Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública del 29/01/2003

Escoltar

Acta de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública del 29/01/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA

Acta de sessió ordinària de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública

Data: 29 de gener de 2003

Hora: de 09.00 a 10.15 h

Lloc: Sala de reunions de la Policia Local (C/ Jaume Sala 16-18)

Hi assisteixen:

Sr. Joan Antoni Barón Espinar President

Sr. Fermin Manchado Zambudio Vice-president

Sr. Francesc Melero Collado Vocal

Sr. Oriol Batista Gázquez Vocal

Sra. Alícia Romero Vocal

Sr. Jordi Fàbregas Vocal

Sr. Lluís Miguel Clemente Marín Secretari

Assisteixen com a tècnics

:

Sr. Joan Soler Serratosa Cap del Departament de Via Pública

Sr. Joan F. Gimenez Cernuda Cap del Servei de Policia Local

Sra. Montse Font Fabra Cap de Protecció Civil

Sr. Carlos López Lois Cap de Mobilitat

S'han excusat d'assistir-hi:

Sr. Joaquim Fernández Oller

Sr. Paulí Mojedano

Sr. Salvador Milà

Ordre del dia i desenvolupament de la reunió

Havent comprovat el President que els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució, declara oberta la sessió i s'examinen els diferents punts inclosos a l'ordre del dia.

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Es dona per aprovada donant-se per rebut l'escrit del Sr. Jordi Fàbregas esmenant-se el contingut de l'acta de data 8 de gener de 2003.

 3. Despatx Oficial
 4. Es dona compte de la carta de felicitació rebuda de l'Ajuntament de Llavanares, per la col·laboració de la Policia Local de Mataró en la recerca d'una persona perduda.

   

   

   

   

   

 5. Donar compte dels decrets signats de Via Pública.
 6. Es donen per assabentats.

 7. Línies d'actuació

Servei de Mobilitat

  1. Enquesta de qualitat del Servei Mataró Bus.
  2. 4.4 Estadístiques Mataró Bus

   Previ lliurament als assistents d'un resum de l'informe de valoració, es cedeix la paraula al Sr. Jaume Bruguera que procedeix a explicar la finalitat d'aquest estudi i els seus resultats.

   Es destaca l'increment de l'índex de qualitat percebuda en 0'1 passant del 7'5 al 2001 al 7'6 al 2002.

   En relació a les estadístiques de viatgers, el Sr. Bruguera exposa que l'any 2002 va utilitzar el Mataró Bus un total de 4.384.772 viatgers, produint-se un fort increment respecte del 2001, amb 323.000 viatgers més. Continuant amb l'explicació dels factors que han pogut contribuir a aquest increment i que tal com apunta és la implantació de modificacions de recorreguts en resposta a noves demandes, l'ampliació de la xarxa de distribució de títols per viatgers, el reforç de línies en moments temporals determinats (Temporada platja, festes, actes lúdics al parc central, etc.)

  3. Protecció de voreres.

El Sr. Carlos López explica els motius que aquest any condueixen endegar la 4ª fase de col·locació de les pilones en les voreres del indrets que s'assenyalen:

Els vials previstos a instal·lar pilones són:

 • Burriac (entre Mª Auxiliadora i Gatassa)
 • Unió (entre Rda. Alfons XII i Pizarro)
 • Carme (entre Carrer del Parc i La Riera)
 • Catalunya
 • Creu d'en Fins
 • Montalt
 • Esplanada
 • Onofre Arnau (entre Bisbe Mas i La Riera)
 • Sant Pelegrí
 • Ronda Bellavista
 • Pascual Madoz (davant CEIP Anxaneta)

  1. Passos de vianants de ressalt.

El Sr. Carlos López explica els motius i els llocs on es procedirà a ressaltar el passos de vianants que són:

 • Rda. O'Donnell, a l'alçada del carrer Matheu
 • Irlanda, a l'alçada del carrer Dinamarca
 • Rda. Alfons XII, a l'alçada del carrer Unió
 • Ronda Prim a l'alçada del carrer Velázquez

 

  1. Revisió de tarifes aparcament pça Tomàs i Valiente.

S'informa pel Sr. Carlos López del contingut de la proposta de tarifes del pàrquing de pça Tomàs i Valiente que es debatrà a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals.

Servei Jurídic-Administratiu

 • Proposta d'adjudicació del contracte d'assistència jurídico-administrativa en matèria de Via Pública.
 • S'explica pel Sr. J.A. Baron els motius i esperit del contracte. Finalitzada l'exposició i per part del Sr. Luís Clemente s'explica qui ha estat la proposta d'adjudicació i els motius de la mateixa.

  A la pregunta del Sr. Jordi Fàbregas s'informa que en tot moment l'Ajuntament reserva el monopoli de la decisió, i el de la instrucció, resultant la externalització tant com es coincideixi en un treball qualificat de picar a màquina.

  Servei de Policia Local

 • Protocols de coordinació Policia Local € Mossos d'Esquadra.
 • Previ lliurament als assistents del protocols de:

  1.- Tramitació d'actes per infracció de la llei 1/92.

  2.- Difusió general o selectiva de missatges d'interès policial.

  3.- Traspàs de trucades urgents.

  El cap de Policia explica breument el seu contingut.

 • Estadístiques del Servei de grua.
 • Previ lliurament als assistents d'una còpia de les estadístiques del Servei de retirada de vehicles del 2002, el cap de la Policia destaca que s'ha produït un increment respecte el 2001 d'un 44,9, si bé aquest increment respon a canvis en el càlcul estadístic i l'augment del nombre d'hores.

  5. Precs i preguntes

  El Sr. Jordi Fàbregas sol·licita que es revisin els beneficiaris de l'enganxina d'estacionament per residents de la finca de La Riera amb Pça Espanya, de la que tres porteries del mateix edifici gaudeixen del dret, i dues porteries no.

  I no havent més temes per tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

  Vist i plau

  El president El secretari

  Mataró, 29 de gener de 2003