Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 15/12/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 15/12/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i Ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9102/2003 de 11 de desembre

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 15 de desembre de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de desembre de 2003, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2003.

2. DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Rectificació de l'acord d'adjudicació de les parcel.les 1 i 27 del projecte de reparcel.lació del sector de Vallveric, de Mataró.

-Servei de Compres i Contractacions-

4. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei d'atenció social i menjador del Centre d'Acollida Municipal de Mataró, situat al C/ Sant Simó, núm. 13, i convocar licitació. Import màxim de licitació: fins a 139.926,05.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

5. Modificació del contracte de subministrament de peces de recanvi de vehicles durant els anys 2003 i 2004, adjudicat a favor de la mercantil AD Bosch Recanvis, SA., per disminució del contracte en l'import de 8.000'00.-EUR., IVA. inclòs, degut a que les previsions de despesa inicialment efectuades pel Servei de Manteniment superen les necessitats reals de subministrament per a la present anualitat del 2003.

6. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de l'assistència en la gestió integral administrativa i jurídica en els tràmits, resolucions i recursos que integren el procediment sancionador de l'Ajuntament de Mataró en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i convocar licitació. Import màxim de licitació: fins a 80.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7. Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de Rehabilitació de la Residència Municipal Sant Josep Fase 3ª, inclosa en el Programa General del PUOSC anualitats 2000-2003.

-Servei d'Urbanisme-

8. Aprovació inicial de la modificació del projecte reparcel·lació de l'UA-43 "Can Font" i aprovació de la proposta de conveni.

-Servei de Manteniment-

9. Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OG" (carrer El Salvador, entre carrer Tàrrega i avinguda Perú, carrer Músics Cassadó, plaça Joan XXIII i altres).

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

                                                                              En dono fe,

                                                                              LA SECRETÀRIA Acctal.

                                                                              Ma Pau Ortillés Cadena