Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La societat municipal PUMSA finalitza l’exercici 2016 amb un resultat positiu de 826.462 €

Escoltar

La societat municipal PUMSA finalitza l’exercici 2016 amb un resultat positiu de 826.462 €La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar ahir els comptes anuals del 2016. PUMSA va tancar l’any amb un guany de 826.462 €.


 

 

Situació patrimonial

 

PUMSA té un patrimoni net mercantil al tancament de l’exercici 2016 de 55.335.759 € (inclouen 15.790.447 € de préstecs participatius de l’Ajuntament), i un capital social de 14.455.876 €.

 

L’aportació municipal ha estat de 4.839.135 €, 3.139.454 € per fer front a la quota de Fomento de Construcciones y Contratas (capital més interessos) i 1.699.731 € a un ajut de caixa. Per compensar aquest deute es va escripturar una dació en pagament a favor de l'Ajuntament de les promocions d’habitatges de protecció oficial del carrer de Jaume Comas i Jo, 16 i del carrer de Francisco Herrera, 82-88, dels quatre locals d’equipament i 24 places d’aparcament de La Llàntia al carrer de la Boixa, 24. El resultat d’aquestes vendes, a preus de mercat segons taxacions a l’efecte, ha suposat l’enregistrament d’un benefici de 3.007.062 €.

 

 

Endeutament financer

 

L’endeutament financer de l’empresa municipal s’ha anat reduint dels 93.547.779 € del 2011 als 39.423.020 € a 31 de desembre de 2016.

 

La despesa financera bancària al 2016 ha estat d’1.214.152 €, mentre que al 2015 va ser d’1.436.035 €, és a dir, una reducció del 15 %, conseqüència de la reducció d’endeutament.

 

 

Ingressos i despeses

 

La xifra de negocis del 2016 ha estat de 5.734.616 €. Al 2016 no s’han enregistrat vendes significatives d’actius.

 

D’altra banda, els ingressos derivats de la zona blava han estat d’1.405.479 €, xifra molt similar a la de l’any anterior. Per la refacturació a l’Ajuntament dels costos incorreguts per la gestió dels dipòsits municipals, s’han comptabilitzat 305.581 € d’ingressos.

 

Pel que fa als ingressos per lloguers, aquests pugen a 2.852.268 €, més 510.467 € per repercussions de despeses a llogaters.

 

També s’han enregistrat 305.937 € d’ingressos en concepte de gestió urbanística.

 

Actualment PUMSA disposa de 51 locals, 20 oficines i 12 naus, uns 44.530 m² de sostre, del quals, actualment, es té llogat un 86 %, així com 1.245 places d’aparcament per a cotxes, distribuïdes entre 23 aparcaments, amb una ocupació mitjana que s’ha incrementat fins assolir el 79 %.

 

PUMSA també gestiona un parc de 259 habitatges públics de lloguer. En aquest punt cal esmentar que en base a l’acord pres per la Comissió d’Habitatge de Mataró -de la qual PUMSA n’és membre- el 90 % d’aquells habitatges públics que finalitzen els seus contractes d’arrendament són posats, prioritàriament, a disposició del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament per cobrir les demandes que els hi arribin. El lloguer d’aquests habitatges el marca directament el Servei de Benestar Social, el qual resta condicionat a les circumstàncies de les famílies que accedeixen a ells.

 

De la mateixa manera que succeeix amb la política de preus, el control de la morositat es troba supeditada a les polítiques socials que l’Ajuntament determina en cada moment. Fins ara, però, no es rebia cap tipus de contraprestació per part del Consistori per l’aplicació d’aquestes polítiques. A partir del 2017 hi ha prevista una subvenció anual compensatòria (285.000 € per al 2017).

 

Pel que fa als aparcaments en rotació, esmentar que des del passat mes de febrer, al finalitzar la concessió, PUMSA ha estat encomanada per l’Ajuntament per a la gestió de l’aparcament de la plaça de les Tereses, el qual compta amb 337 places, de les quals actualment 154 estan destinades a abonats. PUMSA s’ha subrogat en la treballadora adscrita a l’aparcament.