Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La carretera de Cirera i la ronda de Jaume Ferran es reurbanitzaran per guanyar espai per als vianants

Escoltar

La carretera de Cirera i la ronda de Jaume Ferran es reurbanitzaran per guanyar espai per als vianants

L’obra s’inclou al Pla de millora urbana de l’àmbit Riera de Cirera-Rocafonda

L’Ajuntament té previst aprovar inicialment dilluns que ve, 4  d’abril, per part de la Junta de Govern Local, el Pla de millora urbana del sector discontinu Riera de Cirera-Rocafonda i el projecte de reurbanització de la carretera de Cirera i la ronda de Jaume Ferran.

 

Els dos documents, que es tramitaran de manera simultània, es van presentar a la Comissió Informativa de Serveis Territorials del 22 de març. El regidor d’Urbanisme i president de l’empresa municipal PUMSA, Ramon Bassas, ha ofert avui una roda de premsa sobre el tema.

 

 

El Pla de millora urbana

 

El 6 de juliol de 2007 la Generalitat de Catalunya va donar el vistiplau definitiu a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit Riera de Cirera-Rocafonda que havia impulsat l’Ajuntament. El nou planejament urbanístic afecta a un sector discontinu de 81.666 m² de superfície total, repartit en 4 àmbits de la ciutat: dos situats a Cirera, un a Can Soleret i l’altre a Rocafonda.

 

El Pla de millora urbana ha estat presentat per la propietat majoritària del sector, amb l’objecte de concretar de forma detallada la nova ordenació:

 

1. Àmbit de la riera de Cirera (60.966 m²): L’actuació urbanística relliga els barris de Cirera i Camí de la Serra amb la transformació de sòls industrials en desús en terciaris i residencials. Així, entre l’edifici del tanatori, la riera de Cirera i el CAP de Cirera-Molins s’hi destinen 19.487 m² de sòl per construir 600 habitatges (56.695 m² de sostre residencial), amb locals comercials a les plantes baixes (4.979 m² de sostre  comercial).

 

Del total d’habitatges, 126 (20%) seran de protecció oficial de règim general, 60 (10%) de protecció oficial de preu concertat i 414 habitatges (70%) de mercat lliure. Els edificis residencials s’integraran en el pendent del terreny i tindran una mitjana d’alçada de planta baixa més 3 pisos, que puntualment pot arribar a planta baixa més 7 pisos.

 

També es preveu un edifici per a locals, serveis i oficines als terrenys situats darrera del CAP, que tindrà 11.918 m² de sostre terciari. Estarà configurat en forma de sòcol sobre l’espai públic amb tres volums més alts i una alçada màxima de planta baixa més 3 pisos.  

 

A la franja de terrenys situada entre els futurs edificis i la carretera de Cirera es configura un parc lineal de 18.895 m² (gairebé 2 ha), integrats dins de la zona verda, es preveu l’edifici que ocuparà l’Escola Marta Mata (7.869 m² de sòl), a càrrec de la Generalitat, i un altre equipament de barri (602 m² de sòl).

 

2. Solars entre carretera de Cirera i els carrers de Cáceres, de la Muntanya i d'Àustria (3.780 m²): Aquests terrenys mantenen la qualificació de sòl públic i es destinen a zona verda quedant integrats en continuïtat amb el parc lineal.

 

3. Àmbit de Can Soleret (2.006 m²): Es consoliden i completen els usos terciaris existents en la ronda dels Països Catalans, amb la construcció d’un nou edifici que ocuparà 1.793 m² de sòl (3.500 m² de sostre) en la confluència amb la riera de Figuera Major. Tindrà façana a la ronda i respectarà les alineacions i alçades dels edificis terciaris veïns.

 

4. Àmbit de Rocafonda (14.914 m²): El nou planejament destina a equipament educatiu el solar de 14.536 m² situat entre la carretera de Valldeix, la plaça de Josep Cusachs, la ronda de Rafael Estrany i tocant a la riera de Sant Simó. Tant aquest terreny com el que ocuparà l’Escola Marta Mata van ser cedits avançadament pels propietaris a l’Ajuntament i traspassats per aquest a la Generalitat per a l’execució de les obres necessàries.

 

Després de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern, el Pla de millora haurà de superar el tràmit d’exposició pública, l’aprovació provisional per part del Ple i definitiva per part de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Dos projectes d’urbanització

 

El Pla de millora urbana preveu que la urbanització de tot el sòl públic i privat vagi a càrrec dels propietaris, que desenvoluparan i executaran el sector. També assumiran la reurbanització dels entorns immediats, en concret de la carretera de Cirera i part dels carrers que hi conflueixen.

 

Aquestes obres es materialitzaran amb l’execució de dos projectes: el projecte d’urbanització del sector, que executaran directament els propietaris, i el projecte de reurbanització d’entorns, que executarà l’empresa municipal d’urbanisme PUMSA com administració actuant per encàrrec de l’Ajuntament, però que finançaran també els propietaris.

 

 

Reurbanització dels entorns immediats

 

Aquest projecte, que es presentarà dilluns a aprovació inicial per part de la Junta de Govern, inclou la urbanització de la carretera de Cirera; de la ronda de Jaume Ferran, entre el Torrent de la Pólvora i la carretera de Cirera; el carrer de Sant Ferran, entre el carrer de Granada i la carretera de Cirera; el carrer d’Eusebi, entre el carrer de Granada i la carretera de Cirera; el carrer del Dipòsit, entre el carrer de la Caseta i la carretera de Cirera i, per últim, el carrer del Pou.

 

També inclou el cost dels treballs de desmuntatge de serveis de l’actual carrer de Sòcrates, ja que aquestes obres, malgrat correspondre al projecte d’urbanització del sector, cal executar-les de manera anticipada per poder construir l’Escola Marta Mata.

 

Les obres previstes resoldran les deficiències actuals d’aquests vials: voreres estretes, trams no adaptats per la presència d’escales, paviments deteriorats, xarxa de clavegueram insuficient, xarxa d’aigua obsoleta o amb materials inadequats, enllumenat públic que no ofereix les condicions lumíniques requerides i existència de línies de serveis aèries.

 

Pel que fa a la carretera de Cirera, que té 510 metres de longitud, es preveu augmentar el nombre de passos de vianants per millorar la permeabilitat de la via cap a la zona on hi haurà el nou parc, els equipaments i els habitatges. També es modificarà la secció del carrer, reduint la calçada fins als 6,60 m d’ample per ampliar les voreres i donar més espai als vianants. L’aparcament serà en cordó o en bateria segons els trams de vorera. L’enllumenat, en columnes amb punts de llum dobles, es col·locarà a les dues voreres.

 

Al tram de la ronda de Jaume Ferran afectat pel projecte, que té una longitud de 260 metres, es preveu una calçada de 6,40 m, voreres de diferent amplada i aparcament en cordó a banda i banda, excepte en el tram entre l’avinguda del Corregiment i el Torrent de la Pólvora. L’enllumenat s’instal·larà en columnes amb punts de llum dobles en una única vorera.

 

El tram del carrer de Sant Ferran tindrà una calçada de 3,30 m i dues voreres d’1,35 m. Tan aquest carrer com el tram del carrer d’Eusebi s’urbanitzaran a un sol nivell, en prioritat invertida. El carrer d’Eusebi tindrà una calçada de 3,10 m i voreres d’1,55 m.

 

Els carrers del Dipòsit i del Pou tindran una calçada de 4 m i voreres d’1 m a banda i banda.

 

Les obres contemplen la renovació del clavegueram i la xarxa d’abastament, el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques en els trams on sigui possible, o el grapat dels cables a les façanes dels edificis. També es preveu la instal·lació de contenidors soterrats en dues ubicacions: carretera de Cirera amb ronda de Frederic Mistral i ronda de Jaume Ferran amb avinguda del Corregiment. Es plantarà arbrat a la carretera de Cirera, en concret, mèlies i nogueres del Caucas.

 

El termini d’execució de les obres és de 12 mesos i tenen un pressupost de 4.953.411,12 € (IVA inclòs). Abans que comencin, el projecte ha de superar el tràmits d’exposició pública i l’aprovació definitiva. A més, la seva execució està condicionada a l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana del sector Riera de Cirera/Rocafonda.