Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró s’ofereix com a municipi d’acollida de refugiats de conflictes armats

Escoltar

Mataró s’ofereix com a municipi d’acollida de refugiats de conflictes armats

L’Ajuntament ha creat un dispositiu perquè la població s’informi de com hi pot col·laborarL’alcalde, David Bote, acompanyat dels portaveus del PSC-CP, CiU, ERC-MES-AM, VOLEMataró C’s, PP, CUP-PA i ICV-EUiA-E i de la regidora no adscrita, ha presentat una declaració institucional de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània aprovada en la Junta de Portaveus extraordinària que va tenir lloc el passat 18 de setembre. D’aquesta declaració se’n farà lectura en el proper Ple d’octubre.


 

Així, l’Ajuntament s’ha sumat a la moció promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i el Fons català de Cooperació al Desenvolupament, tres institucions en les quals hi participa l’Ajuntament de Mataró.

 

La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PSC-CP, CiU, ERC-MES-AM, VOLEMataró C’s, PP, CUP-PA i ICV-EUiA-E, i el vot en contra de PxC.

 

El text íntegre de la moció és el següent:

 

“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.  

 

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.    

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.

 

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.

 

Davant de la situació actual i,

 

. Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.

 

. Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

 

. Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

 

. Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

 

. Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.

 

. Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i només 28 places d’acollida.

 

. Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

 

. Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin resposta a la situació dels refugiats.

 

Per tot això, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró, reunida de manera extraordinària, ha acordat amb el vot favorable dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, VOLEMataró, CUP, Partit Popular, i Iniciativa per Catalunya els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, es proposa l'adopció dels acords següents:

 

Primer. Instar el Govern espanyol a:

 

. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.

. Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.

. Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85 % de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

 

. Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.

. Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.

. Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.

. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85 % de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

 

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d’acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.

 

Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.

 

Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants.

 

Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

 

Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora.

 

Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.

 

Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:

 

. Assistència en les rutes de fugida

. Suport als municipis de la ruta

. Planificació i gestió de l’acollida

. Acollida a Catalunya

 

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.

 

Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol”.   

 

 

Dispositiu d’acollida

 

En aquest context, i davant la necessitat d’organitzar un dispositiu per a la futura acollida de persones refugiades, l’Ajuntament ja ha constituït una comissió tècnica de treball que aplega els següents serveis: Serveis Socials, Educació, Salut Pública, Família, Promoció Econòmica, atenció ciutadana, Policia Local, Estudis i Planificació i la secció de Convivència, entre d’altres.

 

L’Ajuntament també s’està coordinant amb les entitats que participen en el Consell de Solidaritat, Cooperació i Convivència, que ha convocat una reunió extraordinària per al 7 d’octubre, i amb el Col·legi d’Advocats de Mataró.

 

A més, els ciutadans que vulguin rebre informació o col·laborar d’alguna manera en el dispositiu d’acollida ho podran fer a través dels canals d’atenció ciutadana de l’Ajuntament:

 

. Presencial: a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament

. Telèfon: 010 i 900 859 009 (telèfon del Civisme)


. Correu electrònic: campanyarefugiats@ajmataro.cat

 

Per altra banda, l’Ajuntament ha fet una aportació de 12.000 €, mitjançant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per ajudar de manera imminent als refugiats en ruta.