Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple es pronuncia contra la tercera hora d'ensenyament en llengua castellana a les escoles de primària

Escoltar

El Ple es pronuncia contra la tercera hora d'ensenyament en llengua castellana a les escoles de primària

El Ple de l'Ajuntament va aprovar dijous, 11 de gener, una proposta de resolució sobre l'adequació a l'Estatut d'Autonomia del Reial Decret que estableix els ensenyaments mínims en educació primària. Els grups municipals de CiU i ERC van retirar les propostes respectives que havien presentat sobre el mateix tema a favor d'un text consensuat per CiU, ERC, PSC i ICV-EUiA.

El text íntegre de la proposta aprovada és:

"El 7 de desembre el govern espanyol va aprovar el Reial Decret 1513/2006 amb el qual es regulen diferents aspectes bàsics de l'Educació Primària i imposa la programació d'una tercera hora dedicada a la llengua castellana a les escoles de Catalunya. El fet, adoptat unilateralment i sense comunicació prèvia al govern de la Generalitat, suposa una vulneració de l'Estatut i ha causat una lògica preocupació a la comunitat educativa i al conjunt de l'opinió pública.

El Reial Decret no s'ajusta a l'exigència prevista a l'article 111 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que estableix amb caràcter general el rang de llei per a la determinació per l'Estat de la normativa bàsica en matèries competencials compartides, com és el cas de l'educació primària, i a més envaeix les competències de la Generalitat en aquesta matèria previstes a l'article 131 de l'Estatut.

En aquest Reial Decret el Govern de l'Estat, fent ús del que disposa l'article 6.2 de la Llei Orgànica d'Educació i a l'empara de les atribucions establertes als apartats 1r. i 30è. de l'article 149.1 de la Constitució, determina els ensenyaments mínims de l'educació primària en continguts i horari i confereix a aquesta disposició el caràcter de norma bàsica. Un dels aspectes més controvertits és el fet que imposa que els centres docents de Catalunya hagin d'impartir tres hores setmanals de castellà, una més que en l'actualitat.

Atès que aquest Reial Decret suposa un risc elevat de trencament del model educatiu que es va fixar a Catalunya amb un gran consens fa més de 20 anys, model que ha estat avalat pel propi Tribunal Constitucional.

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya acordà plantejar davant el Govern Central un requeriment d'incompetència referit a l'esmentat Reial Decret.

Els grups sotasignants volem expressar la nostra defensa de l'actual model d'immersió lingüística així com també del sistema educatiu establert a Catalunya. En aquest sentit, volem recordar que el procés d'immersió lingüística que ha estat aplicant la Generalitat compta amb el consens del 90% del Parlament i ha estat funcionant i progressant de manera prou positiva en els darrers anys. Per això presentem al Ple de l'Ajuntament de Mataró la següent resolució:

ACORDS:

PRIMER. Expressar el desacord amb el Reial Decret 1513/2006, tant per qüestions de forma com de fons. I en concret amb els seus articles 6, 7, 11.2, 13.5, i 13.6, així com amb la disposició final primera i els annexos I, II, III.

SEGON. Posar de manifest que tots els estudis avaluatius indiquen que el coneixement que tenen els alumnes catalans de la llengua castellana és equiparable als de la resta de l'Estat i anàleg, i en alguns casos superior, als coneixements de la llengua catalana.

TERCER. Rebutjar la imposició d'una assignatura troncal en castellà i de qualsevol altra mesura que provoqui un retrocés del català a l'escola i pugui representar el trencament del sistema d'immersió lingüística.

QUART. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, en cas de no ser atès el requeriment d'incompetència que ha presentat, emprengui les mesures necessàries de caràcter polític i jurídic, inclòs el conflicte de competència davant el Tribunal Constitucional, per tal que els punts expressats d'aquest Reial Decret no es duguin a la pràctica a Catalunya i no es posi en discussió la continuïtat del sistema d'immersió lingüística.

CINQUÈ. Manifestar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català, així com l'eina indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.

SISÈ. Fer arribar aquest acord al Govern espanyol, al Govern de Catalunya, als grups parlamentaris i als presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya".