Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament tanca la liquidació del pressupost de 2008 amb saldo positiu

Escoltar

L’Ajuntament tanca la liquidació del pressupost de 2008 amb saldo positiu

El grau d’acompliment del PAM de l’any passat arriba al 77,5%

L’Ajuntament de Mataró i els seus Organismes Autònoms han liquidat el pressupost de l’exercici 2008 amb superàvit, malgrat l’actual entorn de crisi econòmica. La liquidació del pressupost del passat exercici s’ha presentat avui a la Comissió Informativa de Serveis Centrals, on també s’ha donat compte de l’estat d’execució del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008.


El resultat pressupostari conjunt del 2008, és a dir, la diferència entre ingressos obtinguts i despeses realitzades, ha estat positiu en 754.718,39 €. D’altra banda, el romanent de tresoreria a 31 de desembre també és positiu, i es quantifica en 172,728,73 €.


Des de1996, el consistori mataroní obté una liquidació positiva del pressupost, conseqüència de l’aplicació d’una política de prudència pressupostària que ha permès disposar d’unes arques sanejades.


La situació de crisi va incidir al 2008 en els ingressos corrents de l’Ajuntament. Concretament, en l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com a plusvàlua) i en l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO). En el cas del primer s’han ingressat 2,3 milions d’euros, que representen una rebaixa d’1,6 milions d’euros respecte als ingressos previstos al pressupost per aquest concepte. Pel que fa a l’ICIO, l’import ingressat ha estat de 3,3 milions d’euros, que suposen 1,2 milions d’euros menys del previst inicialment.


Per a la resta de conceptes d’ingressos, en la seva majoria l’execució del pressupost ha complert les previsions.
Execució del PAM


Pel que fa al Programa d’Actuació Municipal 2008, s’ha arribat a un nivell d’acompliment del 77,5%.


El programa d’actuació municipal (PAM) recull les principals actuacions i projectes programats per part del govern municipal, fruit de les propostes planificades anualment des del propi govern i de les aportacions procedents del procés de participació. El PAM 2008 constava d’un total de 506 accions, organitzades en 42 objectius i 3 eixos d’actuació: la ciutat pensada per a les persones, la ciutat: territori i desenvolupament econòmic, i l’Ajuntament al servei de les persones.


Del total d’actuacions previstes en el PAM 2008, 392 (77,5%) s’han desenvolupat segons el calendari previst. Podrien destacar-se algunes prioritats com la posada en funcionament del 100% del pla de neteja; l’inici de les obres de nous equipaments educatius (escola bressol a Figuera Major, els CEIPs Maria Mercè Marçal i Montserrat Solà o l’equipament formatiu al carrer Tres Roques); l’acabament de 35 habitatges al carrer de Carlemany i de Teià; la redefinició de la xarxa de transport públic urbà de viatgers; la posada en funcionament de la Nau Gaudí i de la renovació de l’Estadi Municipal d’Atletisme; l’inici de les obres del nou Parc Urbà de Rocafonda; la posada en marxa d’un pla per a l’atracció d’empreses i socis tecnològics pel Parc Tecnocampus o la redefinició del model d’atenció ciutadana.


De la resta d’accions, 92 pateixen algun retard en la seva execució, si bé 62 formen part del PAM 2009. Es tracta de retards en projectes com la planificació del nou teatre, el nou equipament sanitari de la Llàntia-Via Europa, que es preveu entri en funcionament pròximament, o el nou Museu de Mataró a Can Marfà.


L’actual situació de crisi econòmica, en especial pel que fa al sector immobiliari i les dificultats d’accés al crèdit, ha dificultat l’acompliment d’algunes actuacions prioritàries. En total, hi ha 20 accions del PAM 2008 amb entrebancs importants per a ser dutes a terme. Entre aquestes hi ha el desenvolupament del Pla Local d’aparcaments, sobretot pel que fa a l’inici de nous aparcaments, l’inici de construcció d’habitatges al Rengle de titularitat pública en règim de lloguer per a joves i famílies, o la construcció de l’Escola Bressol Els Bombers.


L’Ajuntament continuarà fent seguiment de l’estat d’execució d’aquelles accions i projectes del PAM 2008 que evolucionen amb retard o dificultats per tal de vetllar pel seu acompliment final.