de juny, consisteix en rebaixar el tipus impositiu genèric de l'IBI de 0,69 a 0,58 per esmorteir l'impacte econòmic que podria tenir sobre els contribuents la revisió cadastral iniciada a Mataró l'any 2003 i que l'any que ve es començarà a aplicar a nivell tributari.

La rebaixa del tipus impositiu de l'IBI moderarà l'impacte de l'increment del valor de les finques que resulta de la revisió cadastral, que s'ha multiplicat per 3,31. Així, finalment, l'IBI s'incrementarà una mitjana del 3,5 %, és a dir, es mantindrà al voltant de l'IPC interanual previst. El 77,4% dels contribuents veuran incrementat l'IBI en un percentatge igual o inferior al 3,5%.

La revisió cadastral: 12.485 finques urbanes a Mataró

L'IBI és un impost de gestió compartida entre l'Estat i els municipis: el Ministeri d'Economia i Hisenda, a través de la Gerència Regional de Cadastre, s'encarrega de les revisions cadastrals i els Ajuntaments col·laboren i en fan la gestió tributària corresponent.

El Ministeri d'Economia i Hisenda va iniciar fa dos anys la revisió cadastral, que s'està desenvolupant també en diversos municipis de l'àrea metropolitana i que a Mataró afecta les 72.062 habitatges, locals, aparcaments i solars urbans que hi ha. Des de llavors, s'ha actualitzat la base de dades cadastral i s'han realitzat inspeccions cadastrals per contrastar la realitat física dels immobles i la fiscalment declarada. De resultes de la tasca realitzada pels agents cadastrals (fotografiant finques i comprovat les dades) s'han detectat omissions, rehabilitacions o canvis d'usos no declarats.

Les revisions cadastrals tenen com a objectiu actualitzar els valors dels immobles per homogeneïtzar-los i referenciar-los als valors de mercat i els municipis poden sol·licitar-la quan hagin passat entre 5 i 10 anys de l'anterior revisió cadastral. A Mataró, l'última va ser el 1997 i des de llavors, s'han produït modificacions substancials del planejament urbanístic i alteracions del mercat immobiliari que feien necessària l'actualització.

Resultats de la revisió cadastral

El Ministeri d'Economia i Hisenda té actualment a exposició pública el que s'anomena "ponència de valors", que detalla els valors atribuïts als habitatges, locals, aparcaments i solars urbans.

De les 12.485 finques de la ciutat, s'han detectat omissions, rehabilitacions no declarades, canvis d'usos i d'altres incidències de diversa índole a 2.356. Després que els agents cadastrals detectessin la irregularitat, s'ha informat i requerit als titulars d'aquestes propietats que aportessin la documentació necessària per regularitzar la situació.

El treball de camp realitzat en la revisió ha donat com a resultat que el valor cadastral de les finques, és a dir el valor del sòl més el valor de la construcció) s'ha incrementat una mitjana del 3,31 i la base liquidable s'ha multiplicat per 1,26.

Notificació individual i Oficina de revisió cadastral

Al setembre, el Ministeri d'Economia i Hisenda notificarà individualment a tots els contribuent els valors resultants de la revisió cadastral i les quotes previstes per l'IBI del 2006. Aquesta informació s'enviarà per carta als domicilis dels contribuent i estarà obert el telèfon de la Línia Directa del Cadastre (902 37 36 35)..

A més, el Ministeri i l'Ajuntament obriran a mitjan de setembre una Oficina mixta de revisió cadastral a la qual es podran adreçar personalment els ciutadans per informar-se, resoldre dubtes o consultar aspectes específics de la revisió cadastral.

Està previst que aquesta oficina estigui situada a la plaça Catalunya.

Recordatori: com es calcula el rebut de l'IBI

Base liquidable

(fruit de la revisió) x tipus impositiu (aprovat per l'Ajuntament) = quota a pagar