Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els patronats municipals de Cultura i Esports modifiquen els seus estatuts

Escoltar

Els patronats municipals de Cultura i Esports modifiquen els seus estatuts

El Ple d'abril, que va tenir lloc ahir dijous, va fer l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Esports (PME) i del Patronat Municipal de Cultura (PMC).

Patronat Municipal d'Esports

El Patronat Municipal d'Esports (PME) es va constituir el 1984 amb la voluntat de facilitar la participació dels sectors, col·lectius i persones implicats en els serveis esportius de la ciutat.

Al llarg d'aquest temps, les polítiques esportives de l'Ajuntament i el PME han col·laborat a enfortir els clubs esportius, a consolidar iniciatives per a la pràctica esportiva adreçades a l'esport de base i a millorar i construir nous equipaments esportius.

L'àmbit de la gestió esportiva ha anat experimentant amb el temps una diversificació i especialització ateses les noves realitats socials, bàsicament els nous fenòmens migratoris, que han comportat l'adequació de les estratègies d'actuació que han convertit l'esport en una eina fonamental d'integració social.

Amb totes aquests premisses i amb l'objectiu que la gestió sigui més eficaç i eficient, s'ha considerat oportú modificar els estatuts del PME per tal que se situï en millors condicions per abordar els reptes actuals i de futur que planteja el desplegament de la política esportiva municipal a Mataró.

Patronat Municipal de Cultura

El Patronat Municipal de Cultura (PMC) es va constituir el 1979 amb la voluntat de facilitar la participació dels sectors, col·lectius i persones implicats en els serveis culturals de la ciutat. En un principi es van constituir diverses comissions de treball sobre temes culturals que finalment van desembocar amb la creació del PMC.

Des d'aleshores fins ara s'ha apostat per posar la cultura a l'abast dels ciutadans, s'han construït nous equipaments, s'han impulsat nous programes i s'ha treballat per aconseguir una política de concertació amb el sector associatiu amb vocació de servei públic. En aquest temps també la gestió cultural ha hagut d'abarcar nous àmbits d'actuació (des de les noves tecnologies fins a les indústries culturals) i adequar les estratègies d'actuació a les noves realitats socials.

Modificació dels estatuts

Els principis que inspiren la modificació dels estatuts d'ambdós patronats són els següents:

1. Impulsar el desplegament dels programes esportius/culturals a la ciutat i una gestió més eficient dels equipaments esportius/culturals amb l'objectiu de millorar els serveis als ciutadans.

2. Donar continuïtat a un model de gestió de les competències municipals en l'àmbit de l'esport/cultura basat en la descentralització a través d'un organisme autònom.

3. Focalitzar l'activitat i els recursos en el desenvolupament de les competències pròpies de l'organisme autònom.

4. Millorar l'eficàcia del seu funcionament, disminuint la càrrega administrativa i burocràtica.

5. Aprofitar les capacitats de l'estructura municipal per a les competències de suport.

6. Establir contractes-programa entre l'Ajuntament de Mataró i l'organisme autònom per treballar per objectius i en base a resultats.

Com a conseqüència, els nous estatuts plantegen:

1. La redefinició de les competències dins dels diferents òrgans de gestió de l'organisme autònom per millorar l'agilitat en la presa de decisions.

2. La reducció del cost dels processos inherents al desenvolupament de l'activitat, apostant per la descentralització de les competències, però implantant fórmules de gestió que optimitzin les tasques de suport a l'activitat.

3. La millora del model de gestió i de la relació i coordinació amb l'Ajuntament.

Els òrgans de govern dels nous instituts

Pel que fa als noms, el PME passarà a dir-se Institut d'Esports (IE) i el PMC, Institut Municipal d'Acció Cultural (IMAC).

Els òrgans de govern d'ambdós instituts seran: el Consell rector, el president i vicepresident i el director-gerent.

. Consell rector de l'IMAC

El Consell rector assumeix el govern i la gestió superior de l'organisme i estarà integral pels següents membres amb veu i vot:

. President: serà l'alcalde de l'Ajuntament, el qual pot delegar aquesta representació en un conseller-delegat de la corporació municipal.

. El vicepresident serà nomenat pel president entre els vocals del Consell designats pels grups polítics municipals.

. Els vocals: són designats i determinats pel Ple de l'Ajuntament en aplicació dels següents criteris:

. A proposta de cada un dels grups municipals amb representació al consistori i en el mateix nombre que estiguin a les comissions informatives.

. Sis representants escollits de forma participativa i sectorial d'entre les entitats pertanyents als diferents àmbits culturals de la ciutat.

. Dos vocals nomenats pel Ple municipal a proposta de la presidència de l'Institut entre persones de reconegut prestigi en el món de la cultura.

També assisteixen amb veu i sense vot al Consell, el director-gerent de l'IMAC així com el secretari general i l'interventor de l'Ajuntament o persones en qui deleguin, els quals actuen en l'exercici de les seves funcions.

. Consell rector de l'IE

El Consell rector assumeix el govern i la gestió superior de l'organisme i s'integra pels següents membres amb veu i vot:

. President: serà l'alcalde de l'Ajuntament, el qual pot delegar aquesta representació en un conseller-delegat de la corporació municipal.

. El vicepresident: serà nomenat pel president entre els vocals del Consell designats pels grups polítics municipals.

. Els vocals: són designats i determinats pel Ple de l'Ajuntament en aplicació dels següents criteris:

. A proposta de cada un dels grups municipals amb representació al Consistori i en el mateix nombre que estiguin a les Comissions Informatives.

. Quatre membres escollits per l'assemblea de representants de clubs, entitats i associacions esportives de Mataró.

. Quatre membres escollits per l'assemblea de representants dels centres educatius de Mataró (2 de l'escola pública i 2 de l'escola concertada).

. Quatre vocals a proposta de la comissió informativa corresponent entre persones de reconegut prestigi per la seva dedicació i coneixement del món de l'esport.

També assisteixen amb veu i sense vot al Consell, el director-gerent de l'IE així com el secretari general i l'interventor de l'Ajuntament o persones en qui deleguin, els quals actuen en l'exercici de les seves funcions.

Els consells rectors es reuniran 6 vegades a l'any amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari sempre que el president ho consideri necessari, a iniciativa pròpia o a sol·licitud d'un terç dels membres del Consell rector. El número de reunions s'ha modificat arran d'una esmena presentada pel grup municipal de CiU que proposava augmentar-les de 4 a 12 vegades l'any. L'esmena s'ha estimat parcialment, quedant finalment en 6.

A partir d'aquí s'obre el període d'informació pública en el qual es poden presentar al·legacions. Està previst que la modificació dels estatuts d'ambdós patronats s'aprovin definitivament en el Ple del mes de juny.