Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament exigeix de nou una solució a la descapitalització del Consorci Sanitari del Maresme

Escoltar

L’Ajuntament exigeix de nou una solució a la descapitalització del Consorci Sanitari del Maresme

La Junta de Portaveus celebrada el 3 d’octubre va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada per tots els grups municipals sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme per al 2016-2017 i el pla d’inversions.


 

El text íntegre de l’acord, del qual es va donar compte al ple municipal celebrat ahir dijous 6 d0octubre, és el següent:

 

“El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) gestiona l’Hospital de Mataró que atén una població, segons la seva àrea d’influència, de 265.551 habitants. Pel que fa a la Salut Mental, la seva població de referència és de 427.105 persones. A més de l’Hospital de Mataró, el CSdM actualment també gestiona serveis sanitaris d’Atenció Primària, serveis sociosanitaris i residencials.

 

El CSdM pateix des de la seva creació dificultats de finançament, especialment pel que fa referència a les inversions, i el seu creixement a partir del l’any 2000 amb serveis d’atenció primària i, posteriorment l’any 2003, amb els Serveis de Prevenció Assistencials i Sociosanitaris (PASS) no van contribuir a la millora del dèficit històric, al qual es va donar solució mitjançant la sol·licitud de crèdits a llarg termini. El pagament dels capitals d’aquests préstecs no ha tingut compensació pressupostària fins a 2013, quan el dèficit financer acumulat era de 30,8 MM d’€.

Concretament, des del 2011 l’Hospital de Mataró pateix una reducció important de pressupost, amb empitjorament de l’accessibilitat, disminució de la plantilla i disminució de retribucions de la resta de treballadors, els quals estan pendents encara del retorn de la paga extraordinària pendent del 2012.

 

A aquesta realitat cal sumar-hi una altra preocupació, vist que des de fa anys en els pressupostos del CSdM no es consigna la globalitat de l’import d’amortitzacions tal i com constaten els informes anuals d’auditoria, patint, en conseqüència una greu descapitalització. Recentment, el CSdM ha realiltzat una Auditoria tècnica d’estructures, instal·lacions i equipaments que estima un volum d’inversions en obres, instal·lacions, equipaments i sistemes d’informació i control de 23.700.678, dels quals 10.437.918 serien per actuacions urgents i prioritàries.-

 

Des de l’any 2014, davant aquesta preocupant situació, la Comissió de Salut del Parlament Parlament ha aprovat 4 resolucions:

 

Resolució 638/X, sobre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de Mataró; la Resolució 956/X, sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme, la Resolució 1113/X, sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital de Mataró per al 2015 i Moció 23/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de l’atenció sanitària (Punt 5).

 

Aquestes resolucions han estat executades només en una mínima part, i en conseqüència a l’infrafinançament i el dèficit, en data 14 d’octubre de 2015, la Comissió Delegada de la Comissió Interdepartamental per a la Sostenibilitat Econòmica del Sistema Sanitari de Catalunya certifica la retirada del règim especial d’autonomia de gestió del CSdM, la qual cosa fa la seva gestió més dificultosa en el dia a dia.

 

Un nou incompliment de les resolucions es plasmarà enguany amb la derivació de 60 pacients en espera de pròtesi de genoll a l’Hospital del Sagrat Cor.

 

Davant aquest fet, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró reitera una altra cop la seva preocupació per la manca de resposta a la greu situació que passa el CSdM, tant pel que fa al finançament com a les inversions, així com per la situació de saturació i sobrecàrrega del personals assistencial. En el seu conjunt, aquestes circumstàncies posen en risc els guanys de qualitat assistencial assolits al llarg dels darrers anys.

 

Per aquests motius, el Grups Municipals presentem els següents acords:

 

1. L’Ajuntament de Mataró reitera l’exigència al Govern a donar una solució definitiva a l’extrema descapitalització del Consorci Sanitari del Maresme, que contempli un pla d’inversions amb prioritats segons categoria urgent i no urgent, per la realització, incorporació o reposició d’obres, instal·lacions, equipaments i sistemes d’informació i control. Les inversions urgents es dotaran econòmicament de manera immediata. Les no urgents s’inclouran, amb una partida pressupostària, en un calendari segons criteris de prioritat.

 

2. L’Ajuntament de Mataró exigeix al Govern a incrementar el pressupost del Contracte Programa del CSdM de manera que es corregeixi el seu infrafinançament crònic, contemplant una dotació per fer front a les jubilacions dels professionals integrats de l’ICS, l’ampliació de l’hospitalització a domicili i els costos de personal de la nova unitat d’observació d’urgències.

 

3. L’Ajuntament de Mataró insta el Govern a dotar al CSdM d’una partida econòmica per a la recuperació del 24,04% de la paga extraordinària del 2012, prevista a l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/33/2015 i del 20,77% previst en el Reial Decret Llei 4/2016."