Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ordenança sobre les activitats de naturalesa sexual recull noves disposicions

Escoltar

L’Ordenança sobre les activitats de naturalesa sexual recull noves disposicions

El nou text inclou les al·legacions estimades, un article modificat i dos de nous

El Ple de febrer ha aprovat inicialment per segona vegada l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual. El passat mes de novembre el Ple ja en va fer l’aprovació inicial però ara s’ha tornat a portar al Ple aquesta segona aprovació perquè s’hi han afegit dos nous articles, un altre de modificat i les al·legacions estimades.


 

També ha aprovat el Ple l’acord que resol la suspensió de la tramitació de les llicències i comunicacions prèvies per a l’exercici d’activitats recreatives on s’hi realitzin activitats de naturalesa sexual pel termini màxim d’un any o el dia que entri en vigència l’Ordenança, segons estableix la Llei de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

 

 

Nous articles i al·legacions

 

Així, el redactat de l’Ordenança ha modificat l’article 8.1, i ha afegit els articles 16 i 17, que queden de la següent manera:

 

. L’article 8.1, relatiu als requisits generals de l’activitat, insisteix que els locals objecte d’aquesta Ordenança, on a més de les activitats de naturalesa sexual, s’exerceixen les activitats de bar musical o sala de festes, hauran de complir tots els requisits específics, legalment establerts, corresponents a cada una d’aquestes.. L’article 16 és referent a l’ampliació de l’activitat, i recull que si una activitat recreativa que disposi de la preceptiva llicència o comunicació prèvia vol prestar serveis de naturalesa sexual aquestes s’entendran com una ampliació de l’activitat i per tant hauran d’obtenir el títol municipal habilitant per exercir l’activitat.

 

. L’article 17 es refereix a la durada de la llicència i de la comunicació prèvia i puntualitza que aquestes tenen una durada màxima de 5 anys i que una vegada transcorregut aquest període s’ha de tornar a demanar una nova llicència o presentar una nova comunicació prèvia per poder exercir l’activitat.

 

Pel que fa a les al·legacions presentades en el període d’informació pública una vegada es va fer l’aprovació inicial de l’Ordenança, s’han presentat diverses al·legacions, de les quals 2 han estat  estimades.

 

Després de la segona aprovació inicial del document, s’obre un període de 30 dies d’exposició pública perquè es puguin presentar reclamacions o suggeriments.

 

 

Una Ordenança per regular les activitats de naturalesa sexual

 

L’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual té per objecte establir els requisits i les condicions que han de complir les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual: els locals classificats com a bar musical amb annex on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i sala de festes amb annex on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.

 

Principalment l’ordenança s’ha basat en tres elements per regular-ne l’activitat: l’aparcament, l’aforament i el número d’habitacions. Aquests tres elements són els que establiran la dimensió dels locals.

 

El document especifica quines són les condicions d’ubicació i accés, les característiques dels locals, els tipus de llicències obligatòries, la sol·licitud de llicència i altres condicions necessàries per poder obrir un negoci d’aquesta tipologia com els serveis de vigilància, sanitaris i els horaris. A més del règim sancionador.

 

En aplicació del nou Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives estableix que en el cas dels establiments amb un aforament autoritzat fins a 150 persones caldrà presentar a l’Ajuntament una comunicació prèvia amb la data prevista de la seva obertura.

 

 

Antecedents

 

L’Ajuntament està treballant amb dos instruments normatius (Pla especial regulador de l’ús recreatiu i l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual) per tal de regular de forma específica la implantació d’establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual a Mataró.

 

L’Ajuntament va decretar a final de febrer suspendre l’atorgament de les llicències municipals ambientals, d’activitats, d’obres i d’edificació per als locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució amb l’objectiu d’estudiar l’elaboració d’un pla especial urbanístic que regulés aquesta tipologia de locals.

 

Aquesta suspensió va venir donada arran de la proliferació de sol·licituds de llicències d’activitats en establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, així com la dimensió d’alguns dels projectes presentats.