Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge gestiona ajuts a famílies amb dificultats per al pagament del lloguer de l'habitatge

Escoltar

Prohabitatge gestiona ajuts a famílies amb dificultats per al pagament del lloguer de l'habitatge

L'empresa municipal Prohabitatge SA gestiona les subvencions pel pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats econòmiques, amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge als ciutadans de Mataró. Aquests ajuts es podran sol·licitar fins el 30 de setembre.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat va engegar al mes de maig de 2005 la campanya de difusió de les noves línies d'ajuts que promou la Direcció General d'Habitatge, mitjançant les Oficines locals de l'Habitatge dels diferents municipis de Catalunya. Properament s'incorporarà aquesta oficina a Mataró recollint tots els serveis de Prohabitatge i els nous ajuts promoguts per la Generalitat de Catalunya.

A part dels ajuts per al pagament de lloguers per a persones amb dificultats amb la finalitat de prevenir l'exclusió residencial i social que comporta també s'ofereixen ajuts a la reforma d'habitatges buits que es destinin a lloguer, amb o sense cessió dels habitatges a Prohabitatge i ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges, prèvia sol·licitud del TEDI (Test d'edificis).

L'empresa municipal Prohabitatge és l'encarregada de gestionar tots aquests ajuts a Mataró. Les seves oficines, ubicades al carrer de Pablo Iglesias 63, 1a planta, despatx 5, atendran totes les consultes dels possibles interessats. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h i divendres, de 9 a 14 h. (del 13 de juny al 11 de setembre de 9 a 14 h) Els veïns de Rocafonda poden dirigir-se els dimecres, de 16 a 19 h a la Oficina Mixta de Rehabilitació (carrer de Blai Parera 6).

Ajuts per al pagament del lloguer

Els ajuts al lloguer són subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats. Per norma general, poden sol·licitar els ajuts, les llars que tinguin uns ingressos ponderats anuals (totals de la unitat de convivència) inferiors a 2 vegades l€ IPREM (Indicador públic de renda d'efectes múltiples que per l€any 2005 és de 16.443 €, incloses les pagues). La unitat de convivència ve determinada pel número de membres de la llar, tant si existeix relació de parentiu entre ells com si no, i per la zona on visquin.

A més a més, s'han de trobar en alguna de les circumstàncies següents: han de ser persones de més de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa anteriors al 9 de Maig de 1985; persones arrendatàries d'habitatges administrats per ADIGSA, per administracions o empreses d'àmbit local, o per entitats sense ànim de lucre i joves de fins a 35 anys (inclosos els 35) que hagin signat un contracte a partir de l'1 de gener de 2004. En aquest cas tots aquells joves que no hagin llogat el pis a través de les Borses Joves d'Habitatge o mitjançant la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social cal que portin el contracte de lloguer a Prohabitatge, perquè puguin validar que compleix els requisits necessaris per sol·licitar l'ajut.

D'altra banda, també es subvencionarà el lloguer de persones integrades a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya que es trobin en circumstàncies especials, com per exemple: famílies monoparentals; dones que es trobin en una situació de violència; persones que siguin immigrants amb menys de cinc anys de residència; persones de més de 65 anys o que es trobin a l'atur o afectades per assetjament immobiliari o amb una incapacitat superior al 33% o d'altres situacions que impliquin un risc d'exclusió social.

En cap cas no es concediran subvencions al lloguer a contractes signats entre persones que tinguin relació de parentiu fins a segon grau d'afinitat (pares i fills o néts).

Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció serà la diferència entre el Lloguer Concertat i el Lloguer Just sense superar en cap cas un màxim de 2.880 € anuals (240 € mensuals).

Per una banda, el lloguer concertat és el lloguer màxim a cobrar per part del propietari que varia segons els diferents col·lectius i per l'altra, el lloguer Just és el lloguer que hauria de pagar el llogater i que equival al 25% dels ingressos de la unitat de convivència, ponderats, quan aquests són inferiors a una vegada l€IPREM ( 6.577,19 €, amb pagues incloses ) o al 30% dels ingressos de la unitat de convivència, ponderats, quan estan entre 1 i 2 vegades l€IPREM (8.221,50€ i 16.443 €).

A més a més, cal tenir en compte que el lloguer mínim que haurà de satisfer el llogater directament serà de 90 € i que s'entén per ingressos de la unitat de convivència, en tots els casos, els de tots els ocupants de l€habitatge, tant si existeix, entre ells relació de parentiu com si no .

Facilitar l'accés a l'habitatge

Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA) va crear el 7 d'Agost de 2002 l'empresa Prohabitatge per tal de gestionar la promoció dels pisos de protecció Oficial. Des d'aleshores, els seus serveis s'han multiplicat per tal d'adaptar-se a les necessitats de la ciutadania.

Actualment, facilitar l'accés a l'habitatge, promoure la borsa de lloguer per als joves i facilitar-ne la rehabilitació del parc d'habitatges de Mataró són les tasques principals d'aquesta societat. En aquest sentit, la propera incorporació de l'Oficina local de l'Habitatge per la gestió d'ajuts al pagament del lloguer i a la rehabilitació dels habitatges i la incorporació de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, és un exemple més de la seva intenció d'afavorir l'accessibilitat dels mataronins a un habitatge.