Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les ordenances fiscals passen el primer escull i s’aproven provisionalment

Escoltar

Les ordenances fiscals passen el primer escull i s’aproven provisionalment

La proposta d’impostos, taxes i preus públics es presenta relacionada amb una acció del Pla d’Acció Municipal i la seva dotació pressupostària


El Ple municipal, que va tenir lloc ahir en sessió extraordinària, va aprovar provisionalment la proposta de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos, les taxes i els preus públics per al 2017. L’objectiu de la política fiscal és donar resposta a les necessitats de la ciutat garantint els ingressos necessaris per prestar els serveis a la ciutadania i permetre’n la seva reactivació econòmica. L’Ajuntament ingressa en concepte d’ordenances fiscals aproximadament el 51 % dels ingressos corrents.

 


Com a novetat d’aquest any, el Govern ha presentat la modificació de les ordenances fiscals juntament amb les prioritats del Pla d’Acció Municipal (PAM) i el marc pressupostari, és a dir, cada modificació d’un impost o taxa està directament relacionat amb una acció de PAM i amb la corresponent dotació pressupostària. Així com també les ordenances s’han dissenyat per donar suport i tirar endavant els plans i pactes iniciats en aquest mandat com el Pacte per a la Mobilitat, el Pla d’Habitatge o la Mesa de Benestar Animal.

 


De l’avantprojecte, que es va presentar a la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica del passat 29 de setembre, a la proposta aprovada provisionalment en el Ple d’ahir no hi ha hagut canvis. Així, es tracta d’un projecte d’ordenances fiscals que proposa un increment de la pressió fiscal al voltant de l’1,2 % congelant la majoria dels impostos, taxes i preus públics, que posa èmfasi en la recuperació de l’economia local, que aplica bonificacions i subvencions als col•lectius més desfavorits i que apunta cap a una fiscalitat més sostenible.

 


La proposta recull que la pressió fiscal per al 2017 planteja la congelació de la majoria dels impostos, taxes i preus públics, sí que experimenten un increment moderat l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la taxa de serveis funeraris. Quant a les exempcions, bonificacions i ajuts de caire social es proposa el manteniment de totes les mesures vigents. A més, en les taxes de guals, del cens d’animals domèstics, de llicències ambientals i de brossa domiciliària hi haurà canvis i s’incorporen tres taxes noves: la d’habitatges buits, una tarifa integrada per a llicències d’obres i una altra per a les empreses de telecomunicacions.

 


Pel que fa als incentius fiscals, la proposta per al 2017 persegueix la reactivació de l’economia local amb noves bonificacions i ajuts en l’impost de plusvàlua, l’IBI i l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).

 


També quedaran exempts de pagar la taxa corresponent, el preu públic de reserva d’estacionament de bicicletes, els establiments de missatgeria i repartiment.

 


I s’està estudiant una línia d’ajuts als establiments de l’àmbit de la cultura i espectacles per compensar l’impacte del 21 % d’IVA.

 


També cal fer esment de la modificació actual de la bonificació dels vehicles ecològics, que segons el tipus de vehicles tindran més bonificació o menys.

 
Bases reguladores de subvencions
Quant a les bases reguladores de subvencions, s’han introduït conceptes nous en les següents bases reguladores:

 


. subvencions per al foment de la cessió d’habitatges a la borsa de lloguer, s’inclou ajuts en l’ICIO i la taxa de llicències urbanístiques per obres d’adequació de l’habitatge, a part de la subvenció del 100 % del rebut de l’IBI i la bonificació de plusvàlua si l’habitatge que s’aporta a la borsa s’ha rebut en herència.

 


. subvencions per al foment de la realització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial dels Patrimoni Arquitectònic de Mataró: aquesta subvenció és nova i equival a un 95 % de l’IBI. S’amplia per tant la subvenció que fins ara es concedeix de l’ICIO al primer rebut de l’IBI de l’immoble catalogat.

 


. subvencions per al foment de la realització d’obres de rehabilitació en els edificis d’habitatges, s’amplia l’actual subvenció de l’ICIO que poden demanar comunitats de propietaris de la zona de Llei de Barris a la resta de la ciutat fins a un 50 % de la quota de l’Impost.

 


. subvencions per al foment de l’activitat econòmica, es tornen a aprovar les mateixes bases de subvencions que l’any passat.

 


. subvencions d’ajuts a l’habitatge, l’IBI se subvenciona segons capacitat econòmica de les famílies i a les famílies monoparentals i també es bonifica el rebut de la brossa domiciliària. Es mantenen els criteris aprovats per 2016 que han suposat un important augment de beneficiaris 


Les votacions del Ple extraordinari

Les modificacions de l’ordenança general d’ingressos de dret públic i de les ordenances reguladores dels impostos municipals, així com de les categories fiscals dels carrers; i també les ordenances reguladores de les taxes i dels preus públics es van aprovar ahir en el Ple amb els vots favorables del Govern municipal (PSC i CiU); les abstencions d’ERC-MES, C’s, VOLEMataró, PP, CUP i ICV-EUiA i els vots en contra de PxC i la regidora no adscrita.

 


Les bases reguladores per al foment de la cessió d’habitatges a la borsa de lloguer; per al foment de la realització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial dels Patrimoni Arquitectònic de Mataró; per al foment de la realització d’obres de rehabilitació en els edificis d’habitatges; per al foment de l’activitat econòmica i d’ajuts a l’habitatge es van aprovar en el Ple amb els vots a favor del Govern municipal (PSC i CiU), C’s i PP i la resta de grups i la regidora no adscrita es van abstenir.

 


La proposta de modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, taxes i preus públics, així com les bases reguladores de subvencions i ajuts, se sotmetran ara a un període d’exposició públics de 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Un cop estudiades les al•legacions, si es produeixen, el text es tornarà a presentar per a la seva aprovació definitiva en un altre Ple extraordinari a finals de desembre. La novetat d’aquest any és que aquesta aprovació definitiva anirà acompanyada de l’aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament per al 2017.