Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 ha assolit el 77% dels seus objectius

Escoltar

El Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 ha assolit el 77% dels seus objectius

L'Ajuntament ha assolit un 77% del desenvolupament del Pla d'Acció Ambiental (PAA) de l'Agenda 21, que defineix les accions que cal dur a terme per aconseguir el desenvolupament de la ciutat amb els criteris de sostenibilitat marcats a la Carta d'Aalborg, a la que Mataró està adherida des de 1996.

L'Ajuntament duu a terme la coordinació i seguiment del PAA mitjançant la Comissió Agenda 21, òrgan que integra 16 serveis municipals implicats en la seva execució. L'avaluació del grau d'implantació del PAA es va presentar el 17 d'abril al Consell Municipal del Medi Ambient, l'organisme de participació ciutadana que fa el seguiment de l'Agenda 21. També es va presentar a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals del 27 de maig.

Les actuacions realitzades durant l'any passat van suposar una despesa associada estimada a l'execució del PAA de 17.398.614 euros, dels quals un 4,18 % és aportació directa d'altres administracions o entitats. Entre les actuacions desenvolupades que han suposat una despesa més elevada cal destacar la creació del Parc de Mar, la construcció i explotació de nous aparcaments i la recollida comercial i de grans productors de la matèria orgànica, el paper i el cartró.

D'altra banda, s'han destinat 11.719.192 euros a actuacions que, tot i no estar incloses dins el Pla, són concordants amb els objectius d'aquest. D'aquesta despesa un 2,03% és aportació directa d'altres administracions o entitats. Així, la despesa total estimada, sumant les accions incloses al Pla i les concordants, va arribar als 29.117.806 euros.

Durant el 2007 s'han portat a terme, com a accions concordants, l'arranjament i el cobriment final del passeig del Desviament, s'han fet treballs de retirada i gestió de runes d'enderroc, de residus banals, reciclables i elements metàl·lics. També s'ha implantat un nou contracte de tractament de residus voluminosos que permet reutilitzar i valoritzar la fusta no aprofitable per evitar que vagi a la incineradora.

La vigència del PAA és fins al 2008, després es revisaran els objectius i s'elaborarà un nou pla.

Els indicadors de sostenibilitat

Els indicadors es calculen en base a 131 paràmetres d'informació facilitats per més de vint entitats públiques i privades. L'Oficina Agenda 21 de l'Ajuntament és qui realitza l'avaluació anual d'aquests indicadors que s'agrupen en vuit àmbits temàtics. El 74,1% dels indicadors analitzats han tingut, durant el 2007, una tendència desitjable en termes de sostenibilitat, el 14,8% s'han mantingut i l'11,1% no responen a les tendències desitjades.

Consum d'aigua

Durant el 2007, s'ha consolidat la tendència descendent en el consum d'aigua domèstica que està en 108,9 litres per habitant i dia. L'aigua de la xarxa utilitzada per regar les zones verdes ha disminuït significativament.

Estat de l'atmosfera

Les concentracions d'ozó no han superat en cap moment els 180µg/m³ que corresponen al nivell d'informació de la població. L'ozó és un contaminant secundari que es genera a partir de la reacció, activada per la llum solar, d'altres contaminants primaris com són l'òxid de nitrogen i els compostos orgànics volàtils.

Energia

Durant el 2007, cada mataroní va consumir 1,2 teps que és una unitat d'energia química equivalent a l'energia de combustió d'una tona de petroli. Aquesta xifra es manté igual a la de l'any 2006 a Mataró i coincideix amb el darrer valor disponible (2004) per a la mitjana de municipis de més de 100.000 habitants de la província de Barcelona.

Les emissions de CO² a l'atmosfera han augmentat en 0,3 tones per habitant respecte l'any passat. Els consums de gas canalitzat, d'energia elèctrica i dels gasos liquats del petroli ha disminuït però el consum de gasolines d'automoció i de gasoils ha augmentat. Les dades dels primers consums provenen de fonts que disgreguen les dades per a Mataró, mentre que les dades del consum de benzina són el resultat d'extrapolacions a partir de les xifres de la província de Barcelona.

La producció d'energies renovables (plaques solars i fotovoltaiques) continua a l'alça i es situa en 10,7 kWh/hab/any. Aquesta xifra suposa deixar d'emetre unes 300 Tn de CO² a l'any. Aquesta xifra té el mateix efecte que plantar 80 hectàrees de bosc mediterrani.

La valorització energètica ha augmentat pels canvis introduïts a la planta de tractament de residus sòlids urbans del Maresme i per la major eficiència del Tub Verd. Aquest indicador ha assolit un valor de 290,5 kW/h/hab que suposa deixar d'emetre unes 8.000 Tn de CO² anuals a l'atmosfera.

Residus generats

Cada ciutadà ha generat 1,6 quilograms diaris de residus sòlids durant el 2007, mentre que durant el 2006 cada mataroní va fer 1,5 quilograms. De la xifra del 2007, un 35,8% s'ha recollit de forma selectiva.

Contaminació acústica

La mitjana del nivell de soroll en vials molt transitats continua amb una dinàmica descendent i en el darrer any es va aconseguir una disminució d'1,7 decibels.

Espais naturals

Les hectàrees ocupades per conreus i pastures a la ciutat han disminuït. En canvi, per setè any consecutiu no hi ha cap hectàrea cremada a causa d'incendis forestals.

Mobilitat i sistema viari

La utilització del transport públic municipal (el servei del Mataró Bus) continua a l'alça amb un augment de 14.518 viatgers durant l'any 2007. L'indicador del transport públic intermunicipal no s'ha pogut calcular perquè no s'han obtingut les dades del transport ferroviari.

La longitud de recorreguts condicionats per a l'ús de les bicicletes (carrils bici) es manté en 6,7 quilòmetres mentre que els vials de la ciutat on s'apliquen mesures de pacificació del trànsit han augmentat i actualment hi ha 24,3 quilòmetres.

Els accidents derivats de l'ús del vehicle privat han disminuït i durant l'any 2007 se situa en 4,2 accidents amb ferits per cada 1.000 vehicles.

L'extensió de la xarxa de carrers arbrats en relació a la longitud total dels carrers ha augmentat en un punt i mig i el 100% de la població continua vivint a menys de 400 m d'una zona verda de més de 1.500 m².

La ciutat en valors socioeconòmics

L'habitatge de protecció oficial correspon al 20,2% dels habitatges nous amb llicència d'obres concedida. En concret hi ha 143 habitatges d'aquest tipus davant dels 0 que hi havia l'any 2006. Pel que fa a l'accessibilitat a l'obtenció d'un habitatge ha començat a invertir la tendència negativa dels darrers anys i comença a incrementar-se positivament per als habitants de Mataró.

La taxa d'atur de 2007, situada en el 9,1%, va disminuir respecte el 2006. L'estabilitat laboral s'ha incrementat sensiblement ja que el percentatge de contracte realitzats amb caràcter indefinit és del 17,3%. L'accidentalitat laboral va empitjorar durant el 2007 tot i que no es va produir cap accident mortal.

El teixit associatiu de la ciutat s'incrementa al igual que el pressupost municipal destinat a subvencionar entitats amb activitat de cooperació internacional.