Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta per potenciar el vot accessible

Escoltar

El Ple aprova una proposta per potenciar el vot accessible

El Ple municipal va aprovar per unanimitat el passat dijous, 5 d'octubre, una proposta de resolució presentada per tots els grups municipals per potenciar el vot accessible.

El text íntegre de la resolució és el següent:

"Atès que en el passat referèndum de l'Estatut de Catalunya els invidents no van poder votar amb igualtat de condicions. La Generalitat havia previst una prova pilot per imprimir les paperetes en Braille, però la Junta Electoral Central la va desestimar. Els invidents, un cop més, no van tenir dret al vot lliure i secret tal i com contempla la Constitució Espanyola als seus articles 23, 68 i 69.

Article 23

1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.

2. Tenen també el dret d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin.

Article 68

5. Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus drets polítics. La llei reconeixerà l'exercici del dret de sufragi als espanyols que es trobin fora del territori d'Espanya i l'Estat els el facilitarà.

Article 69

2. Els votants de cada província elegiran quatre senadors per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que assenyali una llei orgànica.

Atès que la redacció de l'actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG) preveu que "les persones que, per defecte físic, estiguin impedides per escollir papereta o col·locar-la dins del sobre i lliurar-la al president de la Mesa, poden servir-se per aquestes operacions d'una persona de la seva confiança". En canvi, l'article 86 (punt número 1) del mateix text legat estipula que el vot és secret.

Atès que per a les persones invidents ambdós articles són contradictoris, i en conseqüència no poden exercir el seu dret al vot secret, ja que cal que "confiïn" en una tercera persona.

Atès que Catalunya és l'única comunitat autònoma que no té llei electoral pròpia i que actualment es regeix per la disposició transitòria quarta del primer Estatut que ja preveia una nova Llei Electoral catalana que fins ara no s'ha aprovat.

Atès que els invidents no estan impossibilitats de llegir, ja que tenen el seu propi alfabet (el Braille), que els permet llegir i escriure, tenen les mans hàbils per llegir, triar la papereta, introduir-la al sobre, i lliurar-la al president de la mesa. El problema, doncs, no és d'impossibilitat material, sinó d'inaccessibilitat.

Atès que el fet d'imprimir paperetes en Braille o fer servir les existents aplicant el mètode suec (veure annex 1), faria possible que aquest col·lectiu pogués disposar del seu dret a vot secret i lliure, sense la necessitat de dependre de terceres persones.

Atès que ha de ser voluntat dels poders públics, propiciar accions positives que trenquin les barreres d'accessibilitat.

Per tot això que hem exposat el Ple de l'Ajuntament adopta els següents:

Acords

Primer. Instar al Govern de l'Estat Espanyol, a impulsar mesures que permetin a les persones invidents, poder exercir el dret a vot, garantint que aquest pugui ser secret i lliure, mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguin factibles i aplicables.

Segon. Instar al Govern de la Generalitat a regular el vot secret per a les persones invidents i a reconèixer el principi general del dret dels discapacitats a l'exercici dels drets i obligacions que implica el procés electoral, incloent-hi normes sobre l'accessibilitat que garanteixin l'accés als col·legis electorals, a la informació electoral i a la igualtat en l'exercici del vot en el Projecte de Llei Electoral de Catalunya que desenvolupi la propera legislatura.

Tercer. Comunicar aquest acord als Ajuntaments, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i al Govern de l'Estat Espanyol, i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

Annex 1

Des de l'ACIC es proposa implementar el mateix sistema que s'utilitza a Suècia. Aquest sistema suposa enviar per correu la documentació electoral adaptada al Braïlle a aquelles persones invidents que ho sol·licitin, de manera que redueix costos, ja que només s'imprimeix la documentació adaptada en Braille per a les persones que ho hagin demanat i no per a tots els votants.

En el cas de llistes tancades (per exemple les eleccions municipals, autonòmiques o al Congrés) es remet a l'elector invident les paperetes habituals en tinta dins d'un sobre marcat amb una adhesiu en Braille que indiqui quina és l'opció que hi ha dins del sobre. En aquest cas, la persona cega només ha d'extreure la papereta que triï de dins del sobre amb l'adhesiu en Braille i introduir-la dins del sobre habitual. Un cop fet això, la persona ja pot portar el seu vot al col·legi electoral o seguir el procés de vot per correu.

En el cas de llistes obertes (per exemple, eleccions al Senat) es remeten les paperetes normals, amb les seves corresponents plantilles en Braille, que permeten a l'elector cec assenyalar els candidats de la seva elecció. Les plantilles en Braille són com una carpeta de cartolina o plàstic que permet col·locar la papereta en tinta a sota i llegir per sobre els noms dels candidats. L'invident marcarà amb bolígraf la casella que correspongui".