Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró modifica l’ordenança fiscal que regula la plusvàlua per adaptar-se al nou marc normatiu aprovat per l’Estat

Escoltar

Mataró modifica l’ordenança fiscal que regula la plusvàlua per adaptar-se al nou marc normatiu aprovat per l’Estat

El Ple municipal va aprovar ahir provisionalment la modificació de l’ordenança, que canvia la fórmula de càlcul del tribut i inclou una millora de la bonificació quan l’immoble que es rep per herència és l’habitatge habitual, se cedeix a la borsa de lloguer municipal o es tracta del local de negoci familiar que manté l’activitat econòmica. També es modifica l’ordenança de l’ICIO, que amplia els beneficis fiscals per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Els regidors durant el Ple ordinari d'ahir. Foto: Ajuntament
Els regidors durant el Ple ordinari d'ahir. Foto: Ajuntament

El Tribunal Constitucional, per sentència 182/2021 de 26 d’octubre, va declarar inconstitucional un seguit d’articles de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que regulaven la forma com els ajuntaments havien de calcular l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

Aquesta sentència ha fet que l’Estat hagi aprovat una nova regulació de l’impost (Reial Decret Llei 26/2021 de 8 de novembre), segons la qual no cal pagar plusvàlua si s’acredita que no hi ha hagut un increment de valor en la venda, donació o herència de la finca i, si n’hi ha hagut, es pot triar la fórmula per calcular la base imposable que resulti més favorable a la persona interessada. En aquest darrer cas hi ha dues opcions: pagar per l’increment del valor real, és a dir, per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició; o pagar per l’increment del valor objectiu, multiplicant el valor cadastral del terreny de la finca en el moment de transmissió pels nous coeficients establerts pel Reial Decret Llei segons els anys de propietat (s’ha passat de 4 trams a 21).

Els ajuntaments poden decidir quin tipus de gravamen apliquen a l’impost, que es multiplica per la base imposable obtinguda amb el càlcul anterior. En el cas de Mataró, amb la modificació de l’ordenança l’Ajuntament ajusta el gravamen passant del 18 % al 27 %, i és encara dels pocs municipis que el manté per sota del 30 %, el màxim permès per normativa (Barcelona, per exemple, aplica el 30 %, Madrid el 29 %). Aquest canvi no ha de suposar més càrrega per a les persones que hagin de pagar l’impost respecte al marc regulador anterior, pel fet que els interessats poden triar ara la fórmula de càlcul que els sigui més favorable.

A més, l’Ajuntament millora la bonificació per herència de l’habitatge habitual, quan els hereus cedeixin l’habitatge a la borsa de lloguer municipal, i també en el cas de locals de negoci si el successor manté l’activitat econòmica. La bonificació que s’aplica al primer tram de valor cadastral es manté en el 95 %, la del segon tram passa del 50 % al 75 % i la del tercer tram passa del 25 al 50 %. Així, els hereus, principalment persones que enviuden o fills que viuen al mateix domicili, tindran com a mínim el 50% de bonificació de l’impost.


Autoliquidacions de la plusvàlua

L’Ajuntament va aprovar ahir al Ple per unanimitat un acord complementari de delegació de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs municipals a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Permetrà gestionar les plusvàlues a Mataró per autoliquidació, de manera que els propis interessats puguin fer el tràmit mitjançant les eines informàtiques de l’ORGT i comprovant ells mateixos quina fórmula els surt més beneficiosa.


Modificació de l’ICIO

El Ple municipal va aprovar també ahir provisionalment modificar l’ordenança que regula l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per promoure la mobilitat elèctrica, incorporant una nova bonificació d’aquest impost que també ha estat introduïda per l’Estat a la Llei reguladora de les Hisendes locals.

La nova bonificació consisteix en un 75% en la quota de l’ICIO sobre les instal·lacions de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a sol·licitud de qualsevol persona interessada. Fins ara l’ordenança només contemplava la bonificació del 95% per a les empreses públiques i les entitats sense ànim de lucre pels garatges col·lectius.