Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals. 9/01/2003

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals. 9/01/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS

Per indicació del President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, es convoca la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 9 de gener de 2003

Hora: 9'15

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA.

1. Despatx oficial.

2. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

3. Línies d'actuació

.Calendari Òrgans de Govern, 1er.trimestre 2003

4. Propostes a la Comissió de Govern

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Ratificació del decret núm. 8443/2002, de 24 de desembre, pel que s'aprova el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de l'assistència en la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors, de reclamació de danys i de concessió o denegació de la tarja europea d'estacionament per a minusvàlids, competència del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró, per a l'any 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 36.000'00.-EUR., IVA. inclòs (exp. núm. 137/2002). Procediment: urgent.

5.2 Ratificació del decret núm. 8581/2002, de 31 de desembre, pel que s'aprova el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars per a la contractació del servei de manteniment i conservació dels jocs infantils Kompan, a la ciutat de Mataró, per als anys 2003 i 2004, així com la seva adjudicació a favor de Juegos Kompan, SA., per l'import de fins a 45.283'20.-EUR., IVA. inclòs, atès que l'esmentada empresa és l'única que pot prestar el servei objecte de la contractació (exp. núm. 006/2003).

5.3 Ratificació del decret núm. 8584/2002, de 31 de desembre, pel que s'aprova la modificació del contracte de servei de telealarmes i teleassistència domiciliària, adjudicat a favor de la mercantil Mapfre Teleasistencia, SA., per disminució en el preu del contracte en l'import de 14.860'92.-EUR., IVA. inclòs, degut a la menor demanda del servei objecte de contractació sol·licitada pels usuaris respecte de la prevista inicialment per a l'anualitat del 2002.

5.4 Ratificació del decret núm. 8454/2002, de 24 de desembre, pel que s'aprova la modificació del contracte de subministrament de vestuari d'uniforme de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de Paco García, Prendas y Artículos de Uniformidad, SL., per augment en el preu del contracte en l'import de 2.743'09.-EUR., IVA. inclòs, degut a la major necessitat de prendes respecte de les previstes inicialment per a la present anualitat del 2002 i degut a un canvi produït en la uniformitat.

5.5 Ratificació del decret núm. 8544/2002, de 31 de desembre, relatiu a la pròrroga per als mesos de gener i febrer del 2003 del contracte de manteniment de cinc centraletes telefòniques Ericsson adjudicat a favor de Telefónica de España, SAU., per l'import de 2.892'20.-EUR., IVA. inclòs, pels dos mesos de durada de la pròrroga.

5.6 Ratificació del decret núm. 8551/2002, de 31 de desembre, relatiu a la continuació contractual existent entre aquesta corporació i la mercantil Servicios y Obras Barcelona, SA. (NIF. núm. A-58006818), adjudicatària de les obres per a la remodelació del Camp de Futbol del Camí de Mig i Zona Esportiva Enric Pujol, de Mataró, fase vestidors i urbanització exterior per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 26/11/2001, amb la mercantil Servicios y Obras Barcelona, SL. (NIF núm. B-58006818).

5.7 Ratificació del decret núm. 8473/2002, de 27 de desembre, pel que s'aprova la modificació del contracte de subministrament d'impresos i sobres, adjudicat a favor de Montserrat Cruzate de Palau (Impremta Laietana), per augment en el preu del contracte per l'import de 20.000.-EUR., IVA. inclòs, degut a la major necessitat en el subministrament objecte del contracte del previst inicialment per ala present anualitat del 2002.

5.8 Pròrroga del contracte de servei de conservació i manteniment de les alarmes ubicades als edificis municipals per dos anys addicionals (des del 01/04/2003 al 31/03/2005), adjudicat a favor de la mercantil "Sociedad Española de Vigilancia Industrial i Privada, SA. (SEVIP, SA)", per l'import de 85.435'04.-EUR., IVA. inclòs.

5.9 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de recanvis de vehicles per al Departament de Serveis Municipals i Manteniment durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 36.060'72.-EUR., IVA. inclòs.

5.10 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de treballs de paleta en edificis municipals, durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 96.161'92.-EUR., IVA. inclòs.

5.11 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de treballs de pintura en edificis municipals, durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 105.177'10.-EUR., IVA. inclòs.

5.12 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de treballs de fusteria durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 113.290'78.-EUR., IVA. inclòs.

5.13 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de treballs de lampisteria i electricitat durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 49.583'49.-EUR., IVA. inclòs.

6. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Autoritzar a la societat municipal PUMSA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari d'import 490.660,1 euros amb l'entitat financera BBVA per a la construcció de 14 habitatges en règim de lloguer al C/ Colon,8.

6.2 Autoritzar a la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari per import de 1.860.736,00 euros.

6.3 Autoritzar a la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari d'import 1.201.684,26 euros.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6.4 Ratificació dels decrets de data 20/12/2002 i 07/01/2003 respectivament, pels que s'aprova la modificació del contracte de servei de neteja d'edificis i dependències municipals, adjudicat a favor de Servicios Especiales de Limpieza, SA., per adhesió a aquest contracte de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (augment del contracte en l'import anual addicional de 98.458'26.-EUR., IVA. inclòs) i altres modificacions.

6.5 Aprovació del pressupost per al servei de transport públic urbà col·lectiu de viatgers de la ciutat de Mataró per al 2003, la subvenció anual a aportar per aquesta corporació a favor de l'empresa adjudicatària del servei per a l'esmentat exercici, les noves tarifes a aplicar a partir del 01/02/2003 i l'augment dels vehicles de reserva en un autobús addicional.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

6.6 Valoració de tres llocs de treball d'auxiliar administratiu/va de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

7. Precs i preguntes.

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 7 de gener de 2003