Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 02/06/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 02/06/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4135/2003 de 28 de maig

 

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 2 de juny de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de juny de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 12 de maig de 2003.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar compliment de la Sentència de data 31 de gener de 2003, de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en matèria de responsabilitat patrimonial (Recurs número 1917/1998 interposat per la Sra. Isabel Salvatierra Vicenta).

4 Donar compliment al contingut de la Sentència número 314 de data 26 de març de 2003, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, en el Recurs núm. 233/99 interposat per Mapfre Caución y Crédito, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

5 Donar compliment al contingut de la Sentència número 317 de data 26 de març de 2003, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, en el Recurs núm. 1694/98 interposat per Corviam, S.A.

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa Electricitat Boquet, SL., adjudicatària del contracte per a l'execució de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre ON, que comprèn el pge. Mas Sant Jordi i els carrers Mas Sant Jordi, Bergada (entre carrer Galícia i rda. Roca Blanca), St. Josep de Calassanç, Sant Sebastià (entre carrer Galícia i rda. Roca Blanca), i la Lluna, de Mataró, per disminució de la quantia de la contractació en l'import de 4.220,31.-EUR., IVA. inclòs, degut a la diferència produïda en algunes de les unitats d'obres inicialment previstes al projecte sobre les finalment necessàries per a l'execució de les obres. (exp. núm. 114/2002).

7 Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa "Dentell, SL", adjudicatària del contracte de les obres per a l'execució del projecte per a la remodelació d'un local per a ús d'equipament municipal, ubicat entre els carrers Càceres i Torrent de la Pólvora, modificació la qual consisteix en l'augment de l'import inicial pel que s'adjudicà el contracte en la quantia addicional de 15.400,58.-EUR., IVA. inclòs, degut als imprevistos sorgits en el decurs de les obres el que han provocat un excés d'amidaments en algunes de les partides inicialment previstes al projecte i pels treballs complementaris executats per la infraestructura trobada. (exp. núm. 78/2002).

8 Aprovar la modificació del contracte de manteniment de cinc centraletes telefòniques Ibercom, adjudicat a favor de TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, modificació la qual comporta un augment en el preu del contracte de 1.370'17.-EUR., IVA. inclòs, degut a la prestació del servei de manteniment durant el mes de març/2003 (exp. 220/2001).

9 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MH" (carrers Antoni Gaudí, Sant Daniel, Creu d'En Fins, Sant Miquel, Joan Maragall, Sant Jordi, Ferrer i Dalmau i Calassanç Marqués), de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 89.241,83.-EUR., IVA. inclòs (exp. 68-2003).

10 Rescissió de mutu acord de la contractació del lot núm. 1, corresponent al ram paleta, dels 4 lots dels que es composa la contractació de les obres per a l'execució del projecte de millora de la caixa d'escenari del Teatre Monumental, lot el qual s'adjudicà a favor del Sr. Cristóbal Garcia Martín per l'import de 22.039'56.-EUR., IVA. inclòs, atès que es redactarà un nou projecte que reculli les millores tècniques recollides pel Cap Tècnic del Teatre Monumental, essent que s'iniciarà un nou expedient per a la seva contractació.

11 Modificació del contracte de telecomunicacions per adequació de la despesa inicialment prevista a la realitat dels consums de l'IME per al segon semestre del 2003, sense que la modificació comporti augment en el preu global de la contractació encara que sí redistribució de la despesa en els lots de telefonia fixa (ascendeix en 1.000.-EUR.) a mòbil (disminueix 1.000.- EUR.).

12 Modificació del contracte de neteja de zones verdes, adjudicat a favor de l'entitat Centre Especial d'Ocupació, modificació la qual comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 12.000'00.-EUR., IVA. inclòs, per la inclusió de la neteja d'escocells de l'arbrat viari de la ciutat.

 

13 Modificació del contracte de neteja de zones verdes de nova creació, adjudicat a favor de TALHER, SA., modificació la qual comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 46.693.-EUR., IVA. inclòs per l'ampliació de les zones verdes a mantenir (Hortes del Camí Ral) i per altres treballs eventuals de manteniment de zones verdes de la ciutat.

14 Ratificació del decret del conseller delegat de Serveis Centrals núm 3963/2003 de data 22 de maig , d'adjudicació del servei de salvament i socorrisme a les platges de Mataró durant l'època estival del 2003 a favor de Cruz Roja Española, per l'import de 78.611,88 euros, IVA inclòs.

15 Adjudicació renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MU" i "OR".

CMI SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Obres-

16 Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per l'exercici de 2003 d'un import de 274.416,00 €, destinada a finançar part de les obres de reurbanització de l' av. Corregiment, tram Mossèn Jacint Verdaguer i ronda Dr.Ferran.

17 Aprovació inicial del Projecte d'actuació arqueològica al carrer de La Riera, tram situat entre el carrer Sant Josep i La Muralla de la Presó.

18 Aprovació inicial del projecte de construcció d'un aparell de muntacàrregues al Teatre Monumental.

19 Aprovació inicial del projecte de millora de l'accessibilitat dels passos subterranis del Cargol i del carrer Jordi Joan.

20 Aprovació dels nous documents comptables, relatius a les despeses d'adequació de les línies elèctriques de l'àmbit territorial de Rocafonda.

-Servei d'Urbanisme-

21 Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de regularització de fondària edificable de les finques números 32 a 36 del carrer Castaños.

22 Aprovació inicial del canvi de modalitat del sistema d'actuació de les Unitats d'Actuació UA 32 - Lo Bassal I i UA 33 Lo Bassal II.

-Servei de Llicències-

23 Ordre de retirada a Juan Duran Magriña, de l'antena parabòlica en façana al c. Pujol, 55, 1er.

24 Ordre de retirada de rètols a 30 locals comercials de la ciutat.

-Servei de Manteniment-

25 Aprovació inicial del projecte de reurbanització dels entorns de la plaça Fivaller .

26 Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "C" (carrers Sant Valentí, Roma, plaça entre Sant Valentí i Roma, Llauder, Pasadena, Pepeta Moreu i Francesc Macià .

27 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "BC" (avinguda Maresme, Toló, Floridablanca, Josep Castells, Colón, Confraria Sant Elm, plaça del Gas i plaça Jordi Capell).

28 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "ON" (passatge Mas Sant Jordi i carrers Mas Sant Jordi, Berguedà, Sant Josep de Calassanç, Sant Sebastià i La Lluna).

29 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut corresponent a l'obra de reforma de l'enllumenat públic de la ronda Alfons XII inclòs en el quadre "O" presentat per l'empresa adjudicatària Electricitat Boquet.

CMI SERVEIS PERSONALS-Regidoria d'Igualtat i Solidaritat-

30 Proposta d'aprovació de l'Aportació als projectes promoguts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

-Sanitat i Serveis Socials-

31 Proposta d'aprovació del conveni amb la Fundació Privada el Maresme i l'Ajuntament de Mataró per al manteniment del servei que realitza a favor de les persones disminuïdes psíquiques.

32 Proposta d'aprovació del conveni amb al Centre de Formació i Prevenció i l'Ajuntament de Mataró per al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració.

33 Proposta d'aprovació dels protocols addicionals al conveni signat amb la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i benestar social subscrit l'any 2001 relatius a formació d'adults.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor