Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament acorda garantir el dret de vot a les persones amb discapacitat a les properes eleccions municipals

Escoltar

L’Ajuntament acorda garantir el dret de vot a les persones amb discapacitat a les properes eleccions municipals

La Junta de Portaveus va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada pel grup municipal de CiU en defensa de l’exercici del dret de vot de les persones amb discapacitat a les properes eleccions municipals. La declaració institucional va ser llegida en el Ple d’abril.


 

El text íntegre de la declaració aprovada és el següent:

 

“La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat va entrar en vigor a l’Estat espanyol el 3 de maig del 2008. Aquest text jurídic, que és llei a l’Estat espanyol, forma part del sistema de drets humans i consagra un canvi en la perspectiva de la discapacitat. D’acord amb el seu article 1, el propòsit de la Convenció és “promoure, protegir i assegurar el gaudi ple, i en condicions d’igualtat, de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seva dignitat inherent”.

 

I en l’article 29, dedicat a la Participació en la vida política i pública, on es preveu que els estats garantiran a les persones amb discapacitat els drets polítics i la possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania i es comprometran, entre altres, a: la garantia que els procediments, les instal·lacions i els materials electorals siguin adequats, accessibles i fàcils d’entendre i utilitzar; a la protecció del dret de les persones amb discapacitat a emetre el seu vot en secret en eleccions i referèndums públics sense intimidació, i a presentar-se efectivament com a candidates en les eleccions, exercir càrrecs i ocupar qualsevol funció pública en tots els àmbits de govern, i facilitant l’ús de noves tecnologies i tecnologies de suport quan escaigui.

 

D’altra banda el Real Decret 1612/2007, de 7 de desembre, regula un procediment de vot secret per a les persones invidents per l’exercici del dret de sufragi. Aquest reglament va ser el desenvolupament normatiu de l’article 87.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, 5/1985, de 19 de juny.

 

Aquest reglament ha permès que les persones invidents hagin pogut votar, amb plenes garanties de confidencialitat, en eleccions estatals, autonòmiques i europees, però no ho garanteix en les eleccions municipals.

 

Els ajuntaments som l’Administració més propera i pròxima a la ciutadania. Els ajuntaments són competents en matèries tan importants com urbanisme, promoció de l’esport i d’equipaments esportius, promoció de la cultura, en protecció del medi ambient urbà, cooperació o igualtat entre altres.

Els ciutadans i ciutadanes invidents, o amb discapacitat visual, han de tenir el mateix dret a poder escollir els seus i seves governants en els municipis, amb les mateixes garanties de confidencialitat i secret, que la resta de ciutadania del seu municipi.

 

Atesos aquests antecedents considerem necessària la modificació de la normativa per garantir el dret a vot de totes les persones amb discapacitat i especialment a les persones invidents o amb discapacitat visual també en les eleccions municipals.

 

Per tots aquests motius, es proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents,

 

ACORDS:

 

Primer.-Posar tots els mitjans necessaris per tal de garantir a les persones amb discapacitat exercir el seu dret a vot en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania i la no discriminació per qualsevol motiu. Garantint, d’acord amb la normativa existent, la plena accessibilitat universal als col·legis electorals.

 

Segon.-Instar el Govern de l’Estat a la modificació amb caràcter d'urgència del Real Decret 1612/2007 per permetre el dret de vot de les persones invidents i amb discapacitats visuals greus en les eleccions municipals dels municipis.

 

Tercer.-Instar el Govern de l’Estat a la previsió de la dotació pressupostària necessària per garantir el dret de vot de totes les persones amb discapacitat en les pròximes eleccions municipals.

 

Quart.-Instar el Govern de l’Estat a garantir la disponibilitat d’un sistema que permeti identificar les paperetes de les candidatures mitjançant l’ús del braille per poder identificar correctament les sigles de cada candidatura.

 

Cinquè.-Comunicar els acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups del Congrés dels Diputats i al Senat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central, a l’FMC i l’ACM, al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i a les entitats de la nostra ciutat que lluiten pels drets de les persones amb discapacitat.”