Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 17/03/03

Escoltar

Comissió de Govern. 17/03/03

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1974/2003 de 13 de març

Assumpte:

Convocatòria sessió Comissió de Govern del 17.3.2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de març de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 de març de 2003

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret del Conseller Delegat de Serveis Centrals núm. 1720/2003, de 28 de febrer, relatiu a l'aprovació de la pròrroga del servei de gestió dels centres oberts de Rocafonda i Pla d'en Boet, adjudicat a favor de l'Associació per a la Creació d'Estudi i Projectes Socials (CEPS), i revisió dels preus del contracte per aplicació de l'IPC, ascendint l'import total pels dos anys de durada del contracte a 115.921'44.-EUR., IVA. inclòs.

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte d'execució de la barra de nínxols núm. 9 del cementiri municipal "Les Valls", i convocar licitació. Import base de licitació: fins a 515.004,60.-EUR., IVA. inclòs.

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses al projecte bàsic i executiu del Centre d'Art per a nous creadors a Can Xalant, a la ciutat de Mataró, i convocar licitació. Import base de licitació: fins a 756.675,00.-EUR., IVA. inclòs.

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat per aplicació del conveni de cooperació signat amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, del subministrament de Hardware estàndard per microinformàtica per a l'any 2003, i sol·licitud d'oferta a com a mínim 3 proveïdors homologats. Import base de licitació: fins a 40.000.-EUR., IVA. inclòs.

7 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i implantació d'un sistema informàtic de backup, seguretat i alta disponibilitat per a les aplicacions corporatives de l'Ajuntament de Mataró, segona fase, i convocar licitació. Import base de licitació: fins a 56.000.-EUR., IVA. inclòs.

8 Aprovació de l'acta de data 07/02/2003, de recepció de béns d'interès artístics adquirits per l'Ajuntament de Mataró i que foren del Sr. Jordi Arenas Clavell.

9 Aprovar l'adjudicació dels treballs de pintura en edificis municipals durant els anys 2003 i 2004, al "Centre de Formació i Prevenció" per un import de 105.177'10 EUR, IVA inclòs.

10 Aprovar l'adjudicació dels treballs de fusteria durant els anys 2003 i 2004 a l'industrial "Núria Bassas Solà", per un import global de 113.290'78 EUR., IVA inclòs.

11 Aprovar l'adjudicació dels treballs de lampisteria i electricitat durant els anys 2003 i 2004 a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", per un import de 49.583,49 EUR., IVA inclòs.

12 Aprovar l'adjudicació de les obres de construcció d'un edifici per al Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró, fase planta baixa, planta soterrani i fase urbanització exterior, a l'empresa "Promoción e Ingenieria de Obras, SA (PROINOSA), per un import de 2.974.854,00 EUR., IVA inclòs.

13 Aprovar l'adjudicació de les obres de reurbanització del c/ Sant Francesc d'Assís a l'empresa "Asfaltos y Pavimentos Barcelona, SL", per un import de 174.996,38 EUR., IVA inclòs.

-Servei de l'Oficina d'Atenció Ciutadana-

14 Aprovació Carta de Serveis d'Atenció Ciutadana

-Servei de Recursos Humans-

15 Aprovació Carta de Serveis de Recursos Humans

16 Ratificació decret d'alcaldia referent a modificació de les bases de la convocatòria per a cobrir tres places de peó.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 Presentar davant el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya una petició d'ajut, dins del programa de creació de zones peatonals de vianants, per les actuacions municipals anomenades reurbanització de la Plaça de Can Xammar i els seus entorn i del carrer Sant Francesc d'Assis, convocatòria TIC/325/2003 de 6 de febrer.

18 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de remodelació d'un local per a ús d'equipament municipal ubicat entre els carrers Càceres i Torrent de la Pólvora, Càceres 16.

19 Aprovació de l' Acta de les obres de remodelació del camp de futbol municipal de Camí del Mig i zona esportiva Enric Pujol, fase vestidors i urbanització exterior.

-Servei d'Urbanisme-

20 Aprovació inicial del nou Pla parcial "Can Quirze".

21 Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació de la illa I-1 del PERI "Cafè de Mar".

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor