Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una ordenança municipal regularà de manera específica les terrasses de bars i restaurants

Escoltar

Una ordenança municipal regularà de manera específica les terrasses de bars i restaurants

La norma intenta compatibilitzar la funció de dinamització de les terrasses amb la convivència ciutadana

El Ple municipal va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari, que té com a objectiu millorar la implantació i ús de les mateixes, compatibilitzant la seva funció de dinamització dels entorns urbans amb el respecte per a la convivència ciutadana.
La regulació de les terrasses es fa actualment d’acord a les directrius d’una instrucció tècnica continguda a l’Ordenança d’intervenció municipal d’activitats. L’avantprojecte de la nova ordenança es va aprovar per decret el 28 de juny i durant el termini d’exposició pública van presentar al•legacions el Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme i els grups municipals d’ICV-EUIA i ERC-MES, algunes de les quals han estat estimades.
La nova ordenança té com objecte regular les autoritzacions en domini públic i en sòl privat, el procediment per al seu atorgament i el règim d’ús de l’espai públic de terrasses i el seu mobiliari. Per tant, determina les condicions d’ubicació, superfícies a ocupar, característiques tècniques i estètiques dels elements a instal•lar i els seus horaris, així com el règim disciplinari i sancionador al qual s’haurà d’ajustar el titular.
La normativa admet una major flexibilitat perquè tots els establiments puguin disposar de terrassa, sempre que es permeti i respecti el pas de vianants. Les terrasses s’hauran de col•locar en la vorera, tocant a la calçada, i deixant un pas lliure de 2 m entre la façana i la terrassa sempre que la vorera superi els 3,20 m. A diferència de la norma anterior, es permetrà un pas d’1,5 m en voreres amb amplada inferior als 3,20 m.
En general s’admetrà la instal·lació de taules, cadires, para-sols, tendals, proteccions laterals, vetlladors o d’altre mobiliari necessari per desenvolupar l’activitat. Tots els elements seran desmuntables, i es col·locaran dins del perímetre de l’ocupació autoritzada. Com a excepció, en els àmbits considerats estratègics, l’àrea territorial delimitada pel Pla d’Impuls del Centre Històric i on l’Ajuntament decideixi en cada moment, un decret recollirà les especificitats concretes de qualitat, bona imatge i integració en el paisatge urbà i amb l’entorn arquitectònic. L’ordenança preveu, com a novetat, la retirada dels elements de la terrassa quan hi ha un tancament superior a 48 h, i sempre si s’utilitzen estufes.
També es regula la possibilitat d’ocupar la terrassa excedint de la façana de l’establiment, amb consentiment dels veïns contigus, així com les autoritzacions en vial de plataforma única, en places, parcs, zones verdes i altres espais verds que no estaven regulats.
A petició del Gremi d’Hostaleria s’han modificat les dates de les temporades d’estiu i hivern que marquen els horaris de les terrasses, allargant la temporada d’estiu:
- Temporada d’estiu: del 15 d’abril al 14 d’octubre (ara de l’1 de maig al 30 de setembre)- Temporada d'hivern: del 15 d’octubre al 14 d’abril (ara de l’1 d’octubre al 30 d’abril).
En temporada d’estiu les terrasses poden obrir de 8 a 24 h de diumenge a dijous, i de 8 a 1 h els divendres, dissabtes i les vigílies de festius.
Els horaris d’hivern són de 8 a 23 h de diumenge a dijous, i de 8 a 24 h els divendres, dissabtes i les vigílies de festius.
L’horari general podrà reduir-se per causes justificades, així com per molèsties reiterades als veïns o ciutadans. Amb motiu de Les Santes o altres festivitats l’horari de tancament es podrà allargar una hora més.
L’ordenança també regula les inspeccions i controls. En cas d’irregularitats es pot requerir al titular les modificacions pertinents o acordar directament l’obertura d’un procediment sancionador. Si la incidència és greu es poden ordenar mesures provisionals com la suspensió de la llicència, la retirada total o parcial d’elements de la terrassa, el precinte d’elements o la reducció de l’horari de tancament. Es preveuen infraccions lleus, greus i molt greus amb sancions de 100 a 3.000 €.
Es preveu la constitució d’una comissió de seguiment que es reunirà un cop l’any per valorar la seva implantació, amb participació de representants de l’Ajuntament, entitats veïnals, Gremi d’Hostaleria i associacions de comerciants.
Després de l’aprovació inicial per part del Ple s’obre un termini d’informació pública de 30 dies. Si no es presenten al·legacions, la nova ordenança quedarà aprovada definitivament.