Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde resol l'expedient disciplinari al cap de Servei Juridicoadministratiu de Via Pública

Escoltar

L'alcalde resol l'expedient disciplinari al cap de Servei Juridicoadministratiu de Via Pública

L'alcalde, Joan Antoni Baron, va signar el passat 2 d'abril el Decret de resolució de l'expedient disciplinari incoat al cap de Servei Juridicoadministratiu de Via Pública. El Decret resol que s'imposa com a sanció una amonestació per la comissió de falta lleu.
El plec de càrrecs que va formular la instructora i que consten en el Decret diu que "es podria considerar que la seva actuació (del cap de Servei Juridicoadministratiu de Via Pública) com a instructor va ser bàsicament la recopilació de dades i fets, actuant amb total objectivitat i manifestant la seva possible causa d'abstenció abans d'arribar a aquest pronunciament. Per aquest motiu es considera que el fet o càrrec imputat pot ésser constitutiu d'una falta administrativa de caràcter lleu consistent en 'l'incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixin falta molt greu o greu".
Després de les al·legacions presentades per l'inculpat, l'alcalde ha resol imposar al cap de Servei Juridicoadministratiu de Via Pública la sanció consistent en una amonestació per la comissió d'una falta lleu.
L'execució de la sanció imposada es disposarà dins del mes següent a la data de la seva fermesa en via administrativa.


 


Antecedents


El passat 20 de febrer, alcaldia va ordenar l'obertura d'un expedient informatiu que tenia per objectiu examinar si el cap del Servei Juridicoadministratiu de Via Pública, Ll.M.C, va incórrer en alguna infracció al no haver comunicat a alcaldia la seva intervenció com a lletrat en la defensa de Giménez Cernuda, en el moment de ser designat instructor de l'expedient informatiu.
El 27 de febrer, l'alcalde va signar un Decret en virtut dels qual se li incoava expedient disciplinari per la possible comissió d'una falta lleu prevista a l'article 117. h) del Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d'octubre, de refosa de la legislació de funció pública de Catalunya. I alhora es va nomenar instructor de l'expedient a Marta Puig i Palomar, funcionària de la Diputació de Barcelona, i secretària del mateix a la funcionària municipal Júlia Ortega Ramos.