Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament iniciarà al setembre una campanya de revisió del padró municipal d'habitants

Escoltar

L'Ajuntament iniciarà al setembre una campanya de revisió del padró municipal d'habitants


 


L'Ajuntament durà a terme entre els mesos de setembre de 2006 i abril de 2007 una campanya de revisió del padró municipal d'habitants. La campanya es fa en compliment del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, article 69.3), segons el qual els Ajuntaments han d'informar als veïns cada 5 anys del contingut de les seves dades padronals.


La campanya, que s'ha presentat aquest matí a la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació, permetrà actualitzar o rectificar, si s'escau, les dades personals dels veïns que consten en el padró d'habitants (nom, DNI, formació€). 


La campanya consistirà en l'enviament de 118.891 cartes als ciutadans, una per a cada persona empadronada a data 1 de gener de 2006. El text de les cartes estarà redactat en català i castellà i se'n faran dues variants segons si la persona és major d'edat o no.


El sobre inclourà les dades de la persona que consten actualment al padró i les instruccions per actualitzar les mateixes si hi ha alguna incorrecció. Només en aquest cas serà necessari que els ciutadans omplin i retornin a l'Ajuntament la carta amb les dades correctes, per poder fer les modificacions pertinents. Les cartes aniran amb el franqueig pagat, per la qual cosa els ciutadans que hagin de rectificar i retornar la documentació no hauran de comprar cap segell.


Les dades que es podran modificar són aquelles que fan referència a les dades personals (nom i cognoms, data de naixement, etc.). Com a comprovant d'aquestes dades caldrà adjuntar amb la carta la fotocòpia del DNI. També es podran modificar les dades referents al nivell de formació.


No es podrà actualitzar mitjançant el retorn de les cartes de la campanya de revisió del padró l'adreça d'empadronament. Els canvis de domicili han de ser notificats a l'Ajuntament de forma presencial, i mitjançant la documentació pertinent, a les oficines d'atenció ciutadana o als punts d'atenció dels centres cívics. 


L'Ajuntament contractarà a 4 persones de suport per a la realització de la campanya de revisió del padró, que faran visites als domicilis on s'hagin detectat complexitats padronals: on s'hagin detectat possibles amuntegaments (habitatges on el número de persones empadronades superi els criteris d'habitabilitat), habitatges amb més d'una família empadronada o identificació de persones no empadronades que cal donar d'alta. El personal que durà a terme les visites anirà degudament identificat.


Les persones que no hagin estat localitzades durant vàries visites realitzades en dies i hores diferents seran donades de baixa d'ofici per l'Ajuntament. Aquest procediment exigeix que, prèviament a la baixa del padró, hi hagi una notificació a l'interessat, la publicació de la baixa al Butlletí Oficial de la Província i l'autorització de la mateixa per part del Consejo de empadronamiento. 


La regidora de Serveis Centrals i Planificació, Pilar González Agàpito, ha presentat també avui a la comissió informativa les línies d'actuació que l'Ajuntament posarà en marxa aquest any per identificar i resoldre situacions d'amuntegament a Mataró.


Aquest pla de treball contempla actuacions conjuntes i coordinades des dels serveis de Salut Pública, Policia Local, Llicències d'Activitats, Nova Ciutadania, Atenció Ciutadana i Informació i Telecomunicacions, entre altres serveis de l'Ajuntament.


El pla es basa en diferents actuacions o línies de treball que tenen com a objectiu, per una banda identificar i solventar situacions d'amuntegament que es poden estar produint a la ciutat, a partir de les dades de les quals l'Ajuntament disposa (empadronament), però també evitar en el futur l'augment de casos amb aquesta problemàtica.


El pla de treball recull aquelles actuacions que ja es feien fins ara i posa en marxa noves línies de treball: 1. Inspeccions de salubritat i/o activitat il·lícita: les inspeccions es realitzaran tant per denúncia de situacions irregulars com d'ofici, a partir de l'observació de les dades del padró en els casos on s'hagin detectat amuntegaments. L'objectiu és evitar que hi hagi persones vivint en habitatges que no reuneixin les condicions necessàries o en locals comercials.

   

 2. Campanya de revisió del padró municipal: a més de complir amb el requisit legal d'informar els veïns del contingut de les seves dades padronals i actualitzar les mateixes, la campanya permetrà identificar les situacions d'amuntegament que es donin, així com identificar i resoldre empadronaments il·lícits o abusius.

   

 3. Campanya d'informació als propietaris:


  • a partir de la segona quinzena de setembre, l'Ajuntament avisarà als propietaris dels habitatges on es detectin amuntegaments mitjançant una carta del nombre de persones que hi ha empadronades a la vivenda de la seva propietat;

    

  • s'iniciaran expedients de baixa de padró d'aquelles persones que ja no viuen a l'habitatge.

     4. Informes de reagrupament familiar: La Llei d'estrangeria (RD 2393/2004) contempla que els ajuntaments hauran de realitzar informes sobre la idoneïtat dels habitatges, de cara a que l'administració competent autoritzi el reagrupament familiar. Per expedir aquests informes als sol·licitants, l'Ajuntament comprovarà primer que el número de metres quadrats de l'habitatge compleix els criteris mínims d'habitabilitat en relació a les persones que hi viuran, i després realitzarà una inspecció a la vivenda per comprovar que reuneix també altres requisits (de salubritat, etc.).  La campanya d'inspeccions per al reagrupament començarà a la segona quinzena de setembre. Els certificats d'habitabilitat només podran ser expedits per l'Ajuntament i els sol·licitants hauran de pagar una taxa pública per import de 59 €. Els certificats seran expedits en un termini màxim de 15 dies.


Una comissió de seguiment supervisarà la implantació i resultats del pla de treball.Línies de treball per evitar els amuntegamentsVisites a domiciliCartes als ciutadans