Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’IME aprova el seu pressupost per al 2012 amb una disminució de l’1,51 % respecte aquest any

Escoltar

L’IME aprova el seu pressupost per al 2012 amb una disminució de l’1,51 % respecte aquest any

Una de les prioritats és possibilitar l’elecció d’escola

El Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Educació (IME) va aprovar el passat 12 de desembre la proposta de pressupost de l’organisme autònom per al 2012, que ascendeix a 15.056.619,34 €. Aquesta xifra representa una disminució de l’1,51 % respecte al pressupost inicial de l’any 2011, que era de 15.287.156,24 €.


 

La disminució pressupostària es deu a la necessitat d’ajustar les consignacions pressupostàries a la contundent caiguda de les transferències corrents provinents d’altres administracions.

 

La proposta aprovada pel Consell Plenari de l’IME s’elevarà al Ple municipal per a l’aprovació del pressupost consolidat de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i empreses.

 Prioritats per a l'any 2012

 

El pressupost de l’IME per a l’any del 2012 posarà l’accent en les següents prioritats:

 

- Administració de l’Ensenyament: planificar, conjuntament amb els serveis municipals corresponents i amb els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, les actuacions de construcció, manteniment i millora dels centres escolars, atenent les necessitats d'escolarització. També caldrà optimitzar els recursos humans, econòmics i materials per tal d’aconseguir una gestió eficaç i eficient.

 

- Ensenyament de 0-3 : potenciar la funció educativa i social com a complement de la tasca familiar facilitant la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i l’intercanvi i difusió de bones pràctiques entre els professionals de l’etapa.

 

- Ensenyament obligatori: treballar per aconseguir l’encaix de la llibertat d’elecció d’escola, el model educatiu, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social; actualitzar el mapa escolar i equilibrar l’oferta escolar de la ciutat. Potenciar l’aprenentatge de l’anglès. Dinamitzar els organismes i els processos de participació de la comunitat educativade la ciutat. Col·laborar amb totes les propostes educatives orientades als joves en edat escolar de la ciutat en l'àmbit de la salut, la cultura, l'esport i el lleure. Dinamitzar els Camins Escolars. Continuar treballant per afavorir la formació de les famílies.Donar suport al Pla d’Acollida per afavorir la integració dels nouvinguts a l’escola.

 

- Formació postobligatòria: desenvolupar una Formació Professional adequada i compatible amb les necessitats derivades de l’entorn econòmic i social de Mataró, impulsar un bon treball en xarxa juntament amb tots els centres, organismes, entitats i empreses que hi incideixen. Impulsar programes de formació orientats a facilitar la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats. Proporcionar als alumnes d’estudis postobligatoris una bona orientació acadèmica i/o professional per tal d’incrementar el percentatge d’alumnes que realitzin estudis superiors. Impulsar la innovació educativa en els centres educatius de la ciutat.

 

- Ensenyament al llarg de la vida: adequar i racionalitzar l’oferta de cursos de formació d’adults. Dinamitzar activitats de formació permanent, en especial, al centre municipal de Tres Roques i als Monogràfics de Can Palauet. Vetllar per l’ús del català en aquests ensenyaments.

 

- Ensenyaments artístics: consolidar el model de centre i de gestió de l’Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM). Establir l’oferta de places d’instrument de l’EMMM d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre, la demanda dels ciutadans i la disponibilitat pressupostària. Impulsar accions coordinades amb els agents culturals de la ciutat.

 

- Educació en valors: fomentar accions encaminades a reforçar la cultura i l’educació en valors com ara: l’esforç, la convivència, el respecte, la solidaritat, la cooperació, la responsabilitat i el compromís. Impulsar les polítiques i les activitats de dinamització i participació educativa. Afavorir l’ús social dels espais escolars per a les activitats de barri i de la ciutat. Vetllar pel coneixement del país promovent l’educació en el lleure i el respecte i l’estima pel medi natural.