Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovada una declaració institucional a favor de l’autoconsum elèctric i el foment de les energies renovables

Escoltar

Aprovada una declaració institucional a favor de l’autoconsum elèctric i el foment de les energies renovables

La junta de portaveus va aprovar una declaració institucional a favor del rol actiu de la ciutadania i la societat en la integració de l’autoconsum elèctric i el foment de les energies renovables. La declaració, presentada a instàncies de CiU i de la qual es va donar compte en el Ple de dijous passat, va ser aprovada per unanimitat.


 

El text íntegre de la mateixa és el següent:

 

“L'Ajuntament de Mataró entén que el desenvolupament de la ciutat, dels seus ciutadans i de la seva societat només serà possible si es fa complint amb els valors de la sostenibilitat.

 

En aquest sentit, aquest ajuntament assumeix com a propis i fa extensius al municipi, els compromisos de la Unió Europea de cara a l'any 2020: reduir les emissions de CO2 en un 20%, incrementar un 20% l'eficiència energètica i assolir que un 20% del subministrament energètic provingui d'energies renovables.

 

L'Ajuntament de Mataró creu que el tradicional model energètic unidireccional de generació a consum que deixa als consumidors un únic paper passiu i que els confina en un rol individual és insuficient per assolir els objectius que ens fixem com a societat. Cal desenvolupar i generalitzar un nou model cooperatiu, en xarxa, intel·ligent, on cada node tant de gran generació, de transport, de distribució i sobretot de consum tingui un paper actiu i interactuï amb la resta, per aconseguir no només els seus objectius individuals sinó també contribuir als objectius globals.

 

En aquest context s’han de poder donar noves conductes especialment en el costat dels consumidors com ara l'autoconsum elèctric com a mode de generació elèctrica distribuïda i renovable, o bé la gestió activa de la demanda mitjançant elements acumuladors. També s’han de poder produir conductes de gestió activa de la demanda i donar espai a la futura funció de la mobilitat elèctrica, gestionant la nova demanda i aprofitant les noves oportunitats de disposar de generadors en els punts de consum.

 

Moltes d’aquestes pràctiques, malgrat no estar explícitament regulades per ser innovadores serien compatibles amb la regulació tècnica del sistema elèctric. Però malgrat aquest convenciment, aquest Ajuntament observa amb profunda preocupació com no només no s’esmena la inexistència d'una regulació específica per aquestes pràctiques, sinó que la recent aprovació de la Llei 24/2013 del Sector Elèctric ha tancat les portes i obert incògnites, provocant una situació de total incertesa i de temor que ha acabat portant a una paràlisi absoluta del desenvolupament de l'autoconsum elèctric.

 

En aquest sentit, la nova Llei 24/2013 del sector Elèctric, tot i reconèixer el fenomen de l'autoconsum, lluny de crear un marc favorable que permeti el seu desenvolupament i promoció, ha introduït d'una banda la possible instauració d'un peatge que gravaria la totalitat de l'energia autoconsumida, i per altra banda la imposició de multes del tot desproporcionades, per tots aquells que decideixin instal·lar una simple placa solar a casa seva i no registrin i/o legalitzin la seva instal·lació segons un procediment que a dia d'avui encara no ha estat definit.

 

Aquest Ajuntament creu en el paper actiu del ciutadà en la gestió energètica del conjunt i en la necessitat de la cooperació del conjunt de la societat per assolir aquest objectiu. En aquest context, creiem que generar electricitat per mètodes eficients o amb fonts renovables no ha de ser mai una activitat empresarial, sinó una activitat pròpia del ciutadà, i alhora un dret i un deure. És per aquest motiu que aquest Ajuntament creu que és urgent el desenvolupament normatiu de la Llei 24/2013 del Sector Elèctric, que en el seu article 9, reconeix entre les modalitats d'autoconsum, una que serà pròpia únicament de consumidors, i on no existirà subjecte productor.

 

Finalment cal no oblidar que en aquests moments Espanya és un dels països de la Unió Europea amb l'energia més cara pel sector domèstic, un del països energèticament amb major dependència de l’exterior, i el país que més ha augmentat les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle des de l'any 1990. Bona part d’això es degut a la feblesa històrica de la lliure competència en el mercat elèctric, motiu pel qual, el rol actiu dels consumidors a través de l'autoconsum elèctric, permetrà avançar cap a l'establiment d'un nou model energètic distribuït, més just, lliure i sostenible.

 

Concretament, l'autoconsum elèctric:

 

Permet reduir la despesa energètica tant de les empreses com dels particulars acollits a qualsevol modalitat d'autoconsum, a la vegada que redueix la volatilitat del cost d'aprovisionament.

Provoca una disminució del preu de l'electricitat per al conjunt de consumidors, donat una menor demanda d'energia en el sistema, provoca un abaratiment del preu de l'electricitat.

Afavoreix la competitivitat de les empreses, així com la capacitat d'estalvi de particulars.

Disminueix la dependència energètica d'Espanya respecte de l'exterior, a la vegada que equilibra la balança de pagaments de l'Estat.

Disminueix l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i afavoreix un estalvi objectiu al reduir els costos associats a la compra de drets d'emissió de CO2.

No incrementa el dèficit de tarifa elèctrica en no necessitar cap tipus de subvenció ni d'ajuda estatal.

Disminueix les pèrdues de transport d'energia a través de la xarxa de distribució; pèrdues que a l’actualitat són assumides i pagades per la totalitat de consumidors.

Genera llocs de treball qualificats i incentiva la innovació i recerca tecnològica.

Permet assolir els compromisos internacionals de reducció de gasos d'efecte hivernacle, i dóna compliment a les directives europees d'energies renovables i d'eficiència energètica.

Apropa els valors de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica al conjunt de la societat.

 

En base a aquesta exposició de motius, es proposa a la Junta de Portaveus l’adopció del següents:

 

ACORDS:

 

PRIMER-. L'Ajuntament de Mataró declara que en el seu terme i en la mesura de les competències que li son pròpies, en cap cas la activitat d'autoconsum elèctric que duguin a terme els consumidors elèctrics, tant ciutadans com empreses, tindrà consideració de nova activitat ni d’activitat diferent a la que li és pròpia.

 

SEGON-. L'Ajuntament de Mataró declara com a prioritari un model de concepció energètica de ciutat no individualista sinó col·lectiu i cooperatiu, que permeti resoldre les necessitats energètiques de la ciutat, a través d'iniciatives com la del Tub Verd de Mataró o solucions d’autoconsum i/o gestió de la demanda que agrupin conjunts de consumidors i productors.

 

TERCER-. L'autoconsum elèctric és una modalitat de consum, reconeguda en el article 9 de la Llei 24/2013 de 26 de desembre de 2013, i que aporta un gran nombre de beneficis objectivament reconeguts a consumidors i al conjunt de la societat. En aquest sentit, insta a les empreses que operen en el seu terme a complir amb la legislació vigent afavorint aquesta pràctica i si excepcionalment n’albiren incerteses, a declarar a aquest ajuntament en quin sentit, en quin context i amb quin fonament estimen que no sigui possible aplicar-ho.

 

QUART-. Concretament, emplacem al Ministre d’Indústria, Energia i Turisme, a aprovar amb la màxima celeritat una regulació específica del major rang possible que refongui en una única norma les condicions tècniques, administratives, econòmiques i qualsevol altra aspecte regulatori referent a l'autoconsum elèctric, que faciliti de manera objectiva el desenvolupament d'aquest tipus d'instal·lacions, que sigui de tramitació simple, de caire automàtic i econòmicament competitiu i que doni compliment a la Directiva 2009/28/CE de foment de l'ús d'energia provenint de fonts renovables i a la Directiva 2012/277UE relativa a l'eficiència energètica.

 

CINQUÈ-. Emplacem al Ministre d'Indústria, Energia i Turisme a permetre la utilització d'elements d’acumulació que treballin en paral·lel amb la xarxa de distribució, i que permetin augmentar l'autosuficiència energètica dels consumidors que autogeneren la seva electricitat.

 

SISÈ-. Traslladem aquesta Declaració Institucional al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència.”