Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament demana a la Generalitat la recuperació de places residencials per a gent gran i centres de dia

Escoltar

L'Ajuntament demana a la Generalitat la recuperació de places residencials per a gent gran i centres de dia

El Ple d’avui dijous 1 de juny donarà compte de la declaració institucional presentada pel grup municipal del PSC per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis. El text es va aprovar en la Junta de Portaveus celebrada el 29 de maig amb els vots favorables de PSC, CiU, C’s, VOLEMataró, PP, CUP, PxC i ICV-EUiA, i els vots en contra d'ERC-MES.

 


El text íntegre de la declaració institucional és el següent:
“Catalunya és una de les comunitats autònomes on més problemes genera l’aplicació de la Llei de la Dependència i l’Autonomia Personal. El darrer informe de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials posa de manifest la situació crítica de les persones amb dret a dependència a Catalunya. Segons aquest informe, Catalunya és la comunitat autònoma que més ha reduït el nombre de persones ateses durant el darrer any, tot i tenir una llista d’espera superior al 40%.

 


El temps de permanència en la llista d’espera per rebre una prestació de la dependència és, a Catalunya, un 150% més alt que la mitjana espanyola. Amb el ritme actual, Catalunya necessitaria 10 anys per acabar amb la llista d’espera que té actualment més de 90.000 persones.

 


Avui en dia, els ajuntaments conviuen amb la realitat de famílies sense els recursos suficients per pagar una plaça de residència privada, ja que la llista d’espera en les públiques les invalida com a recurs. Les capacitats normatives dels ajuntaments davant aquesta realitat és limitada, però tot i així, alguns municipis han treballat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els organismes que gestionen el desenvolupament del marc legal derivat, per avaluar la idoneïtat de l’actual desplegament de la llei per als diferents nivells i graus de dependència, cercant la millora dels procediments i circuits aplicats.

 


A la manca de finançament per part del Govern de l’Estat hi hem de sumar algunes de les decisions preses pel Govern de Catalunya, que han limitat l’accés als serveis i recursos que contempla la Llei. Cal destacar-ne la reducció de les prestacions vinculades a residència, les llargues llistes d’espera per accedir a una plaça de residència pública o concertada, o la manca d’agilitat en la tramitació de les valoracions.

 


En aquest sentit, cal que el Govern de la Generalitat recuperi la universalitat de les Prestacions Vinculades a Residència, retallades des del 2014. Així es podria donar resposta a la meitat de les més de 6.700 places buides que existeixen actualment a molts municipis catalans.

 


De la mateixa manera, cal accelerar els Plans Individuals d’Atenció (PIA) per a les persones amb graus II i III de dependència i fer un estudi que permeti reduir les llargues llistes d’espera de les revisions i estableixi criteris més justos quan es redueix el grau de dependència.

 


Cal prioritzar l’ocupació de places de residència pública actualment buides i elaborar, en col•laboració amb els ajuntaments, un Pla d’Inversions per construir noves residències i centres de dia, amb un èmfasi especial a la transparència, és a dir, que sigui públic el temps orientatiu d’espera per accedir a les residències a Catalunya.

 


A més, el fet que en el darrer any no s’hagi convocat la Comissió de Seguiment de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència -l’òrgan més important de seguiment de la dependència al nostre país i que hauria de convocar-se dos cops l’any-, és un clar símptoma de la manca de resposta i actuació en aquest àmbit.

 


Per tot l'exposat, es proposa al ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents acords:

 


1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:

 


1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l'accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d'atenció residencial (PEVS) segons els criteris de l'Ordre ASC/443/2007 que determinen l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els terminis de gestió previstos a la Llei.

 


1.2. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes Individuals d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de dependència que tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a residència.

 


1.3 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent per a la tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a una prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.

 


1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert, col•laboració o prestació vinculada, de manera que:

 


a) Redueixi a la meitat la llista d'espera actual de cadascuna de les residències de Catalunya, d'acord amb les entitats representatives del sector.b) La programació d'ocupació de noves places haurà d'establir quins municipis seran prioritaris, sempre en col•laboració amb els ajuntaments o consells comarcals.c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d'espera, de manca de serveis residencials i centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel Govern de la Generalitat.d) Es prioritzi l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques. En segon lloc, les places concertades, i prioritzant el sistema de prestacions vinculades a residència abans que la col•laboració de places privades.

 


1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves residències i centre de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actualment romanen tancats.

 


1.6.- Publicar mitjançant el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a les places de residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades sobre revaloracions dels programes individuals d'atenció (PIA), tant de sol•licituds de revisió de demandes com del canvi de grau de dependència resultant.

 


1.7.- Reunir-se, en els propers mesos, amb tots els responsables dels ajuntaments de Catalunya que disposen d'equipaments de residència i centre de dia tancats i/o projectats, i també amb aquells que sol•liciten una ampliació de les places actuals.

 


2 Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.”