Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia Ple 13 de maig

Escoltar

Ordre del dia Ple 13 de maig

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de maig, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4.3.99 i extraordinària del 6.5.99.

2 DESPATX OFICIAL


ALCALDIA
3 Aprovació definitiva Reglament de Participació Ciutadana.
4 Ratificar decret d·alcaldia s/nomenament de la Sra. Paquitona Floriach i Cabot com a representant de l·Ajuntament de Mataró en el Comité Comarcal/Local de la Creu Roja a Mataró.

SERVEIS CENTRALS
INTERIOR
Compres i Contractacions
5 Aprovar pròrroga contracte amb l·empresa LIMESA pel servei de neteja del clavegueram.
6 Aprovar plecs condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria licitació obres reurbanització plaça Andalusia, Fase plaça.
7 Aprovar plecs condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria licitació obres urbanització carrer Nou i plaça Santa Maria.
8 Aprovar plecs condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria licitació construcció camp de futbol municipal en la zona industrial del Pla d·en Boet, 1ª fase.
9 Aprovar revisió preus per a 1999 contracte establert amb l·industrial José M. Pi i Boquet, servei conservació i manteniment enllumenat públic de la ciutat.
10 Aprovar modificació contracte establert amb l·empresa FCC, SA adjudicatària servei neteja viària i recollida domiciliària de brossa.
11 Desestimar alÙlegacions de MAPFRE en expedient resolució contracte obres cementiri vell.
12 Adjudicar a l·empresa NUSCAMPS, SL el concurs per a la contractació de la concessió d·obra per a la construcció, gestió i explotació del servei públic de la zona esportiva municipal de "El Sorrall".


HISENDA
-Intervenció-
13 Aprovar la cessió d·equipament a la Creu Roja.

- Gestió Tributària -
14 Aprovar ordenança de la taxa per l·ensenyament reglat de l·Escola Universitària Politècnica de Mataró.
15 Aprovar preus públics Activitats Formatives Escoles d·Adults i centres cívics.
16 Delegar en Localret la gestió de les taxes d·aprofitaments especials de les empreses de serveis de telecomunicacions.

-Institut Municipal de Promoció Econòmica-
17 Aprovar solÙlicitud subvenció Plans d·Ocupació.


AREA DE SERVEIS TERRITORIALS
18 Aprovar el text del conveni entre l·Ajuntament de Mataró i la Direcció General del Patrimoni Cultural en relació a la subvenció del mobiliari de la Biblioteca Pompeu Fabra.

- Obres i Serveis Públics-
19 Ratificar resolució dictada pel president de la CMIST de data 13.4.99 que aprova el Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres de construcció d·un colÙlector als carrers Rierot, Hospital, Camí Ral, Sant Pere i Jordi Joan.
20 Aprovació projecte bàsic de millores i ampliació de l·equipament Teatre Monumental.
21 Aprovació inicial del Projecte bàsic de reurbanització del sector av. Perú, c. Pablo Picasso i pl. Rocafonda.
22 Aprovació inicial del Projecte d·urbanització de la rda. Roca Blanca entre c. Sant Sebastià i c. De la Lluna.
23 Aprovació de la modificació del Projecte de les obres de sanejament per a la construcció d·un colÙlector als carrers Rierot, Hospital, Sant Pere, Camí Ral i Jordi Joan.
24 Aprovació definitiva del Projecte de reurbanització de la plaça Andalusia.
25 Aprovació del Pla de Seguretat i Treball de les obres de construcció de la 6ª barra de nínxols del cementiri municipal de Les Valls.

-Urbanisme-
26 Aprovació definitiva de la modificació del Projecte d·urbanització de les zones verdes del PP del Parc Central en relació als jardins Antonio Machado.
27 Aprovació definitiva del Projecte d·urbanització Hortes del Camí Ral.
28 Aprovació del Text Refós per a l·aprovació definitiva del Pla Parcial Vallverich.
29 Aprovació del Text Refós per a l·aprovació definitiva del PERI Cafè del Mar.
30 Aprovació provisional de la modificació del Pla general per a la millora urbana de Can Marqués.
31 Aprovació de l·avanç de la modificació del Pla General per a la delimitació de la UA 65, obertura del c. Damià Campney.
32 Aprovació conveni per a la gestió del PERI de Can Llinàs amb l·empresa Sabert, SA
33 Aprovació inicial béns i drets afectats per expropiació d·una finca situada entre el Sorrall i Rda. Bellavista, per la dotació d·un parc urbà i vial, i mutu acord amb "Mediterranea y Forestal, SA".
34 Interposar recurs contenciós administratiu reclamant que el Ministeri de Medi Ambient compleixi el contingut del conveni referent a les obres del Passeig Marítim (tram Port-Centre de Natació).
35 Donar conformitat a les obres d·urbanització de la Ronda Bellavista i complementaris i acceptar la cessió de PUMSA.
36 Inici expedient expropiatori part finca propietat de Joaquim Bartra Soler, qualificada de zona verda, veïnal amb la part de Can Boada i aprovació inicial relació de béns i drets afectats.
37 Ordre d·enderroc a Antonio Martin Domínguez, de l·addició de planta àtic a la Rda. Sant Oleguer, 74 5è.
38 Ordre de retirada a NOU TRUC, SL de tres rètols al c. Churruca núm. 41 baix.
39 Aprovació del conveni amb l·empresa Volumètric SA per a l·obtenció de l·equipament públic a Rocafonda, i qualificació de zona de dotacions i serveis privats.
40 Aprovació del Text Refòs per a l·aprovació definitvia de la modificació del Pla General, referent al nou equipament i dotació privada en l·àmbit de Rocafonda.
41 Aprovació de l·avanç del Pla Especial de dotacions i zones verdes en el barri Rocafonda entre la rda. Rafael Estrany i la Riera de Sant Simó.
42 Aprovació conveni referent a l·antiga Bòbila, amb els Srs. Roca.
43 Aprovació conveni en relació al mutu acord de l·expropiació per a l·ampliació del c. D·en Xammar.
44 Aprovació definitiva del Projecte de reparcelÙlació de les Hortes del Camí Ral.
45 Aprovació inicial de l·ordenança municipal de llicències urbanístiques.
46 Donar conformitat a les obres d·urbanització de Cal Collut i acceptar la cessió de PUMSA.

- Medi Ambient-
47 Aprovar la proposta del Pla de Gestió del Turó de Cerdanyola que pertany als municipis de Mataró i Argentona.
48 Aprovar la solÙlicitud de la cessió gratuïta de contenidors per a la recollida selectiva de vidre, paper-cartró i envasos lleugers a la Junta de Residus dintre del programa pel foment de la recollida selectiva de residus municipal per a l·any 1999.


- Circulació i Transports-
49 Aprovar liquidació exercici 1998 del Servei de Mataró-Bus (de l·1 de gener fins el 30 d·abril de 1998) a favor de TRAPSA.
50 Aprovació del pressupost del Servei de Mataró-Bus (CTSA) per a l·any 1999.

SERVEIS PERSONALS
-Acció Ciutadana-
51 Cessió de l·immoble municipal del passeig del Callao núm. 1 a l·A.V. de l·Habana i rodalies i a la Societat de Pesca Marítima de Mataró.

-Agermanaments i Solidaritat-
52 Subscripció del Compromís de Barcelona "Ciutats pels Drets Humans".

-Serveis Socials-
53 Ratificar decret d·Alcaldia, solÙlicitud conveni amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
54 PREGUNTA s/la situació de l·edifici de l·antiga TESA.
55 PREGUNTES en relació a la campanya de propaganda "Institucional" que ha endegat el govern municipal a la fi del mandat.

Del Grup Municipal del Partit Popular
56 PREC s/aplicació bonificacions en l·impost de circulació a qui utilitzi combustible poc contaminant.
57 PREC solÙlicitant la redacció i execució d·un projecte de millora del Parc de l·Esplanada.
58 PREC solÙlicitant que l·aparcament del nou hospital sigui gratuït.
59 PREC solÙlicitant la creació d·un nou aparcament per a motocicletes al centre de la ciutat.
60 PREGUNTA s/les mesures presses per evitar actes vandàlics contra les ETT.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el deu de maig de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor