Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla General regularà els usos de les plantes baixes en els carrers comercials

Escoltar

El Pla General regularà els usos de les plantes baixes en els carrers comercials

La sessió ordinària del Ple municipal del dijous 8 de novembre va aprovar provisionalment amb els vots favorables de tots els grups municipals menys els del Partit Popular de Catalunya, la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal relativa als usos de les plantes baixes en carrers comercials. Les noves mesures volen garantir la continuïtat del front comercial del municipi que en els darrers anys s'ha vist modificat per la conversió de plantes baixes en habitatges i per la implantació d'activitats bàsicament relacionades amb el sector serveis (bancs, caixes, agències immobiliàries, entitats asseguradores, etc.) en determinats carrers on predomina l'activitat comercial.

La implantació d'activitats del sector serveis en carrers comercials es tradueix en un procés de desertització d'aquestes zones sobretot els dissabtes a la tarda quan aquests negocis resten tancats. D'altra banda, la conversió de plantes baixes en habitatge també potencia el descens del comerç en aquestes zones.

El Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC), aprovat l'any 2004, ja recollia la necessitat de regular aquest sector. Per determinar quins són els carrers comercials, l'Ajuntament, a través de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), ha recollit i ampliat la proposta presentada per la Unió de Botiguers (març 2006) i la resta d'entitats comercials amb aquells carrers amb important activitat comercial en l'actualitat i d'altres que en un futur, a curt termini, han d'esdevenir nous focus comercials. Durant el període d'informació pública obert després de l'aprovació inicial del 3 de maig de 2007 s'han recollit cinc escrits d'al·legacions de comerciants i veïns respecte diferents aspectes del document. Aquests escrits s'han estudiat, valorat i en alguns casos s'han inclòs en la nova regulació.

Els vials s'han dividit en dos nivells per aplicar una restricció diferenciada:

Nivell 1 o restricció total: En aquests carrers no s'admetrà la implantació de determinats usos d'oficines i serveis com bancs, caixes d'estalvis, corresponsals de banca, entitats o serveis financers en general, agències immobiliàries, oficines de venda de promotors immobiliaris, administradors de finques, gestories, empreses de treball temporal o empreses d'assegurances. Tampoc es podran implantar activitats que comportin algun tipus de limitació a l'accés universal i generalitzat dels ciutadans com venda de productes sexuals, prestació de serveis prohibits als menors d'edat i establiments d'obertura exclusiva en horari nocturn. Aquest tipus de negocis es podran implantar a les plantes pis dels edificis.

En aquests vials o trams de carrer no s'admetrà la transformació de baixos en habitatges amb l'excepció del supòsit d'habitatges unifamiliars o bifamiliars en els que la transformació sigui destinada a l'ampliació de l'habitatge preexistent de qualsevol dels titulars.

En aquest nivell s'inclouen 28 carrers o trams de carrer de l'eix comercial de la zona Centre i 13 carrers o trams de carrer d'altres eixos comercials de la ciutat.

Nivell 2 o restricció parcial: En aquests casos la implantació d'activitats del sector serveis es condicionarà a una distància entre els establiments superior a 100 m. Aquesta distància es mesurarà des del punt mig de la façana principal de cada local objecte d'influència, considerant com a façana principal, la d'accés pels usuaris i/o clients.

En aquests vials o trams de carrer tampoc s'admetrà la transformació de baixos en habitatges amb l'excepció del supòsit d'habitatges unifamiliars o bifamiliars en els que la transformació sigui destinada a l'ampliació de l'habitatge preexistent de qualsevol dels titulars.

En aquest nivell s'inclouen 4 carrers de l'eix comercial de la zona Centre i 18 carrers o trams de carrer d'altres eixos comercials de la ciutat.

Aquestes limitacions que s'aplicaran volen assegurar un front comercial amb una superfície i una fondària mínima establerta pel Pla General per a la respectiva zona i sempre garantint que la nova configuració s'adequa a les necessitats de l'activitat comercial en aquest front. En el supòsit de parcel·les que estiguin afectades a diferents nivells de restricció, s'aplicarà la més restrictiva.

Aquestes limitacions no s'aplicaran a les activitats ja existents, admetent tant el canvi de titularitat, les obres de reforma o el trasllat del negoci dins del mateix carrer sempre i quan aquest trasllat comporti la substitució de l'activitat anterior i es faci amb característiques d'implantació similars, sobretot pel que fa a la seva presència al carrer.

Els canvis d'activitat posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta regulació restaran sotmeses a les limitacions establertes.

L'Ajuntament té previst tramitar, en el termini d'un any des de la data d'aprovació definitiva de la modificació de la normativa de regulació d'usos en planta baixa de determinats carrers, una Ordenança Municipal Reguladora dels usos de les plantes baixes de tota la ciutat, d'acord amb el que estableix l'apartat 5, de l'article 3, de les Normes Urbanístiques del Pla General.