Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La reparcel·lació del polígon 1 del sector Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt rebaixa les càrregues urbanístiques dels propietaris

Escoltar

La reparcel·lació del polígon 1 del sector Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt rebaixa les càrregues urbanístiques dels propietaris

L’Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon 1 del Pla de Millora Urbana de la Ronda de Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt. La Comissió Informativa de Serveis Territorials ha donat compte aquest matí del decret d’Alcaldia referent a l’aprovació del projecte, de data 28 d’abril.

 

El projecte ha estat presentat per l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), que gestiona el desenvolupament urbanístic del sector com a administració actuant.

 

La reparcel·lació aprovada fa referència al polígon discontinu format per dues porcions de terreny amb una superfície total de 30.519 m². El primer àmbit, amb una superfície de 20.890 m², són les tres illes situades al llarg de la ronda de Barceló entre els carrers de Casto Méndez Núñez i l’avinguda del Maresme. El segon àmbit és l’illa Fàbregas i de Caralt, amb una superfície de 9.629 m², on es preveu la instal·lació d’El Corte Inglés.

 

El projecte de reparcel·lació es va aprovar inicialment el 31 d’octubre de 2008. Durant el període d’exposició pública l’Ajuntament ha rebut 23 escrits d’al·legacions presentats per 19 interessats, la major part dels quals posava en dubte la viabilitat econòmica de desenvolupament del sector.

 

En els darrers mesos s’ha procedit a revisar i actualitzar el valor del sector d’acord a les condicions actuals del mercat. Aquesta actualització ha portat a reduir les càrregues internes del sector (que passen de 35,2 a 33,5 milions d’euros) i a eximir els propietaris de les càrregues externes que havien d’assumir inicialment per dur a terme obres d’urbanització fora de l’àmbit, i que estaven quantificades en gairebé 8 milions d’euros. L’objectiu és equilibrar els beneficis i les càrregues del sector i assegurar la seva viabilitat econòmica.

 

En concret, les obres corresponents a les càrregues externes excloses són:

 

-         L’accés de vianants al port, que té un cost estimat en més de 6 milions d’euros.

-         La urbanització d’alguns trams dels carrers transversals a la ronda de Barceló que es troben fora de l’àmbit afectat.

-         La reurbanització del tram de la ronda d’Alfons XII a tocar de l’illa Fàbregas i de Caralt.

 

Així mateix, també s’exclou de les càrregues internes la reurbanització del Camí Ral entre la ronda de Barceló i el carrer de la Cooperativa. L’Ajuntament ja està executant actualment aquesta obra amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). La resta d’obres previstes quedaran pendents del finançament necessari per a la seva execució.

  

Desenvolupament del polígon 1

 

El desenvolupament del polígon 1 del Pla de Millora Urbana de la Ronda de Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt permetrà l’execució de l’illa on està prevista la implantació del centre comercial, així com la de la torre Barceló, al final de la ronda del mateix nom, per part del futur propietari de la finca.

 

Igualment, possibilitarà l’obtenció dels sòls qualificats d’equipaments (1.866 m²), 3.800 m² d’espais lliures i de més del 50% dels destinats a habitatges de protecció pública (HPP) i concertats, així com l’inici de la construcció de l’aparcament públic sota la ronda de Barceló.

 

Amb l’execució del polígon 1, es crearan 492 habitatges dels quals 390 seran lliures, 68 de protecció pública i 34 concertats. Les plantes baixes dels edificis d’habitatges seran comercials, amb un total de 3.950m²2.

 

El PMU de la ronda de Barceló/illa Fàbregas i de Caralt preveu, en l’àmbit de la ronda de Barceló, la construcció d’un aparcament públic sota la mateixa de 280 places, de les quals, amb l’execució del polígon 1, se’n podran construir aproximadament 200. A més de les places privades integrades als edificis d’habitatges, es construiran també 120 places públiques en el subsòl dels equipaments.

 

Pel que fa a l’àmbit de l’illa Fàbregas i de Caralt, el centre comercial ha de construir un aparcament privat amb un mínim de 800 places, a les quals s’afegiran unes 300 places públiques en el subsòl del carrer de Miquel Biada.

 

El cost de l’obra d’urbanització del polígon 1 és d’11,2 milions d’euros.

  

Execució del polígon 2

 

El PMU de la ronda de Barceló/illa Fàbregas i de Caralt també preveu el desenvolupament futur del polígon 2 (9.192 m²), format per les dues illes que estan situades a la zona superior de la ronda de Barceló, entre el Camí Ral i el carrer de Casto Méndez Núñez.

 

El Pla de Millora es va delimitar en dos polígons d’actuació per poder fer una gestió esglaonada del sector i desenvolupar urbanísticament els dos àmbits a ritmes diferents.