Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pressupost consolidat de l'Ajuntament de Mataró per al 2007 puja a 209,70 milions d'euros

Escoltar

El pressupost consolidat de l'Ajuntament de Mataró per al 2007 puja a 209,70 milions d'euros

El Ple municipal va aprovar ahir el pressupost general de l'Ajuntament de Mataró per al 2007, que inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms i les societats municipals i entitats públiques empresarials.

El pressupost consolidat puja a 209.707.827,46 euros i suposa un increment del 23% respecte al de 2006. El consolidat és la suma de tots els pressupostos d'organismes, societats i entitats després d'haver-hi tret les transferències entre ells.

El govern municipal va presentar a principis d'octubre l'avantprojecte de pressupost i Programa d'Actuació Municipal, i el va exposar en una audiència pública el passat 10 d'octubre dins el procés participatiu que s'ha seguit per a la seva elaboració. Durant aquest procés s'han rebut 155 aportacions per part dels consells municipals de participació, 140 de les quals han estat acceptades total o parcialment; 39 durant l'audiència pública, ara en estudi, i 15 a través de l'eina Consensus, que també s'estan estudiant.

Després de l'aprovació inicial per part del Ple, el pressupost general de l'Ajuntament se sotmet a un termini d'exposició pública de 15 dies durant el qual es poden presentar al·legacions formals. El procés participatiu a través del web municipal continua obert. Finalitzat el termini d'al·legacions, es tornarà a presentar al Ple per a la seva aprovació definitiva al desembre.

Pressupost de l'Ajuntament

El pressupost de l'Ajuntament puja a 112.545.716,28 euros, que representa un 11,85% d'increment respecte el de 2006. La previsió de despeses i ingressos per capítols és la següent:

Despeses

   

Capítol I

Despeses de personal

24.726.753,14 €

Capítol II

Despeses de béns corrents i serveis

28.332.437,58 €

Capítol III

Despeses financeres

3.085.000,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

26.119.241,77 €

Capítol VI

Inversions reals

17.243.792,57 €

Capítol VII

Transferències de capital

1.239.481,03 €

Capítol VIII

Actius financers

3.722.710,19 €

Capítol IX

Passius financers

8.076.300,00 €

 

Total despeses

112.545.716,28 €

     

Ingressos

   

Capítol I

Impostos directes

31.586.345,09 €

Capítol II

Impostos indirectes

4.085.244,98 €

Capítol III

Taxes i altres ingressos

18.755.249,99 €

Capítol IV

Transferències corrents

34.587.957,35 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

2.956.230,08 €

Capítol VI

Alienació d'inversions

799.600,00 €

Capítol VII

Transferències de capital

7.112.949,07 €

Capítol VIII

Actius financers

128.000,00 €

Capítol IX

Passius financers

12.534.139,72 €

 

Total ingressos

112.545.716,28 €

Pressupostos dels organismes autònoms

El conjunt de pressupostos dels organismes autònoms puja a 28.173.118,59 €. El pressupost de cada organisme i la seva variació respecte al 2006 és la següent:

Organismes Autònoms

2006

2007

Var. %

Patronat Municipal de Cultura

4.839.780,46

5.310.345,72

9,72%

Patronat Municipal d'Esports

2.718.888,73

2.973.991,74

9,38%

Institut Municipal d'Educació

10.499.861,08

12.065.385,52

14,91%

Escola Universitària

3.128.823,71

3.180.573,32

1,65%

Institut Municipal de Promoció Econòmica

4.003.595,28

4.642.822,29

15,96%

Previsions de les societats municipals

Respecte als pressupostos aprovats pels òrgans de govern de les societats municipals i entitats públiques empresarials participades al 100% per l'Ajuntament, les previsions són les següents:

Societats municipals i Entitats públiques

2006

2007

Var. %

PUMSA

38.835.401,69

63.946.789,22

64,66%

Aigües de Mataró, S.A.

14.048.770,00

12.905.492,00

-8,14%

GINTRA, S.L.

2.490.387,00

2.689.813,00

8,00%

PROHABITATGE, S.A.

719.616,00

763.295,00

-0,23%

MATARO AUDIOVISUAL

 

429.093,02