Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus defensa les polítiques de lluita contra la pobresa energètica i emergència d’habitatge

Escoltar

La Junta de Portaveus defensa les polítiques de lluita contra la pobresa energètica i emergència d’habitatge

La Junta de Portaveus de Mataró celebrada el passat 6 de juny va aprovar una declaració institucional en defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa energètica i per l’emergència en temes d’habitatge.

 

El text va ser presentat per d’ICV-EUiA i VOLEMataró i, a més dels vots favorables d’aquests dos grups municipals, va comptar amb el suport del PSC, CiU, ERC-MES, CUP i PxC, i les abstencions de Ciutadans i PPC.

 

Al Ple municipal celebrat el 9 de juny es va donar compte de l’acord. El text íntegre de la declaració és el següent:

 

“L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. La seva traducció social durant els darrers 7 anys a Catalunya ha estat, segons el Consell General del Poder Judicial, 68.274 desnonaments, el 15% del total dels desnonaments executats a tot l'Estat espanyol. Només el 2015 es van produir 15.557 desnonaments, és a dir, una mitjana de 43 desnonaments al dia. Centenars de milers de persones s’han vist excloses del dret a un habitatge.

 

Per una altra banda, en els darrers deu anys el preu de la llum s’ha incrementat en un 83% i l’aigua una mitjana del 66%. El Síndic de Greuges, a l’Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya, de l’octubre de 2013, documenta els impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa energètica, i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. A Catalunya, 320.000 famílies es troben amb problemes per fer front al pagament dels seus subministraments bàsics dignes, enfrontant-se a situacions de precarietat extrema i exclusió social, econòmica i residencial.

 

Cal fer esment que, en aquest context, els ens locals són els que reben en primera instància l’impacte social d’aquesta problemàtica i els que han hagut d’abordar-la incrementant els recursos destinats als serveis socials, amb més ajuts a les famílies per fer front a lloguers o subministraments, fent actuacions per incrementar el parc públic d’habitatge, etc. Els recursos limitats dels governs locals contrasten amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats

financeres i les immobiliàries al territori i els guanys dels operadors energètics (les tres grans companyes elèctriques: Endesa, Iberdrola i Gas Natural-Fenosa han guanyat 56.000 milions d'euros durant la crisi).

 

Els governs i el Parlament de Catalunya van emprendre diferents iniciatives legislatives en els àmbits de la pobresa energètica i de l’accés de l’habitatge, en especial la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, fruit de la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada per la Plataforma d'afectats per la hipoteca (PAH), l'Aliança contra la pobresa energètica (APE) i l'Observatori DESC, aprovada el juliol de 2015 per unanimitat al Parlament de Catalunya, que s'ha mostrat com una eina útil i eficaç per garantir el dret a un habitatge digne per a les famílies en risc d'exclusió residencial.

 

El passat 29 d'abril, el Govern de l'Estat en funcions del Partit Popular va decidir posar un recurs amb suspensió cautelar al Tribunal Constitucional, seguint la mateixa estratègia que amb les altres iniciatives legislatives anteriors (com per exemple el recurs al Decret Llei 6/2013, per garantir la no interrupció dels subministraments els mesos d’hivern).

 

En el cas de la Llei 24/2015, una de les iniciatives amb major legitimitat social i política de la nostra democràcia, els preceptes recorreguts són: l’article 2 (procediment extrajudicial), l'article 3 (procediment judicial), l'article 4 (extensió al fiador de la cancel·lació del deute), l'article 5 (lloguer social obligatori), l’article 7 (cessió obligatòria), la disposició transitòria segona (lloguer social pels procediments en tràmit a l'entrada en vigor de la llei), la disposició final tercera (sancions per no fer lloguer o no fer-ho d'acord amb la norma), i la disposició addicional (cessió de crèdits).

 

La impugnació de la part substantiva de l'articulat referit a l’assumpció de responsabilitats per part dels bancs i grans propietaris per revertir l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, fa imprescindible una actuació immediata, valenta i liderada per la Generalitat de Catalunya per ampliar de manera immediata el parc públic de lloguer social i oferir una solució a les necessitats habitacionals urgents de la població. L’alarma social provocada pel recurs, la incertesa i la indefensió d’administracions i ciutadania han obligat el govern de la Generalitat a convocar una cimera d’urgència per reaccionar davant del recurs, el passat dimarts 3 de maig.

 

Davant els constants recursos i sentències del Tribunal Constitucional, la present moció té com a objectiu garantir els drets bàsics de les persones que es trobin en situació d’exclusió residencial o de vulnerabilitat energètica. Aquest repte demanda de les administracions públiques actuar amb determinació per tal de revertir l'actual situació i requereix que els diferents nivells de l'administració –Generalitat, ens supralocals i ajuntaments– treballin coordinadament i d'acord amb els principis de subsidiarietat, responsabilitat, eficiència i racionalitat.

 

Per tot això, els grups municipals d'ICV-EUiA i VOLEMataró proposen l’adopció

dels següents ACORDS:

 

Primer.- Rebutjar enèrgicament l'actitud del Govern de l'Estat Espanyol en allò que fa referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol iniciativa legislativa que la Generalitat de Catalunya impulsa per pal·liar la pobresa energètica i l’accés a l’habitatge.

 

Segon.- Exigir al Govern de l’Estat la immediata retirada del recurs presentat contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, així com altres recursos anteriors que afecten a mesures legislatives d’aquests àmbits.

 

Tercer.- Donar suport als acords presos a la cimera sobre la Llei 24/2O15 del passat dimarts, 3 de maig de 2016, entre el govern de la Generalitat, els ens locals i els grups promotors de la ILP, i especialment els següents compromisos:

 

1. Tramitar i aprovar una nova llei urgent que garanteixi la cobertura que donaven els articles 2, 3, 4, 5 i 7 impugnats pel govern de l'Estat amb participació dels ens locals i les entitats impulsores de la ILP en la seva redacció.

 

2. Crear una comissió de treball formada per la Generalitat, els ajuntaments i el grup promotor amb l’objectiu d’activar de forma immediata les mesures d’urgència que han de cobrir el buit dels articles impugnats mentre no es creïn els instruments per substituir-los.

 

3. Signar de manera immediata el conveni entre la Generalitat de Catalunya i les companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l’aplicació de la Llei 24/2015, que inclogui la creació d’ajuts a fons perdut destinats a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió

residencial i a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació de serveis.

 

Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a mobilitzar els immobles en mal estat de conservació aplicant l'article 32 i 40 de la Llei 18/2007, del Dret a l’habitatge, i l’article 4 del Decret 1/2015, que permeten l'expropiació o ús temporal per fer complir el deure de conservació i rehabilitació. També, ampliar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda residencial forta i acreditada.

 

Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a aprovar una partida extraordinària destinada a ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments de lloguers.

 

Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat a exigir a les entitats financeres i als grans propietaris d'habitatges que segueixin aplicant els mecanismes i criteris que estableix la Llei 24/2015.

 

Setè.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat Espanyol, als grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a les empreses subministradores de serveis a Mataró, a la Federació d'Associacions Veïnals de Mataró, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Mataró, a l'Aliança contra la Pobresa Energètica i a l’Observatori DESC.”