Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una nova ordenança municipal regularà la publicitat exterior a Mataró

Escoltar

Una nova ordenança municipal regularà la publicitat exterior a Mataró

Inclou la regulació de la distribució de premsa gratuïta a la ciutat

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment dijous, 6 de maig, l’Ordenança Municipal de la Publicitat Exterior a Mataró. El text regula les condicions d’instal·lació i activitat publicitària emplaçada o efectuada al municipi, així com els punts de distribució de premsa gratuïta.

 

L’actual ordenança municipal sobre la publicitat data de 1993. El nou text s’adapta tant a la normativa supramunicipal vigent com a l’existència de nous mitjans i sistemes de publicitat.

 

La nova ordenança defineix millor tots els elements de suport publicitari, de forma especial aquells que fan referència a les cartelleres de gran format. Així mateix, proporciona una major definició dels espais públics i privats susceptibles de ser utilitzats per plafons publicitaris. Pel que fa a la premsa gratuïta, regula l’ocupació i utilització de l’espai públic per part d’aquests mitjans. Per últim, adequa els imports de les sancions a la realitat actual, d’acord amb la importància de la publicitat urbana.

 

 

Contingut de l’ordenança

 

La nova ordenança inclou en el seu redactat un preàmbul amb l’exposició de motius que porten a la seva aprovació i un títol preliminar amb disposicions generals, com l’objectiu, les definicions de conceptes que es regulen o limitacions i prohibicions generals.

 

El títol primer estableix els requisits i limitacions particulars dels diferents suports per a activitats publicitàries:

 

-         publicitat estàtica: en domini privat (cartelleres i monosuports; rètols identificatius; banderes, banderoles, pancartes i plafons; lones publicitàries; sistemes electrònics i objectes) o en domini públic (instal·lació en el mobiliari urbà: opis, marquesines, etc.)

 

-         publicitat dinàmica

 

-         publicitat aèria

 

-         premsa gratuïta.

 

El títol segon regula les llicències i concessions per exercir l’activitat i el títol tercer es dedica a les infraccions i sancions. El text inclou també una disposició derogatòria, que estableix que l’ordenança de 1993 quedarà sense efecte quan entri en vigor el nou text; una disposició final i una disposició addicional.

 

En la redacció del text normatiu han participat diferents serveis de l’Ajuntament: Manteniment i Serveis Municipals, Gestió Econòmica, Mobilitat, Llicències, Urbanisme, l’Institut Municipal d’Acció Cultural i l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró. També han fet aportacions els grups municipals de CiU, PPC i CUP, que han estat estimades pràcticament en la seva totalitat. Així mateix, han participat durant el procés de redacció la Unió de Botiguers de Mataró i tots els operadors de premsa gratuïta de la ciutat.

 

El text aprovat inicialment ha de superar un termini d’informació pública de 30 dies, a comptar des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin presentar aportacions o reclamacions. Si no es produeixen al·legacions l’ordenança quedarà aprovada definitivament.