Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Mataró ja disposa del Pla Estratègic de Subvencions per al període 2024-2026

Escoltar

L’Ajuntament de Mataró ja disposa del Pla Estratègic de Subvencions per al període 2024-2026

Els plans estratègics de subvencions són els instruments de les administracions públiques per fixar les fites i els efectes que es pretenen aconseguir, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament. Amb l’objectiu de promoure la transparència, l’avaluació i el retiment de comptes de l’activitat subvencional, l’ajuntament ha aprovat el segon Pla estratègic de subvencions

Es tracta d’un instrument de planificació de les polítiques públiques que tenen com a objectiu el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. El document incorpora en les diferents línies de subvencions els objectius de desenvolupament sostenible ODS, els eixos i línies del Pla de mandat 23-27,  així com les accions del Pla d'acció local de Mataró Agenda Urbana 2030, incorporades també al Pla de mandat

El PES s’estructura en setze apartats en els quals es regulen la presentació, la missió, principis, naturalesa jurídica i àmbit d’aplicació, els requisits, beneficiaris de les subvencions i modalitats de concessió de les mateixes, els objectius estratègics de la política de subvencions, la metodologia en la presentació de la informació relativa a cada línia de subvenció, el pla de finançament, les fitxes descriptives de les línies de subvenció vinculades als objectius estratègics, la relació de subvencions nominatives i finalment els mecanismes de seguiment i avaluació.

Els objectius estratègics de la política de subvencions de l’Ajuntament de Mataró per al període 2024-2026 són els següents:

  • Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació, garantir el dret a la salut i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat
  • Promoció de Mataró dins del seu paper de capital comarcal i el seu desenvolupament econòmic mitjançant la promoció comercial, empresarial, turística i de l’economia social en un marc de governança entre el sector públic i el sector privat en activitats d’interès general.
  • Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la ciutat.
  • Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat.
  • Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de ciutadania i dels valors de la convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament.
  • Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir la sostenibilitat.
  • Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural, esportiva, científica o econòmica vinculades amb Mataró fetes per persones i agents socials rellevants.

El PES pel període 2024-2026  preveu disposar de 13,5 milions d’euros per a subvencions que es dividiran entre els tres exercicis. La seva concessió estarà condicionada a l’existència de dotació pressupostària adient i suficient.