Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova instaurar un sistema de finestra única a l’Ajuntament

Escoltar

El Ple aprova instaurar un sistema de finestra única a l’Ajuntament

La proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ERC-MES per instaurar un sistema de finestra única a l’Ajuntament de Mataró es va aprovar per unanimitat en el Ple del 8 de febrer. 
El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:
“Tal com dicta la Llei 26/2016 de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, els principis generals que regeixen i han d’inspirar l’actuació de les administracions catalanes són:
• Eficàcia i eficiència• Bona fe i confiança legítima• Proximitat• Imparcialitat• Proporcionalitat• Simplificació i racionalitat administrativa• Transparència i accessibilitat• Participació ciutadana• Lleialtat institucional• Col·laboració i cooperació interadministratives
Arreu de Catalunya la ciutadania i les entitats es relacionen amb la seva administració més propera mitjançant el registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana. Però, prenent com a base aquestes “regles d’or” de l’administració, considerem que l’Ajuntament de Mataró té encara camp per recórrer per millorar la seva atenció a la ciutadania.
Actualment si hom ha de tramitar una instància a Mataró es pot trobar amb certes dificultats burocràtiques, especialment pel que fa instàncies que afectin a més d’una Àrea o Departament de l’Ajuntament. Les instàncies només es tramiten a una destinació i s’ha de confiar en el criteri del tècnic/a perquè ho remeti a les altres àrees implicades.
Per exemple, si una entitat vol organitzar un acte a la via pública: S’ha de remetre la memòria de seguretat al Servei de Mobilitat, i si s’ha fet petició de cadires o un escenari s’ha de remetre a Direcció de Cultura. Afegint que si sol•licites contenidors per a l’acte, s’ha de remetre a la Direcció de serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals.
Perquè hi hagi una bona comunicació entre el ciutadà o la entitat demandant i l’administració, considerem necessari que hi hagi un únic interlocutor de l’administració.
Per altra banda, si es vol tramitar algun document a una altra Administració Pública de Catalunya des de alguna OFIAC de Mataró, ens trobarem en què no es pot realitzar per registre. L’única opció que ens ofereixen és enviar una carta per correu ordinari (pagant el cost) a l’Administració en qüestió.
Una altra mancança de l’Oficina d’Atenció Ciutadana és que no es poden realitzar tots els tràmits que ofereix la Generalitat per la Finestreta Única Empresarial, el que suposa a un ciutadà/na de Mataró que vulgui fer algun d’aquests tràmits a desplaçar-se a la Oficina de Gestió Empresarial situada al TecnoCampus.
Amb la voluntat de fer més propera, accessible, racional i simplificada la Oficina d’Atenció Ciutadana de la ciutat de Mataró, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esqurres proposem l’adopció dels següents acords:
Primer. La creació d’un sistema de finestreta única a l’OFIAC, amb un únic interlocutor per resoldre els tràmits, per facilitar, atendre i resoldre les peticions ciutadanes d’una manera centralitzada i simplificada.


Segon. L’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Registre de la Generalitat de Catalunya i promoure la interconnexió entre la resta d’administracions locals de Catalunya.
Tercer. Adherir a l’OFIAC tots els tràmits de la Finestreta Única Empresarial”.