Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les obres d’aigua i clavegueram donen inici a la remodelació del carrer de Cuba i dels entorns de la plaça de les Tereses

Escoltar

Les obres d’aigua i clavegueram donen inici a la remodelació del carrer de Cuba i dels entorns de la plaça de les Tereses

Els treballs, que es fan per fases, han començat per la cruïlla del carrer de Cuba amb el Camí Ral

Aigües de Mataró ha començat avui les obres de renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram del carrer de Cuba i la plaça de les Tereses. És la primera fase de la remodelació d’aquests cèntrics espais de la ciutat, que a més de la millora dels serveis d’aigua inclouen una nova pavimentació a un sol nivell, nou enllumenat i mobiliari urbà i nova senyalització.

 

Les obres han començat a la cruïlla del carrer de Cuba amb el Camí Ral. Acabat aquest tram, els treballs de canalització dels serveis es faran de manera coordinada als d’urbanització.

 

 

Millora del clavegueram i xarxa d’aigua potable

 

Pel que fa a les xarxes de clavegueram i de l’aigua potable, el projecte segueix els criteris dels respectius Plans Directors. Així, la galeria de clavegueram del carrer de Cuba, que és d’obra de fàbrica de finals del segle XIX i es troba en mal estat, se substituirà per un col·lector de PVC de 431 m de llargària i amb diferents diàmetres entre 500 i 1000 mm. També es faran embornals, pous de registre i se substituiran les connexions dels claveguerons de les parcel·les.

 

Respecte a la xarxa d’abastament d’aigua potable, les actuals canonades de fibrociment se substituiran per prop de 153 m lineals de tubs de polietilè de 90 i 110 mm de diàmetre, i 300 m lineals de foneria dúctil de 300 mm de diàmetre.

 

La millora del clavegueram i la xarxa d’aigua ha estat adjudicada a l’empresa Vialitat i Serveis, SL per un import de 470.752,96 € (IVA inclòs) i l’obra mecànica la porta a terme Aigües de Mataró, SA amb un pressupost de 38.092,47 € (IVA inclòs).

 

 

Obres d’urbanització

 

El carrer de Cuba té actualment 7 m d’amplada total, amb dues voreres d’1 m cadascuna. Amb les obres d’urbanització es transformarà en un eix cívic i comercial pavimentat a un únic nivell i de prioritat per als vianants. D’aquesta manera es reforça el seu caràcter comercial i es potencia la connexió amb l’eix dels carrers de Sant Benet i Sant Josep. L’àmbit de vorera es pavimentarà amb peces de pedra artificial, mentre que la calçada serà de llamborda en el tram de la plaça de Cuba i a la resta s’utilitzarà mescla bituminosa en calent. S’elimina l’aparcament en filera actual. Es formarà al paviment el nom del carrer amb lletres de planxa de fosa dúctil pintada de negre.

 

Les obres a la plaça de les Tereses consistiran a ampliar diferents trams de voreres. Se substituirà el paviment del carrer de Sant Benet entre el carrer de la Concepció i El Torrent, configurant una plataforma a un únic nivell, i es construirà la vorera del costat mar sobre la plaça, entre les rampes de l’aparcament soterrat.

 

Els treballs inclouen el soterrament de les línies elèctriques aèries i de telefonia als encreuaments del carrers. Allà on no sigui possible soterrar les línies es graparan a les façanes dels edificis. També s’implantarà la nova senyalització viària i el mobiliari urbà necessari. Pel que fa a l’enllumenat públic els punts de llum actuals se substitueixen per lluminàries amb òptiques led.

 

El conjunt dels treballs d’urbanització s’han adjudicat també a l’empresa Vialitat i Serveis, SL, per un import de 382.600 € IVA (21% inclòs). El termini previst per enllestir-los és de 6 mesos.

 

 

Afectacions al trànsit

 

Les obres de clavegueram, aigua potable i urbanització es faran de manera coordinada i suposaran afectacions al trànsit en funció del tram on s’estigui treballant en cada moment. A partir de febrer també es treballarà a la vegada en el carrer de Cuba i a la plaça de les Tereses.

 

Mentre es treballi a la cruïlla del Camí Ral i el carrer de Cuba, fase que durarà aproximadament 3 setmanes, quedarà tallat el trànsit al Camí Ral entre l’avinguda de Jaume Recoder i el carrer de Lepant. La línia 3 del Mataró Bus modifica el seu recorregut anul·lant les parades Ronda Barceló i Iluro. També s’afecta el recorregut dels autobusos de l’empresa Sagalés, que es desvien provisionalment per l’avinguda del Maresme.

 

 

Promoció del comerç

 


La remodelació urbanística vindrà acompanyada d’una campanya de comunicació impulsada per la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament per promocionar el comerç del centre de Mataró. L’objectiu és reforçar el posicionament de la ciutat com a destinació de compres de qualitat. El pressupost del contracte és de 30.000 € (IVA inclòs).

 

A més, es preveu instal·lar nova senyalització per facilitar l’accés a l’eix comercial del centre i als serveis complementaris (aparcaments, punts d’informació comercial i patrimonial). Es preveu incorporar senyalització peatonal, direccional i algun suport d’informació dinàmica. Aquest pla d’informació i accessibilitat comercial té un pressupost de 70.000 € (IVA inclòs). Tant la campanya de promoció com la nova senyalització s’emmarquen en el Pla d’Impuls Comercial.

 

Tant les obres d’urbanització com les actuacions de promoció del comerç estan finançades al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), un 25% amb els ajuts de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, i l’altre 25% amb pressupost municipal.