Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució sobre el rendiment de comptes de l’assignació econòmica als grups municipals

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució sobre el rendiment de comptes de l’assignació econòmica als grups municipals

El Ple del passat 7 de juliol va aprovar per unanimitat una proposta de resolució sobre el rendiment de comptes de l’assignació econòmica als grups municipals. El document va ser presentat per la regidora no adscrita. 
El text íntegre de la proposta és el següent:
“Presentem aquesta proposta amb l'objectiu que l'Ajuntament de Mataró assoleixi la máxima transparència sobre la destinació de les assignacions econòmiques municipals corresponents a cada Grup Municipal i reconduir així l'actual manca de transparència en la utilització d'aquestes partides.
El pressupost econòmic d'aquest any 2016 destina 355.577,98€ (tres-cents cinquanta-cinc mil cinc-cents setanta i set euros amb noranta-vuit cèntims) pel funcionament dels grups municipals. El precepte legal exigeix que cada grup dugui la comptabilitat de la seva assignació, però ha de ser el mateix Ple qui demani als grups o a un grup municipal determinat que posi a disposició del Ple la seva comptabilitat. Per tant, si el Ple no requereix tal comptabilitat, els grups municipals no han de rendir comptes ni tampoc estan obligats a fer-ho.
Sota aquests preceptes la fiscalització i el control escapa totalment de l'Interventor Municipal, ja que d'aquestes eines de control i del seu ús depenen finalment de la decisió del mateix Ple, que alhora està conformat pels mateixos grups municipals als quals hauria de fiscalitzar.
Per tant, els Grups Municipals no estan subjectes com a pràctica habitual d’ obligat compliment ni a mostrar ni a publicitar les seves comptabilitats, tot i que els diners que perceben són diners públics. Aquesta situació, xoca frontalment amb les demandes socials sobre transparència política i amb el mateix Projecte de Llei de Transparència elaborat pel Govern de l' Estat, que en el seu Article 1estableix que el mateix té per objecte ..."ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que deuen complir els responsables públics". Tanmateix a l'article 5 de la mateixa Llei de Transparència preveu que els subjectes enumerats a l'Article 2.1, entre les quals es troben les entitats que integren l' Administració Local, "publicaran de forma periòdica i actualitzada la informació, el coneixement de la qual sigui rellevant per a garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública.
Atès l’exposat considerem que,
La transparència és un valor inherent a la democràcia i a l'activitat democràtica i constitueix una peça fonamental per l'establiment d'una societat democràtica avançada.
Som conscients que el Govern Municipal està fent esforços importants en aquest sentit, i entre d'altres, fent-nos partícips a regidors i regidores de l'oposició en l'activitat política ordinària del

consistori,integrant-nos en grups de treball i comissions diverses, com per exemple ha estat la de Bon Govern, Ètica i Transparència.
Per això estem convençuts que l'actual manca de transparència en la presentació i publicació de la comptabilitat dels Grups Municipals pot canviar i hauria de canviar, assolint així la condició de pública amb el sa i necessari exercici de publicitat i transparència perquè d'aquesta manera la pràctica de la democràcia al nostre ajuntament sigui més reial i efectiva.
Les assignacions que reben els Grups Municipals constitueixen aportacions directes que procedeixen dels impostos de tots els mataronins i mataronines. Per tant, i al nostre entendre són

diners de tots i de cadascú de nosaltres, ciutadans i ciutadanes de Mataró i en conseqüència han d'estar sotmesos als mateixos criteris de fiscalització i control que la resta de partides econòmiques municipals, per tal d'evitar possibles desviacions que desvirtuïn el seu ús i perquè tots nosaltres tinguem coneixement d'en què i com s'han gastat aquests diners.
Creiem en el dret de tots els mataronins i mataronines a accedir a la informació pública i a què es reforci la responsabilitat dels gestors públics en l'exercici de les seves funcions i en la destinació que es fa de totes les partides econòmiques sense excepció, ja que en definitiva les paguem entre tots, tot i que a hores d'ara desconeixent en què s'han utilitzat, ja que la comptabilitat dels Grups Municipals no s'ha publicitat mai, almenys com a pràctica obligada de transparència i sense que tot l'exposat posi en dubte, en cap cas, el legítim destí i bon ús que se li hagi donat fins a la data per als aquí presents a cada un dels cèntims utilitzats en aquestes partides.
En aquests moments, si volem mostrar i transmetre una sensació de transparència total en l'activitat pública hem d' implementar els mecanismes necessaris i disposar de les eines adequades per accedir a la informació d'una manera real i efectiva.
I en tant proposem els següents acords:
1. Que els grups municipals hagin de rendir comptes davant la Intervenció Municipal i que aquesta Intervenció realitzi un informe sobre l'aplicació i justificació dels conceptes atribuïts a les despeses corresponents amb motiu de les assignacions establertes als Grups Municipals, durant tot el mandat i en el període que es determini, preferiblement cada tres mesos.
2. Que els grups municipals posin a disposició del Ple en el període que es determini, preferiblement trimestralment, els seus comptes d'ingressos i sortides, on s'aportin els documents

justificatius del destí de les assignacions.
3. Que en la Seu Electrònica i en un apartat de Transparència creat a l'efecte on tingui accés la ciutadania es publiquin els ingressos i despeses de tots els Grups Municipals.
4. Que en qualsevol cas s'adoptin les mesures proposades en els punts anteriors i aquelles que es puguin acordar posteriorment,en motiu del consens amb la resta de grups municipals, per tal de donar compliment al contingut i esperit d’aquesta Proposta de Resolució”.