Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 17/11/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 17/11/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8337/2003 de 13 de novembre

Assumpte:

Convocatòria sessió Comissió de Govern del 17 de novembre de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de novembre de 2003, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 de novembre de 2003

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Modificació del contracte de subministrament de peces de recanvi de vehicles durant els anys 2003 i 2004, adjudicada a favor de la mercantil AD Bosch Recanvis, SA, per disminució del contracte en l'import de 12.000,00 EUR., IVA inclòs, degut a que les previsions de despesa inicials superen les necessitats reals de subministrament.

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament per al desenvolupament del projecte per a la creació d'un portal corporatiu anomenat "Portal de l'Empleat", per a l'Ajuntament de Mataró, i convocar licitació.

5 Modificació del contracte de servei de recollida d'objectes voluminosos, adjudicat a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA., per ampliació del contracte per a la present anualitat del 2003 en l'import de 72.000,00 EUR., IVA inclòs, degut a l'increment produït en la recollida de voluminosos respecte dels inicialment previstos.

6 Aprovar l'adjudicació dels treballs d'actuació arqueològica a La Riera, tram situat entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó a l'empresa ATICS, SL.

7 Ratificació del decret del Conseller-Delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda núm. 8171/2003 de 6 de novembre, pel que s'aprova per urgència l'adjudicació de l'equipament de l'escola bressol El Tabalet, de Mataró.

-Servei de Recursos Humans-

8 Aprovació bases per regular la provisió de llocs de treball entre personal fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Modificar els terminis de lliurament acordats en el Conveni de col·laboració, formalitzat entre l'Ajuntament de Mataró i la Universitat Politècnica de Catalunya, sobre la redacció de diferents Projectes de manteniment relatius als equipaments municipals de l'escola bressol El Tabalet, de l'edifici de la Via Pública, de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronensa" i del pavelló polisportiu a Cirera.

-Servei d'Urbanisme-

10 Adquisició per "Mutu acord", de la finca núm. 32 del carrer Sant Joan.

11 Aprovació inicial de l'Estudi de detall "Camí de la Geganta 53".

-Servei de Llicències-

12 Ordre d'enderroc a Alfonso Rodríguez Díez, del cobriment del pati d'illa en primer pis i escala exterior d'accés al segon pis al carrer Montserrat, 54 1r pis.

13 Ordre de retirada de rètols a 27 locals comercials de la ciutat.

14 Ordre de retirada a Sílvia Asensio Marín, dels aparells d'aire condicionat a la Via Europa, 125 baix 9ª.

15 Desestimació del recurs de reposició de Maria Viñas Nogueroles, de retirada de rètol al carrer Argentona, 28 baix.

-Servei de Manteniment-

16 Aprovació de l'acta de recepció del projecte de reforma de l'enllumenat públic del Camí Ral inclòs en el quadre "P".

17 Modificar els terminis de lliurament acordats en el Conveni de col·laboració, formalitzar entre l'ajuntament de Mataró i la Universitat Politècnica de Catalunya, relatiu a l'estudi sobre l'estat actual de la xarxa viària de Mataró.

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor