Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal mes de setembre. 04/09/2003

Escoltar

Ple municipal mes de setembre. 04/09/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6461/2003 de 1 de setembre

Assumpte: Ordre del dia Ple ordinari 4 de setembre de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de setembre de 2003, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió constitutiva que tingué lloc el dia 14 de juny de 2003 i de la sessió extraordinària del dia 1 de juliol de 2003.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Esquerra Republicana de Catalunya per a un nou Estatut per a Catalunya.

4 Moció que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Esquerra Republicana de Catalunya sobre el projecte de Constitució Europea.

5 Proposta de Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Esquerra Republicana de Catalunya sobre la campanya "Correus en les llengües de l'Estat Espanyol".

6 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de Catalunya en relació a l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la campanya "Un país, una bandera".

7 Moció que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Esquerra Republicana de Catalunya sobre la campanya "Cultura per la Pau".

ALCALDIA

8 Establiment de retribucions del personal eventual de la Corporació i creació d'una nova plaça de personal eventual com a director/a de l'IMPEM.

9 Nomenament de representants de grups polítics municipals als Organismes Autònoms.

10 Nomenament de representant del grup municipal de Convergència i Unió a la Fundació Tecnocampus.

CMI DE SERVEIS CENTRALSSOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

11 Aprovació preus públics Fira del volant 2003

-Servei de Gestió Econòmica-

12 Avalar al Centre de Formació i Prevenció per a la concertació d'una pòlissa de crèdit per import de 150.253,03 euros davant l'entitat bancària La Caixa.

-Servei de Recursos Humans-

13 Aprovar una modificació del Conveni col·lectiu del personal laboral per incorporació d'un annex, el núm. 8, sobre "Disponibilitat per als operadors específics de torns d'urgències".

14 Aprovar una modificació de l'Acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari per incorporació d'un annex, el núm. 3 sobre "Disponibilitat per als operadors específics de torns d'urgències".

15 Declaració compatibilitat dos funcionaris.

16 Donar compte de la contractació per màxima urgència del senyor Abdelaziz Belalem com a peó de cementiri.

17 Donar compte del nomenament per màxima urgència del senyor Alberto Santiago Martín com a agent de policia per la vigilància de les platges.

-Servei de Secretaria General-

18 Aprovació Calendari Festes Locals per a l'any 2004.

-Servei de Compres i Contractacions-

19 Aprovar a favor de l'empresa "Servicios Especiales de Limpieza, SA", adjudicatària de la prestació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, la revisió de preus definitiva de l'anualitat 2002, per un import de 59.199'96.-EUR., IVA. inclòs, pels serveis prestats a l'Ajuntament de Mataró, i per l'import de 3.742'01.-EUR., IVA. inclòs pels serveis prestats a l'Institut d'Educació de Mataró, i aprovar la pròrroga del servei per a l'anualitat del 2004.

20 Ratificació del decret núm. 5918/2003 de data 24 de juliol de la consellera delegada d'Interior i Hisenda, relatiu a aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servei de gestió de la deixalleria situada al C/ Galícia, s/n., d'aquesta Ciutat, adjudicada a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA., modificació la qual consisteix en l'augment del preu del contracte en l'import addicional de 42.000'00.-EUR., IVA. inclòs, i aprovar la previsió de costos per la prestació del servei de la gestió de deixalleria durant l'anualitat 2003-2004, ascendint aquesta previsió a l'import de 210.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

21 Aprovació de la liquidació del servei públic de transport urbà col·ectiu de viatgers a la ciutat de Mataró per al període de 01/01/2002 a 31/12/2002, del que resulta un import en concepte de subvenció a càrrec de l'Ajuntament de Mataró de 1.864.543'58.-EUR., IVA. inclòs. Atès que en pagaments trimestrals s'ha abonat a compte de l'esmentada subvenció durant el 2002 l'import de 1.521.107'00.,-EUR., correspon autoritzar, disposar i reconèixer a favor de l'empresa concessionària del servei, CTSA Mataró Bus, l'import de 343.436'58.-EUR., IVA. inclòs com a subvenció pendent d'abonar.

22 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 6058/2003 de data 01/08/2003 pel qual es modifiquen els dos contractes d'arrendament formalitzats amb AMREY Promocions Immobiliàries, SL,: l'arrendament de la finca situada al C/ Mossén Jaume Sala, planta -1 i C/ Franquesa i Sivilla, planta -2 i de la finca situada al C/ Mossèn Jaume Sala, 16-18, de Mataró, destinat a oficines i aparcament del Servei de Policia Local de Mataró.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Obres-

23 Acceptar de la Diputació de Barcelona, Servei de Vies Locals, el traspàs de gestió de la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, secció 4ª( de Mataró a Arenys de Munt) BV-5031, tram comprés entre PK 0,000 i el 1,608, afectat per les obres d'urbanització del Sector de Vallveric i el tram inferior del Vial de la Riera de Valldeix, intersecció amb la carretera de Mata, respectivament.

-Servei d'Urbanisme-

24 Aprovació definitiva de la relació de bens i drets d'expropiació del sector "Can Soleret" i aprovació inicial del projecte de taxació conjunta complementari "Can Soleret".

25 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Mataró, àmbit La Fornenca.

26 Aprovació de l'encàrrec a PUMSA de l'execució de les Unitats d'actuació "Lo Bassal I" i Lo Bassal II".

CMI DE SERVEIS PERSONALS

Institut Municipal d'Educació

27 Acceptació subvenció a corporacions locals titulars de centres d'educació infantil curs 2002-2003.

28 Designació de vocals del Consell Plenari de l'IME.

CMI DE VIA PÚBLICA

29 Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de Guals i Estacionaments reservats.

CMI DE RELACIONS ECONÒMIQUES I INSTITUCIONALS

Escola Universitària Politècnica de Mataró

30 Aprovació conveni de cooperació entre l'EUPMT i el Consorci CESCA, per l'adhesió a la xarxa de comunicació de dades d'alta velocitat de Catalunya. (Anella Científica)

-Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals-

31 Aprovació de l'acord entre el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i l'Ajuntament de Mataró per a la creació d'un telecentre al municipi

32 Aprovació del conveni marc de col·laboració entre LOCALRET i l'Ajuntament de Mataró per a l'establiment d'iniciatives i projectes d'innovació en l'àmbit de l'e-government i dins del marc del projecte PRELUDE

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

33 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'elaboració d'un Pla Integral de Turisme per a la ciutat.

PRECS I PREGUNTES

34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular s/ l'acondicionament i neteja del solar situat a la Ronda Pintor Estrany.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'amuntegament de brossa i deixalles al barri de Cerdanyola.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la manca de subministrament elèctric als mesos de juny i juliol en determinades zones de la nostra ciutat.

37 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre ampliació de l'horari dels autobusos de les línies 2 i 3 fins les 24h de la nit.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la modificació del PAM i del Pressupost Municipal del 2003.

39 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el pagament a proveïdors en un termini de 60 dies.

40 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la postura del govern municipal respecte a les demandes de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró.

41 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre les manifestacions expressades per un regidor del govern municipal al Diari "El Punt" el dia 1-8-2003.

42 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa a la denúncia d'una ciutadana sobre el comportament d'un Agent de la Policia Local.

 

L'Alcalde

Manuel Mas Estela

 

En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor