Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 1/12/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 1/12/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8777/2003 de 27 de novembre

Assumpte:

Ordre del dia sessió Comissió de Govern de l'1 de desembre de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 1 de desembre de 2003, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 de novembre de 2003

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Adjudicació de les parcel·les 1 i 27 del projecte de reparcel·lació del Sector de Vallveric, Mataró.

-Servei d'Ingressos-

4 Aprovació Calendari Fiscal exercici 2004

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particular que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de suport a la gent gran i a persones amb dependència sociosanitària per als anys 2004 i 2005 i convocar licitació.

6 Aprovar el reajust dels imports inicialment previstos pels diferents conceptes de mobiliari inclosos en el contracte de subministrament de mobiliari per a l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a Comercial Contel, SA.

7 Ratificar el decret núm. 8452/2003, de 19 de novembre, del Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, pel que es modifica el contracte de subministrament de vestuari de treball, equips de protecció individual i vestuari de la Policia Local pel que respecta al seu lot núm. 1 (vestuari de treball i equips de protecció individual), adjudicat a Jordi Berenguer, SL.

8 Aprovar l'adjudicació del servei de cobertura de l'assegurança de la responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació dels vehicles que conformen la flota municipal de l'Ajuntament de Mataró a l'empresa "Estrella Seguros, Cia de Seguros y Reaseguros, SA".

9 Aprovar l'adjudicació del subministrament d'un cluster de servidors per la base de dades corporativa de l'Ajuntament de Mataró a l'empresa Morse Integración de Sistemas, SA.

10 Ratificar el decret 8598/2003 de 21 de novembre, relatiu a l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte per a l'adequació de les instal·lacions i redistribució d'espais a l'edifici del Servei d'Informació de Base de l'Ajuntament de Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL".

-Servei de Recursos Humans-

11 Ratificar el decret d'alcaldia 7537/2003, de 13 d'octubre referent a l'aprovació de les bases i la convocatòria per la contractació temporal d'un tècnic especialista de Joventut (grup C).

12 Donar compte de la Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de data 25 de setembre de 2003, recaiguda en el procediment abreujat 87/2003, en matèria de sanció disciplinària a un agent de la policia local.

13 Donar compte de la Sentència del Jutjat del Social núm. 7 de Barcelona de data 30 d'octubre de 2003, recaiguda en el procediment número 338/2003, en matèria d'eleccions sindicals.

14 Donar compte de la Sentència del Jutjat del Social número 31 de Barcelona recaiguda en el procediment de seguretat social 348/2003, en matèria d'invalidesa per accident laboral d'un funcionari.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

15 Ratificar la Resolució 8267/2003 de 11 de novembre del Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment sobre la modificació del Conveni formalitzat entre l'Ajuntament de Mataró i la Universitat Politècnica de Catalunya, pel que fa al termini de lliurament del Projecte de Manteniment del centre cívic al Pla d'en Boet.

-Servei d'Urbanisme-

16 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en recurs contenciós administratiu interposat per TRISAC, SA (reparcel·lació Sector Parc Central).

-Servei de Llicències-

17 Aprovació de la "Carta de Serveis de Llicències".

18 Desestimació del recurs de reposició de Núria Roura Alvarez, contra l'ordre de retirada de rètol banderola al carrer Colón, 6-8

-Servei de Manteniment-

19 Aprovació de l'acta de recepció del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "K" (sector del carrer Josep Montserrat Cuadrada).

20 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MI" (carrers Empordà, Burriac, passatge Urgell, Pla de Bages, Penedès i altres).

21 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK" (ronda Cervantes, carrer Alcalde Rafael Carreras, Sor Lucil·la i altres.).

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor